Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Uppdaterad: Ny utförare för Iliansgården och Hemse äldreboende

Publicerad 2020-12-03 17:31
I dag, den 3 december, har socialnämnden fattat beslut i frågan om konkurrensutsättning av särskilda boenden i Hemse. Läs också om andra beslut som nämnden tagit.

Hemse äldreboende och Iliansgården

Efter en upphandling står det nu klart att det blir vård- och omsorgsföretaget Attendo Sverige AB som kommer att driva de särskilda boendena Iliansgården i Hemse och Hemse äldreboende från och med 1 oktober 2021. Det beslutade socialnämnden på mötet.
 
Driften av de båda äldreboendena går därmed över från regionens regi till en privat utförare. Vid en verksamhetsövergång är grunden att all personal följer med till den nya utföraren.
 
– Konkurrensutsättningen av de båda boendena har visat att det finns andra aktörer som kan driva dessa boenden med samma kvalitet men till en lägre kostnad. Vi välkomnar nu Attendo som redan driver flera särskilda boenden på ön, säger ordförande i socialnämnden, Rolf Öström (M)
 
Efter en avtalsspärr på tio dagar, då andra anbudsgivare har rätt att överklaga beslutet, tecknas avtal med Attendo den 15 december. Efter det kommer mer information även att gå ut till de boende och deras anhöriga.
 
Oppositionen yrkade på avslag. De vill att boendena i Hemse ska fortsätta i regionens regi. Yrkandet avslogs. Oppositionen reserverade sig mot beslutet.
 

Verksamhetsplan 2021 

Socialnämnden godkände förvaltningens verksamhetsplan för 2021. 
Den innehåller bland annat fokus på kompetensförsörjning, psykisk hälsa och att brukare och klienter ska vara medskapare i våra utvecklingsarbeten.
 

Budget 2021

Socialnämnden har klubbat sin budget för nästa år. 
 
Den rambudet som nämnden tilldelats ligger på ca 1,470 miljarder kronor. Det ska räcka till förvaltningens verksamheter med ca 1750 anställda och de ca 500 som är anställda i de privata företag vi köper tjänster från.
 
Ökningen av budgeten ligger på 4% och det beror på tillskott från resursfördelningsmodellen för äldreomsorg, 29 miljoner kronor, personalkostnadsuppräkning 23 miljoner kronor och generellt ramtillskott 10 miljoner kronor. 
 
Det generella ramtillskottet på 10 miljoner kronor går till LSS-verksamheten.
 
En besparing ska genomföras med 14 miljoner kronor. Besparingen läggs på äldreomsorgen och minskar då tillskottet från resursfördelningsmodellen. Att besparingen läggs där beror på att det är ett underskott inom både LSS-verksamheten och inom individ- och familjeomsorgen. 
 
Vänsterpartiet yrkade på en omfördelning av budget så att 10 miljoner kronor kan gå till områdena våld i nära relation, ensamhet för äldre och förebyggande insatser för barn - och unga inom individ- och familjeomsorgen. Yrkandet avslogs.
 
Socialdemokraterna yrkade omfördelning av budget på 2,5 miljoner kronor till våld i nära relation. Yrkandet avslogs
 

Månadsrapport oktober

Den ekonomiska månadsrapporten för oktober visar ett underskott mot budgeten på 2 miljoner kronor. Försörjningsstödet fortsätter att öka. Förvaltningen har också fortsatt höga sjuklöner på grund av pandemin och ökade kostnader för LSS. 
 
Trots detta ser socialnämnden ut att gå mot en budget i balans, och med troligt överskott, för 2020.
 
Kostnadsökningar med hänsyn till pandemin är svåra att överblicka. Förvaltningen har ansökt om att få 9 miljoner kronor i ersättning för perioden fram till juni. En ny ansökan har lämnas in för perioden juli till november.