Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

God vård även under pandemin på gotländska SÄBO

Publicerad 2020-12-03 08:31
Behandlas äldre på särskilda boenden (SÄBO) jämlikt under pågående pandemi? IVO har genomfört en nationell tillsyn, som presenterades den 24 november. I rapporten framförs kritik som har fått stort medialt genomslag och väckt debatt. Vad som inte framgått är att ingen kritik har riktats mot Region Gotland. På grund av den låga smittspridningen under den aktuella granskningsperioden meddelade IVO att man inte kunnat genomföra någon fördjupad tillsyn på Gotland. Och den tillsyn som gjorts har inte påvisat sådana brister.
IVO har granskat regionerna, som ansvarar för medicinsk vård och behandling på SÄBO, med syfte att se om äldre som bor där har fått vård och behandling utifrån sitt individuella behov vid misstänkt eller konstaterad covid-19. IVO skriver att ”ingen region har tagit sitt fulla ansvar för att säkerställa en behovsanpassad medicinsk vård för personer som bor på särskilda boenden för äldre.”
 
Samma dag som rapporten publicerades på IVO:s hemsida skickades tillsynsbeslut till regionerna. Till Hälso- och sjukvårdsnämnden Region Gotland framför IVO ingen kritik. På grund av ”den ringa smittspridningen i regionen under aktuell granskningsperiod” har myndigheten, efter en första intervjuomgång, inte fördjupat sin tillsyn i form av journalgranskningar eller ytterligare intervjuer. IVO skriver att man därför inte kan ta ställning till om några brister föreligger. 
 
Beslutet som gäller Gotland bygger på frågor som ställdes i juni i år vid intervjuer med företrädare för både hälso- och sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen som har god insyn i hur vården på SÄBO bedrivs. Av det sammanställda intervjuprotokollet framgår att individuella medicinska bedömningar alltid görs, utifrån den enskildes vårdbehov, och att covid-19 pandemin inte har medfört någon förändring därvidlag. De som behövt medicinsk vård har fått det, på den vårdnivå som har ansetts mest adekvat. De som behövt vård på Visby lasarett har kunnat få det.
 
Eftersom antalet personer som insjuknade i covid-19 under våren var lågt på Gotland gjordes inga ytterligare fördjupande intervjuer eller journalgenomgångar på det sätt som gjorts i övriga regioner. 
 
IVO har begärt att Hälso- och sjukvårdsnämnden redovisar hur arbetet ser ut under den nuvarande smittspridningen. Görs individuell medicinsk bedömning när en person på SÄBO blir sjuk? Görs patient och närstående delaktiga? Följer vården de regler som gäller vid ställningstagande till behandlingsbegränsningar? Region Gotlands svar kommer att bli ett entydigt ”Ja” på alla dessa frågor. Alla som bor på SÄBO får individuella bedömningar, ingen undantas från vård som bedöms lämplig och som accepteras av den enskilde, och gällande regelverk följs.
 
- Vi välkomnar granskningen, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Marie Loob. Vi kommer att redovisa till IVO hur sjukvården säkerställer att individuella bedömningar görs, så att de boende får den vård och behandling de har behov av. 
 
- Det råder ett gott samarbete mellan sjukvård och äldreomsorg kring våra äldre i särskilda boenden, säger Marica Gardell, socialdirektör.