Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Droganvändandet minskar bland ungdomar på Gotland

Publicerad 2020-12-11 09:10
Resultaten från årets drogvaneenkät som genomförts av CAN (Centralförbundet för Alkohol och Narkotikaupplysning) visar flera positiva siffror för Gotland men fortsatt gemensamt arbete prioriteras för att ytterligare minska ungdomars användande av alkohol, tobak och narkotika.
Drogvaneenkäten genomförs vartannat år i årskurs 9 på Gotland. Årets resultat som släpps idag, visar inga stora skillnader i drogvanemönstret bland flickor och pojkar på Gotland i jämförelse med riket. Ungdomars alkoholintag och rökning minskar sedan flera år och användandet av narkotika har minskat sedan förra mätningen. Möjligen visar mätningen att trenden med minskad rökning har stannat av och bruket av snus ligger kvar på samma nivå som 2010. 
 
- Även användandet av snus behöver tas på allvar eftersom det är en tobaksvara som är beroendeframkallande säger Cora Juniwik, folkhälsostrateg på regionstyrelseförvaltningen.  
 
Vid förra mätningen 2018 sågs en ökning bland pojkar som hade använt narkotika någon gång men i årets mätning har det återigen minskat. Conny Johansson, kommunpolis, tycker det är glädjande att droganvändandet över lag minskar men framhåller att polisen inte upplever att tillgången på narkotika har minskat på Gotland. Arbetet mot narkotika- och narkotikarelaterad brottslighet är ett prioriterat område och polisen ser i deras underlag att det är tydligt att majoriteten av de personer som misstänkts för narkotikabrott är unga och unga vuxna. 
 
- Inom den målgruppen ser vi ett fortsatt behov av att bättre belysa unga kvinnors droganvändande då vi historiskt varit sämre på att upptäcka unga kvinnor, menar Conny Johansson.
 
Ett prioriterat samarbete mellan bland annat ungdomsgårdar, skolor, socialtjänsten, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, tekniska förvaltningen och polisen har utvecklats under de senaste åren för att minska användandet av alkohol, tobak och narkotika bland ungdomar. Insatserna handlar dels om att få kunskap omkring ungdomars droganvändande men också om att utbilda de som möter ungdomar i sin vardag om alkohol, narkotika och tobak och dess skadeverkningar. 
 
Alla verksamheterna som jobbar med ungdomar på olika sätt är eniga om vikten av samarbete och samverkan. Cecilia Tofftén, biträdande rektor på Södervärnsskolan menar att det handlar om att skapa medvetenhet om de här frågorna, hos ungdomar, föräldrar, lärare och andra vuxna som träffar våra unga i vardagen. Det behövs dialog och att vuxna vågar gå in i samtal. 
 
- Unga idag skapar sin egen övertygelse i för dem intressanta frågor genom den information de hittar på nätet, så vuxna behöver ha kunskap och insikt och finnas närvarande för att kunna samtala om det som är ungas föreställningsvärld, säger Cecilia Tofftén.
 
De senaste åren har skolorna bjudit in till föräldrakvällar/tonårskvällar med både föreläsningar och samtal om ungdomar och användandet av alkohol, tobak och narkotika. Även teaterföreställning om droger har genomförts både för elever och för vårdnadshavare.
 
Det finns hjälp att få om man som vårdnadshavare känner oro över sin ungdom via MiniMaria, en öppenvårdsmottagning för ungdomar till och med 24 år. Det finns också stöd att få via socialtjänsten, bland annat genom stödgrupper för barn, ungdom och föräldrar. 
 
Kontaktuppgifter till MiniMaria, telefon 0498-20 46 00
Kontaktuppgifter till Socialtjänstens stödgrupper, telefon 0498-26 34 00