Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Sammanfattning av dagens coronainformation på regionfullmäktige

Publicerad 2020-12-14 14:58

Dagens regionfullmäktige inleddes med samlad information om coronaläget på Gotland till fullmäktigeledamöterna. Följande personer från Region Gotland talade: Peter Lindvall, Maria Amér, Christine Senter, Marica Gardell, Marie Loob och Torsten Flemming.

Innehållsförteckning:

Sammanfattning av Peter Lindvall, regiondirektör:

I 276 dagar har covid-19 varit en del av vår vardag här på Gotland. Under dessa dagar har ofattbara 70 miljoner människor världen över smittats och snart 1,6 miljoner avlidit. I Sverige är vi nu uppe i mer än 320 000 smittade och över 7 500 avlidna. Gotland är på intet sätt förskonat och här fortsätter smittspridningen i oförminskad takt och i dag införs det nationella allmänna råd och föreskrifter gällande covid-19.

För fyra veckor sedan genomfördes det senaste regionfullmäktigemötet. Då konstaterads att smittspridningen ökat kraftigt inte bara internationellt utan också nationellt och även här på Gotland. Då bad vi om respekt för de lokala allmänna råden så att vi till idag skulle kunna säga att vi ser ett trendbrott och en utplaning. Det gör vi inte. Och det oroar oss mycket. Det kan vara värt att återigen påpeka att covid-19 handlar om liv och död.

Region Gotland varit tvungna att arbeta med omställning av våra verksamheter och omtanke om kollegor och drabbade. Det gotländska civilsamhället och näringslivet utsätts nu fortsatt för hårda påfrestningar. De stödåtgärder som regionfullmäktige beslutat om syftar till att skapa förutsättningar för att mildra effekterna av pandemin.

Region Gotlands samhällskritiska verksamheter upplever en fortsatt ökad sjukfrånvaro och inom vissa områden är läget mycket ansträngt vilket påverkar våra möjligheter att fullfölja våra uppdrag. 

Vårt kris- och beredskapsarbete för att både hantera frågor som rör planering och samordning såväl internt som externt fortsätter med högre beredskap än normalt. Vi deltar aktivt och regelbundet i Länsstyrelsens samverkansarbete och vi för löpande kontakt med lokala och nationella aktörer för att både följa, följa upp och hantera. Just nu är det transporter av tester som tar mycket av vår tid. 

Trots det mycket ansträngda läget är Region Gotlands verksamheter och medarbetare väl rustade. Vi har som arbetsgivare förtydligat riktlinjer för bland annat omställning till digitala möten och möjlighet till hemarbete. Även fortsatt är det var och en av oss som måste ta vårt eget personliga ansvar.

Tillbaka till innehållsförteckningen

 

Maria Amér, smittskyddsläkare i Region Gotland om coronaläget:

På ett år har det diagnosticerats hisnande 71 miljoner fall av covid-19 globalt, och 1,6 miljoner dödsfall relaterat till sjukdomen.

På Gotland har vi nu haft 5 riktigt tuffa veckor med många fall där toppen kom vecka 49 med 319 nya fall. Den här situationen avspeglas inom sjukvården, vilket hälso- och sjukvårdsdirektör Marie Loob kommer att berätta mer om. 20 personer som varit smittade med SARS-CoV-2 på Gotland har avlidit.

Det finns signaler som tyder på att Gotland har passerat peaken för den här gången, förra veckan diagnosticerades 200 nya fall och totalt har 1 823 personer testats positivt för covid-19 på Gotland. Tillgången till testning med PCR har förbättrats, och vi ser att lab på Karolinska har kommit ifatt vilket ger kortare svarstider. Det innebär att vi kan smittspåra snabbare och att hanteringen av pandemin blir effektivare.

Trots fortsatt avsaknad av effektiv behandling mot covid-19 har kunskapsläget om sjukdomen ökat enormt, vilket avspeglar sig i kortare vårdtider och färre som behöver intensivvård.  Nationellt har vissa regioner nått sin platå för den här omgången av covid-19, andra som fortfarande Skåne fortsätter att stiga och vissa har börjat sjunka, men i hela landet är sjukvården just nu hårt belastad av pandemin.

