Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat om framtidens skolorganisation

Publicerad 2020-12-15 13:43
Barn- och utbildningsnämnden (BUN) beslutade idag om organisationen för förskolan och grundskolan inom ramen för översynsprojektet Framtidens förskola och grundskola. Organisationsförslaget får endast bifall kring nedläggningen av två förskolor i Visby.

BUN:s ledamöter behandlade under förmiddagen ärendet om en förändrad organisation för förskolan och grundskolan. Förslaget från utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har omfattat en bantad skolorganisation på 38 förskolor (istället för dagens 39) och 28 grundskolor (istället för dagens 36). Förslaget har huvudsakligen byggt på en organisationsidé om F-6 och 7-9 skolor med två parallella årskurser. Om organisationsförslaget antagits skulle det inneburit en avveckling av två förskolor (Linden och Bryggaren i Visby) och åtta grundskolor (Stenkyrka, Endre, Vänge, Kräklingbo, Eskelhem, Sanda, Stånga och Öja) samt en avveckling av högstadiet i Fårösundsskolan. Förslagets innehöll även förändrade elevupptagningsområden och elevutökningar i flertalet av öns ”kvarvarande” skolor.

De föreslagna organisationsförändringarna har bedömts minska kostnaderna med cirka 15 miljoner kronor per år jämfört med idag samt kunna ”frigöra” motsvarande ett 40-tal heltidstjänster inom grundskola och fritidshem genom sammanslagningar av skolor.

Nämnden beslutade inte i enlighet med förslaget

BUN beslutade inte i enlighet med utbildnings- och arbetslivsförvaltningens förslag – detta efter en ajournering. Moderaterna yrkade på en återremiss av ärendet med instämmande av Liberalerna. Efter en votering beslutade nämnden att avgöra ärendet under dagens sammanträde. Reservationer lämnades av Moderaterna och Liberalerna både när det gäller beslutet om organisation och återremissen. Moderaterna röstade för att organisationsförslaget som helhet skulle antas. Centerpartiet, Kristdemokraterna, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ har en samsyn i kring hur man vill att förskola och grundskola ska vara organiserade framåt. Utifrån denna blev nämndens beslut att behålla samtliga av dagens grundskolor på landsbygden, men att lägga ned de två föreslagna förskolorna i Visby. Sverigedemokraterna stödde beslutet.

Bryggarens förskola ska avvecklas för att ge plats för Terra Novaskolans förskoleklass och yngre elever utifrån skolområdets framtida utveckling. Detta ska göras när förskolan Lien återöppnats efter genomfört underhåll och verksamhetsanpassningar – detta i enlighet med förvaltningens förslag. Förskolan Linden ska läggas ned när Alléskolan är färdigställd och Humlegårdsskolans lokaler ska ställas i ordning för förskoleverksamhet.

En långsiktig investeringsplan ska tas fram

Nämnden beslutade också att det ska tas fram en tioårig investeringsplan som inkluderar planerat underhåll för samtliga skolor. BUN vill att investeringsalternativen för att lösa Sanda förskolas lokaler särskilt ska utredas mot bakgrund av de tidsbegränsade bygglov som löper ut. Underhållsbehovet och lokalanpassningar av Endre skola ska också utredas för verksamheten ska kunna göras om till en F-3 enhet med förskola. Också det med anledning av tidsbegränsade bygglov som löper ut.

BUN beslutade också att låta utreda upptagningsområdet för Stenkyrka skola med inriktning på att skolan övergår till samarbete med Väskinde skolområde. Nämnden vill även utreda om en F-3-organisation kan vara en långsiktigt hållbar lösning och i samband med det se över landsbygdsstödet till skolor. BUN vill också utreda om mobila lokaler för barn- och elevhälsan är möjlig.

- Vi har nu ett beslut som har bred förankring och förutsättningar att hålla framåt. Vi har sett att skolan är viktigt för hela Gotland. Vi prioriterar närhet och trygghet för de mindre barnen. Utredningen ger även fortsättningsvis en god plattform, då den lyft utbildningsfrågor. Det är viktigt att fortsätta det samtal som startats i och med översynen. Dialogen har varit viktig och bra för processen. Vi vill utveckla en dialog kring kvalitet, lär- och arbetsmiljö i skolan där medarbetare, barn och föräldrar ska inkluderas, säger Stefan Nypelius (C), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Ärendets vidare beredning

Ärendet går nu vidare till regionstyrelsen som sammanträder den 24 februari 2021 och sedan till regionfullmäktige som tar det slutliga beslutet i skolorganisationsfrågan den 29 mars 2021. 

Bakgrunden till översynen

Hösten 2019 påbörjades en översyn av förskolan och grundskolan inom Region Gotland på uppdrag av regionfullmäktige. Uppdraget har handlat om att utreda framtidens skolorganisation på Gotland ”utifrån en kostnadsbild som närmar sig referenskostnaden i kostnadsutjämningssystemet med bibehållen kvalitetsnivå. I utredningen ska särskilt kompetensförsörjning och lokaler belysas” (RF 2019-06-17, § 188). Under våren 2020 presenterades först en nulägesrapport med fakta om den nuvarande organisationen prognoser för barn- och elevtal, kostnadsutvecklingen, den rådande kompetensförsörjningssituationen, elevresultaten, resurstillgången inom barn- och elevhälsan, lokalkapaciteten och behoven av lokalåtgärder, skolskjutsbehoven och elevernas resande för att få undervisning i andra skolor med mera.

Utredningen har visat att det råder olika förutsättningar att bedriva utbildning, att klara läroplansmålen och leva upp till skollagens krav på likvärdighet. Målet med organisationsförslaget har varit att nå fram till en kostnadseffektiv och väl kompetensförsörjd för- och grundskolorganisation - med skolor som har behöriga och legitimerade lärare i alla ämnen. Inte minst mot bakgrund av en stor prognosticerad brist på utbildade lärare.

Mer information finns att få via länkar nedan

Hela beslutsformuleringen

Utredningsuppdraget

Nulägesrapporten

Förslaget till ny organisation