Kontakt

Regional vaccinationssamordnare covid-19

Christine Senter
e-post: christine.senter@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
En person håller ett vaccin i sin hand (Foto: Mostphotos)

Frågor och svar om vaccination mot covid-19

Statistiken uppdateras helgfria måndagar kl. 12.00.

Vecka 3: 1130 (SÄBO dos 2, hemtjänst, hemsjukvård samt personal i dessa verksamheter)
Vecka 2: 653 (SÄBO, hemtjänst, hemsjukvård)
Vecka 1: 300 (SÄBO)
Vecka 53: 204 (SÄBO)
Vaccinationen mot covid-19 kan skydda dig från sjukdomen och minskar risken för att du smittar andra. På sikt kan smittspridningen bromsas.
Efter vaccinationen bygger kroppens immunförsvar upp ett skydd mot covid-19. Det är dock inte säkert att alla som vaccineras får ett heltäckande skydd. Detta gäller för alla vacciner, inte bara de mot covid-19. Men du löper ändå mindre risk att bli allvarligt sjuk.
Vaccinerna som godkänns har mycket hög skyddseffekt men det finns aldrig några garantier vilket skydd man har fått som enskild individ. Detsamma gäller för alla vaccinationer, oavsett orsak.
Du som har vaccinerat dig behöver ändå fortsätta följa rekommendationerna för att hindra smittspridning. Detta för att vi inte kan veta vilket skydd vaccinationen har gett just dig och för att skydda andra i din omgivning som ännu inte blivit vaccinerade. Det är därför viktigt att du även efter vaccinationen fortsätter att stanna hemma vid symtom, håller avstånd till andra människor och tvättar händerna ofta.
Vacciner mot covid-19 kommer att levereras löpande i flera omgångar och till en början i begränsade volymer. Tillgången till ett vaccin avgör hur snabbt det går att erbjuda vaccination mot covid-19. Att vaccinera sig kommer att vara gratis och frivilligt.

Folkhälsomyndigheten har prioriterat vilka personer som ska erbjudas vaccin först, när det finns vaccin i Sverige. Den som har störst risk för svår sjukdom i covid-19 ska erbjudas vaccin först.

Fas 1 Nu vaccineras äldre som bor på särskilda boenden, äldre personer som har hemtjänst eller hemsjukvård, personal i dessa verksamheter samt vuxna personer som bor tillsammans med någon som har hemtjänst eller hemsjukvård.

Fas 2 Du som är född 1941 eller tidigare kan från och med 22 januari boka tid på vårdcentral för vaccination. Detta innebär att en del av vaccinationen i Fas 2 är inledd. Övriga grupper kan ännu inte boka tid för vaccination.
Fas 2 innefattar:
• övriga personer som är 70 år och äldre, där de äldsta vaccineras först. Vaccination av den här gruppen startade 22 januari
• vuxna som får insatser enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Gäller även vuxna som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken.
• Personal inom vård och omsorg, inklusive LSS, som arbetar nära patienter och omsorgstagare.

Fas 3 innefattar övriga personer, som är 18–69 år och tillhör en riskgrupp. Arbetet med att specificera dessa riskgrupper pågår av Folkhälsomyndigheten.

Fas 4 innefattar övriga vuxna personer som inte tillhör en riskgrupp.

Målsättningen är att alla personer över 18 år som vistas på Gotland ska ha fått möjlighet att boka tid för vaccinering senast 30 juni.

Information om vilken grupp som är aktuell för vaccinering finns på gotland.se/covidvaccin. Håll dig gärna uppdaterad. Information kommer också att gå ut i media och i andra kanaler när vaccination i de olika faserna inleds.
Nej, alla vaccinationer i Sverige är frivilliga, så även vaccination mot covid-19.

Personer med hemtjänst, hemsjukvård och vuxna personer i samma hushåll får denna information:

  • Vaccinationen ges vid en vårdcentral eller i annan anvisad lokal. Du kommer att meddelas platsen i samband med bokningen.
  • För att boka dina tider ska du ringa din vanliga vårdcentral och välja knappval för vaccination. Du får även boka tid för andra vuxna som bor i ditt hushåll.
  • Med det brev du får hem följer två hälsodeklarationer, en till dig och en till någon du bor med. Besvara gärna frågorna i hälsodeklarationen innan du ringer din vårdcentral.
  • Ta med den ifyllda hälsodeklarationen när du ska vaccinera dig.
  • När det gäller patienter inom hemsjukvården: I de fall det på grund av sjukdom inte är möjligt att ta sig till vårdcentral kommer vaccination att ges i hemmet. Beslut om hemvaccination tas av hemsjuksköterska i samråd med ansvarig läkare. 

