Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Region Gotland upphandlar allmän kollektivtrafik och skolskjutstrafik på Gotland 

Publicerad 2020-12-09 16:36
Nu är det möjligt för trafikföretag att ansöka om att få lämna anbud.  Avtalstiden kommer att vara 12 år (2023–2035). Ansökan kan lämnas in till och med 2021-02-08.

2023 löper nuvarande avtal ut och Region Gotland upphandlar därför kollektivtrafik (RS 2019/565: Trafik 2023 inför nästa avtalsperiod). Inbjudan är publicerad i Tenders Elec-tronic Daily (TED) som är en allmänt tillgänglig databas med information om offentlig upphandling samt ett flertal andra annonsdatabaser så som Visma Opic och e-Avrop.

Syftet med offentlig upphandling är att motverka korruption, främja konkurrens och använda skattepengarna på bästa vis. De trafikföretag som ansöker och som uppfyller samtliga obligatoriska krav (kvalificeringskrav och krav på ansökans form och innehåll) och där skäl för uteslutning inte finns, kommer att gå vidare till nästa steg. De trafikföretag som gått vidare får då möjlighet att inkomma med anbud och därmed också tillgång till upphandlingsdokumenten. Det finns ingen begränsning på antalet anbudssökande trafikföretag som kommer att erbjudas möjligheten att få lämna anbud.


- Det här är en viktig upphandling för Region Gotland och alla olika intressenter som använder kollektivtrafiken. Alla anbudsaktörer inom EU ska ges samma chans inom ramen för de krav som anges och är rimliga för att uppfylla anbudet och som kan leverera tjänsten på bästa sätt, säger Jyrki Vainio”, enhetschef, TKF, Region Gotland.  
 

- För att säkerställa rättssäkerheten i processen utgår vi från de fem grundprinciper som genomsyrar upphandlingslagstiftningen: icke-diskriminering, likabehandling, proportionalitet, öppenhet, ömsesidigt  erkännande. Som organisation är det viktigt att vi är sakliga och följer de lagar som finns. Upphandlingslagstiftningen syftar till att främja fri konkurrens. Det får inte förekomma lojalitet mot några av det egna landets leverantörer eller tidigare leverantörer, enligt Nanna Sörling”, upphandlingschef, RSF Ekonomi.  

 
Ta del av ansökningsinbjudan via länk till Visma Opic (krav att man registrerar sig): 
https://www.opic.com/org/region_gotland/