I de nya nationella råden som gäller från och med den 14 december betonas det personliga ansvaret

När pandemin tog fart igen under hösten infördes successivt mycket stränga lokala allmänna råd i tillslut alla regioner i Sverige. För Gotlands del har vi haft dessa restriktioner sedan den 12 november. Från och med idag ersätts de lokala allmänna råden med nationella råd. De nya råden ger en ökad tydlighet eftersom det gäller samma för hela landet, och de är formulerade som en föreskrift, vilket innebär en skärpning. Man ser att det finns ett behov av att fortsatt kontrollera spridningen av covid-19 med råd och restriktioner under överskådlig tid, varför man har satt slutdatum för de nationella råden till den 30:e juni. Parallellt arbetar regeringen med att ta fram en ny pandemilag som är på remiss, för att täcka det lagrum som har saknats i svensk lagstiftning när det krävs extraordinära åtgärder för att hantera en pandemi.

De nya nationella råden (går att läsa på regionens webbplats https://gotland.se/nationellaråd) påverkar förstås hur vi kan träffas och umgås, inte minst under de kommande jul- och nyårshelgerna. För de som måste resa gäller det att göra det ansvarsfullt, att man håller avstånd, att om någon i familjen blir sjuk så måste man ha en plan för var man ska vara tills alla är friska och smittfria igen, och det gäller gotlänningar som planerar att åka till fastlandet likaväl som fastlänningar som reser till Gotland.

Tänk också över om du verkligen måste resa. Eftersom sjukvården i hela landet är hårt belastad så kan det bli tungt att hantera många extra patienter som hör hemma i andra regioner. Begränsa ditt umgänge, stanna bland dina nära kontakter som du ändå träffar, så att så många som möjligt får hålla sig friska i jul och att sjukvården kanske kan få en liten paus som den så väl behöver.

Nästa stora milstolpe i hanteringen av pandemin med covid-19 blir vaccinationerna

Vi beräknar att de ska kunna komma igång med i andra halvan av januari, och det kommer vaccinationssamordnare Christine Senter att informera om. Effektiva vacciner kommer att vara ett viktigt verktyg för att hantera pandemin, men vi måste fortsatt ta till oss dessa föreskrifter och råd för att verkligen pressa ner smittspridningen i samhället.

Och många jobbar hårt för att hantera den här pandemin, verksamheter ställer om, undervisning sker på distans, kontor flyttar hem, det hålls avstånd och visas hänsyn, och det här gör skillnad.

De allra flesta som testas positivt för covid-19 har isolerat sig hemma på blott misstanken att de kunde vara smittade, och det är precis så vi bryter smittkedjor. Vi är bara inte igenom det här ännu och covid-19 fortsätter att sätta vår agenda.

Tillbaka till innehållsförteckningen

 

Christine Senter, vaccinationssamordnare vaccinering mot covid-19:

Vi har etablerat en organisation för att hantera viktiga frågor i vaccinationsprocessen: transport, förvaring, hantering, bemanning, dokumentation och kommunikation.

Organisationen och för processen viktiga aktiviteter finns sammanfattade i en regional plan som är publicerad i regionens dokumenthanteringssystem Docpoint. Förtroendevalda och allmänheten kan också nå vår plan via vår hemsida: www.gotland.se/covidvaccin

Enligt senaste uppdateringen från Folkhälsomyndigheten kan vaccin börja levereras från vecka 3. Dock fortfarande stora osäkerheter vad gäller leveransdatum och antal doser, därför behöver vi vara flexibla i vår planering.

Vad gäller prioriteringsordning följer vi Folkhälsomyndighetens direktiv, viktigt att vi så långt som möjligt har en nationell hållning. Prioriteringsordningen bygger på kunskap om vilka grupper det är som har störst risk att drabbas av allvarlig sjukdom eller att dö i covid-19.

  • Därför är personer 70 år och äldre överlag prioriterade, men för att skydda de särskilt sårbara ska vi börja med att erbjuda vaccin till personer som bor på särskilt boende och personer som får mer omfattande vård och omsorg i hemmet.
  • För att ge ytterligare skydd ska också personal i dessa verksamheter erbjudas vaccin, därtill vuxna personer som bor tillsammans med någon som får hemtjänst/hemsjukvård.
  • Av samma skäl ska sedan personal i patientnära verksamhet inom hälso- och sjukvård vaccinera. Uppskattningsvis kan det handla om ungefär 8 000 personer. Sedan är det övriga personer 70 år och äldre och personer i riskgrupp. Därefter övriga i befolkningen 18 år och uppåt.

Vi kommer att erbjuda alla som bor och vistas på Gotland vaccin. Ingen ska behöva resa till eller från Gotland bara för att vaccinera sig.