Att ta sig till vårdcentralen

Vi behöver alla hjälpas åt när Gotland ska vaccineras. Har du som anhörig möjlighet att hjälpa till med skjuts till och från vaccinationen är vi tacksamma. Du som har hemtjänst kan också resa kostnadsfritt med sjukresa till och från vårdcentralen när du ska vaccineras. Boka din resa via beställningscentralen, telefon 0200-26 06 60.
Du rekommenderas att använda munskydd vid dina ordinarie vårdkontakter och besök exempelvis på Visby lasarett eller vårdcentral. Vaccinationen är ett kort möte där risken för smitta bedöms som liten och därför finns ingen generell rekommendation att du som ska vaccineras ska bära munskydd. Vill du kan du givetvis ändå ta med ett eget att bära under vaccinationen.

Personalen som utför vaccinationen använder munskydd, eftersom de möter många människor även om varje möte är kort. Vaccinationerna genomförs med tidsbokning för att undvika risken för trängsel och ge förutsättningar för alla att hålla avstånd.
Vid möten där det inte går att hålla avstånd och där man är nära varandra under en längre tid rekommenderas munskydd för så väl besökare/patient som för vårdgivare. Detta är för att minska risken för smittspridning från de som är smittade men ännu inte har utvecklat symptom. Skyddseffekten blir då bättre och mer effektiv om alla som deltar har munskydd.

Vissa personer kan inte bära munskydd, kanske behöver en besökare eller patient ha möjlighet att läsa på läpparna och då kan visir vara ett alternativ. Ibland kan det på grund av kognitiv svikt vara svårt att acceptera munskydd eller visir och då får man avstå.
Vid vaccination dokumenteras vaccinationen i journalsystem, detta är hälso- och sjukvården skyldiga att göra. Från journalen överförs automatiskt information till nationella vaccinationsregistret, från 1 januari 2021 är det lagstadgat att alla pandemivaccinationer ska registreras i nationella vaccinationsregistret.
I vaccinationsregistret lagras information om vem som har vaccinerats, var vaccinationen har ägt rum, vilket vaccin som har använts och om det är dos 1 eller dos 2 som har getts. Detta görs för att kunna följa upp vaccinationerna. Uppgifterna skyddas av absolut sekretess.
Alla som vaccineras mot covid-19 får ett vaccinationskort där det framgår vilken dag du fick dos 1 och när du har en tid bokad för dos 2. Däremot utfärdas det för närvarande inga vaccinationsintyg.
Nationellt pågår ett arbete med att ta fram ett intyg enligt gemensamt EU-standard. Information om eventuella ändringar kring vaccinationsintyg kommer du att hitta på gotland.se/covidvaccin.
Får du symtom som kan vara covid-19 ska du alltid ta ett så kallat PCR-prov. Detta gäller alltså även om du är vaccinerad. En av biverkningar efter covid-vaccination är feber, men den är då övergående (det vill säga max 1-2 dyg). Får du ihållande symtom ska du testa dig.
Får du symtom som kan vara covid-19 ska du alltid ta ett så kallat PCR-prov. Detta gäller alltså även om du är vaccinerad. En av biverkningar efter covid-vaccination är feber, men den är då övergående (det vill säga max 1-2 dygn). Får du ihållande symtom ska du testa dig. Det är vanligare att få feber efter dos två av covid-vaccinet.
  • Enligt senaste informationen från Folkhälsomyndigheten (7 december) kommer Region Gotland preliminärt att få 4 600 doser under januari (4000 från Pfizer och 600 från Moderna), sedan 23 000 doser i februari (4000 Pfizer, 600 Moderna och 18 400 från Astra Zeneca).
  • Planen är att använda vaccin i takt med att vaccin kommer in i enlighet med Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning där riskgrupper ska vaccineras först.
  • Målsättningen att vaccinera 4 600 personer i januari och 23 000 i februari. Eftersom det är två doser per individ kommer de 4 600 som vaccineras i januari att behöva vaccineras under februari.
  • Enligt Folkhälsomyndigheten ska vi kunna känna oss trygga i att det kommer nya leveranser. I nuläget är detta vår utgångspunkt.
  • Planeringen kan dock komma att ändras vid indikationer om att leveranserna inte fungerar som tänkt. Vi gör hela tiden nya bedömningar och avvägningar utifrån den information vi har. 

Styrgruppen har tagit fram en övergripande regional plan för vaccination mot covid-19 för Region Gotland. Den utgår ifrån den nationella planen för covid-19-vaccinationen som Folkhälsomyndigheten tagit fram på uppdrag av regeringen. 

Länk till regional plan för vaccination mot covid-19 för Region Gotland.

Om du inte hittar svar på sin fråga på vår hemsida är du välkommen att mejla till covidvaccin@gotland.se.