Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Lena Gustavsson, verksamhetschef för förskolan i Region Gotland

Gotlands arbete i förskolan uppmärksammas

Publicerad 2020-12-03 14:58
Idag lyfter tidningen Förskolan, som ges ut av Lärarförbundet, Region Gotlands arbete med att göra verklighet av den reviderade läroplanen, för förskolan.

- Jätteroligt att vårt arbete här på Gotland uppmärksammas, säger Lena Gustavsson som är verksamhetschef för förskolan i Region Gotland.

Förskolan Gotland började sin gemensamma utvecklingsresa hösten 2018 med utgångspunkt av den reviderade läroplanen (Lpfö 18) som satt fingret på förskolans undervisningsuppdrag. Arbetet har genomförts bland annat i nätverksgrupper, men också genom föreläsningar. Drivande i arbetet har Region Gotlands två förstelärare i förskolan varit: Cecilia Björlin och Kristina Hederstedt.

- Region Gotland har valt att tillsätta förstelärare i just förskolan. Det är en mycket medveten strategi för att kunna stärka och utveckla den pedagogiska verksamheten, säger Lena Gustavsson.

I nätverken och på de egna förskoleenheterna har medarbetarna diskuterat det förtydligade uppdraget i läroplanen och som ett led i det arbetet så bildades en arbetsgrupp som arbetade fram funktionsbeskrivningar för förskollärare och barnskötare - yrkesrollerna i förskolan.

- Förskolan har en viktig roll i barns utveckling och den reviderade läroplanen har satt fokus på det som är unikt för förskolans sätt att undervisa. Vi bestämde oss för att ta ett helhetsgrepp om det nya genom ett genomtänkt implementeringsarbete. Alla ska ha samma förutsättningar för att utföra sitt uppdrag och känna sig säker och stolt över det fantastiska arbete som sker varje dag på våra förskolor, säger Lena Gustavsson.

Ett annat utvecklingsarbete som skett i den kommunala förskolan, inom ramen för implementeringen av den reviderade läroplanen, är ”Likvärdig förskola Gotland”. Detta utifrån att det finns en likvärdighetsproblematik i förskolan, inte bara på Gotland utan även nationellt. Bakgrunden är att grundförutsättningarna ser väldigt olika ut för enskilda skolenheter, både när det gäller det ekonomiska utrymmet, lokalerna och lärmiljön samt inte minst tillgången på behörig personal.

- Vi har fokus på kvalitet och likvärdighet för alla barn och medarbetare på våra förskolor. Läroplanens alla delar ska följas. Alla barn ska ha lika tillgång till utbildning av god kvalitet oavsett vilken förskola på Gotland man går i. Det är i förskolan som allt börjar. Där ska barnen få en god grund för sin fortsatta utveckling och lärande, säger Lena Gustavsson

Länk till artikeln i tidningen Förskolan