För genomförandet jobbar vi nu på flera spår. Där de flesta vaccinationer kommer att ske genom bokade besök på vårdcentraler. Men mer sårbara grupper kommer att erbjudas vaccination i hemmet.

Våra utmaningar är att det förmodligen är två doser per individ med visst tidsintervall vilket innebär en mer komplicerad logistik. Det är också utmanande att vaccinera under pågående pandemi, där vi måste säkra våra flöden så att vi minimerar risk för smittspridning. Genom säsongsinfluensavaccinationerna har vårdcentralerna tränat på att vaccinera på ett säkert sätt, vilket är en fördel för oss nu.

Regeringens ambition är att alla personer 18 år och äldre ska ha erbjudits vaccin de första 6 månaderna 2021, och det är vår målsättning att klara av. Ett ambitiöst mål, men vår bedömning är att vi med extraresurser, utökade öppettider och eventuellt tillfälliga mottagningar kan klara det.

Tillbaka till innehållsförteckningen

 

Marica Gardell, socialdirektör informerade om läget inom socialförvaltningen:

Två särskilda boenden är för närvarande drabbade av smitta. Det är alltså två boenden av totalt 20 särskilda boenden, i både regionens regi och i privat regi, på Gotland.

Läget kring skyddsutrustning är sådant att vård- och omsorgspersonal använder munskydd kompletterat med visir i allt vårdnära arbete. Även när personalen dokumenterar eller möter kollegor i andra gemensamma utrymmen används munskydd. Även de som besöker särskilda boenden rekommenderas munskydd och detta hörsammas på ett bra sätt.

För att undvika att det blir trångt i personalutrymmen och omklädningsrum har arbetstider i viss mån justerats så att man inte möts för många samtidigt.

Om smittan tar sig in i någon av socialförvaltningens verksamheter görs en smittspårning tillsammans med hälso- och sjukvården.

För att ytterligare stärka arbetet kring vårdhygien har en hygiensjuksköterska stärkt upp i förvaltningen. Det handlar om att stötta de verksamheter som får in smitta. Dessutom erbjuds inom socialförvaltningen ytterligare webbutbildningar kring smittskydd och basala hygienrutiner.

För närvarande anser socialförvaltningen att besöksförbud på särskilda boenden inte ska införas. Anhöriga är ansvarstagande och följer rekommendationen att undvika besök. Och de besök som ändå genomförs sker på ett säkert sätt där personal rekommenderar och tillhandahåller munskydd.

Det är ett tufft personalläge med höga sjuktal inom delar av förvaltningen. Bedömningen inför jul och nyår är ändå att det planerade bemanningsläget är bra.

Socialdirektören lyfter också att samverkan mellan regionens förvaltningar är otroligt värdefull i detta läge. Det ger goda förändringar och resultat.

Marica Gardell avslutade med orden:

- Jag vill passa på att skicka med ett stort tack till medarbetare, chefer och anhöriga som har gjort stora ansträngningar och avstått från mycket av det som vi ser som självklart och viktigt. Ett stort tack till er.

Tillbaka till innehållsförteckningen

 

Marie Loob, hälso- och sjukvårdsdirektör om läget i sjukvården:


I cirka 10 månader har nu pandemin pågått. Villkoren för att bedriva en hälso- och vård, samt tandvård förändrades väldigt snabbt i våras. Vi fick göra stora om-prioriteringar och fokusera på att ställa om verksamheten mot ett tämligen  svårplanerat och okänt mål. Många patienter avvaktade med att söka vård och flera avbokade sina planerade besök. 

Fysiska patientmöten byttes snabbt mot digitala möten, så här långt har vi gjort nästan 700 digitala patientbesök i år. Utöver detta så ökade antal patient-kontakter via telefon avsevärt.

Under våren förberedde vi oss ordentligt, men som tur var blev sommaren bättre än väntat. Våren blev ett genrep inför en tuff höst med en omfattande smittspridning, fler inneliggande covid-patienter, omfattande testverksamhet, vaccination av säsongsinfluensa av 16 000 gotlänningar mot normalt drygt 9 000, stor sjukfrånvaro, samt förberedelse för covid-vaccination.

Omställningen av vården, en oro för det okända, en högre sjukfrånvaro än vanligt har så klart tärt på krafterna. Etablerade arbetsrutiner, team och personalgrupper har satts i gungning, men tack vare otroliga insatser har alla kollegor i vården gjort allt för att säkerställa att patienter blivit omhändertagna på allra bästa sätt. Och det utifrån förutsättningar som inte liknar något annat vi ställts inför tidigare. Det är djupt imponerade.

IVO, Inspektionen för vård och omsorg

IVO konstaterar nyligen allvarliga brister hos alla regionerna vad gäller medicinsk vård och behandling av personer på särskilda boenden för äldre under covid-pandemin. Det stämmer inte!

Vid intervjuerna på Gotland hittades inget att analysera vidare och dessutom var smittspridningen så låg att det var svårt att dra några slutsatser. Vi har påpekat denna felaktiga kommunikation till IVO vilken påverkar förtroendet mellan våra medborgare och vården. Vi känner oss trygga med att vi tillsammans med socialförvaltningen har agerat som vi ska.

Nationellt samarbete och IVA-kapacitet

Det nationella samarbetet mellan regionerna är välfungerande och mycket viktigt. Den 30 mars startade regionerna tillsammans ett IVA-samordningsnätverk som har fungerat mycket bra.

Läget i svensk intensivvård är ansträngt, i fredags var endast 17 procent av den totala intensivvårdskapaciteten tillgänglig. IVA-samordningsnätverkets grundstrategi bygga intensivvårdskapacitet i hela landet och i första hand vid behov flytta patienter, inte personal. Den gäller fortsatt efter uppdaterat beslut 11/12.

Strategin att frigöra intensivvårdsplatser, förutsätter ett gemensamt åtagande att reducera produktionen av elektiv vård som direkt eller indirekt begränsar tillgång till plats eller kompetens inom intensivvården. Regioner som söker stöd ska, med tanke på läget, ha reducerat sin elektiva vårdproduktion för att ha möjliggjort en ökad egen förmåga att ta hand om intensivvårdspatienter. Regioner med mindre belastning ska ha en beredskap att reducera planerad vård för att kunna bistå mer belastade regioner och bidra till en nationell ökad intensivvårdskapacitet när detta behövs.

Bemanning jul och nyår

Bemanningsplanering för jul- och nyår pågår fortfarande och beror mycket på beläggning och sjukfrånvaro.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har en särskild bemanningsgrupp som arbetar med att säkra resurser. Just nu har vi förhållandevis gott om vårdplatser och den elektiva vården är fortfarande igång, men minskas normalt sätt alltid under jul- och nyårshelgerna.

Vill avsluta med att hylla alla chefer och medarbetare inom hälso- och sjukvården och även övriga kollegor i regionen, politiken, näringslivet med flera för ett mycket fint samarbete under året i en väldigt speciell situation. Jag vill även skänka en varm kram till de som har mist en anhörig eller vän i pandemin.

Nu hoppas jag på ett bättre 2021 där pandemin förhoppningsvis avtar och vi kan återgå till någon form av vardag.

Tillbaka till innehållsförteckningen

 

Torsten Flemming, utbildningsdirektör informerade om läget inom skolan:

Status covid-19 nu sista veckan före jullovet. Generellt sett ett lugnare läge nu med lägre sjuktal. Enstaka enheter med höga sjuktal på 40 % men i snitt 7-8 % bland personalen. Vikariebristen har varit besvärande under hösten.

De medarbetare som kan arbetar hemma och alla möten är digitala. Det är dock svårt för personal inom förskola, grundskola, fritids och särskola. Vi tillhandahåller visir till våra medarbetare, om det efterfrågas.
Grundskoleeleverna har i nuläget delvis distansundervisning för att prova arbetssätt. Det är en bra tidpunkt, inga prov kvar och betygen är satta. Skolorna är öppna och mat serveras för dem som vill.

Gymnasieundervisningen är helt på distans sedan de lokala allmänna råden infördes.

Vuxenutbildningen och folkhögskolan har till stor del distansundervisning. För de elever och studerande med behov av stöd tas särskild hänsyn.

Beslut som behöver tas är hur gymnasiet ska bedriva sin undervisning från vårterminens start den 7 januari, de nuvarande bestämmelserna gäller till den 6 januari.
Önskemål är att återgå till delvis distans, planen är att en årskurs i taget är hemma och har distansundervisning.

Kollektivtrafikens tolkning och beslut om trängsel påverkar våra verksamheter. Våra elever och deltagare är beroende av kollektivtrafiken för att ta sig till skolan.
 

Mina medarbetare och chefer har gjort ett fantastiskt jobb. Nu får de ett välförtjänt jullov!

Tillbaka till innehållsförteckningen