Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hälso- och sjukvårdsnämnden samlades digitalt

Publicerad 2020-11-17 13:42
Idag den 17 november höll hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Gotland, för första gången, ett nämndsmöte genom videolänk. Nämnden informerades bl.a. om coronaläget samt läget i sjukvården. Beslut fattades bl.a. om Trygghetspunkt i Klintehamn.
Nämnden valde att samlas digitalt för att minska eventuell smittspridning mellan de 13 ordinarie ledamöterna, lika många ersättare samt en handfull tjänstemän som normalt brukar närvara i hälso- och sjukvårdsnämnden. Förutom presidiet deltog övriga ledamöter och tjänstemän via videolänk.
 
-  Det känns bra och det är viktigt att vi även under rådande omständigheter på ett ansvarsfullt sätt kan genomföra politiska beslutsmöten, säger nämndordförande Mats-Ola Rödén (L)
 

Läget i sjukvården

Sjukvårdschef Cathrine Malmqvist och hälso- och sjukvårdsdirektör Marie Loob informerade nämnden:

 • Vårdplatsläget bra, men i stort sett fullt på  infektionsavdelningen med enbart Covid-patienter. Eskaleringsplaner finns och kan med kort varsel verkställas.
 • Sjukfrånvaron hög både i primärvård och inom specialistvård.
 • Planerade operationer bedrivs i så stor omfattning som möjligt, men sjukfrånvaron påverkar.
 • Materialtillgången god med undantag av för munskydd där åtgången nu är mycket stor.
 • Flygtransporter för prov: arbete pågår för att säkerställa flygtransporterna för prover som ska analyseras på fastlandet

Amér: ”Coronapandemin på Gotland har gått in i en ny fas”

På dagens sammanträde informerade smittskyddsläkare Maria Amér om coronaläget på Gotland. Här följer en kort sammanfattning av hennes information.

 • Vi är mitt i en pandemi som tyvärr sätter agendan för vad vi kan och bör göra. För att minimera påverkan på allas hälsa och på vårt samhälle måste vi hörsamma de skärpta lokala allmänna råden. Håll kontakten på distans. Genom att hålla avstånd bryter vi smittkedjor. Genom att avstå från att delta i aktiviteter och fester gör du en viktig insats för dig själv och för Gotland
 • Coronapandemin på Gotland har gått in i en ny fas där vi från ett begränsat antal smittade per vecka nu har mellan 20 – 50 nya fall per dag.
 • Totalt har vi idag 917 konstaterade fall av covid-19, varav 236 har tillkommit den senaste veckan. Veckan innan slutade på 186 fall.
 • Det är höga siffror, men möjligen en tendens till en långsammare ökningstakt, vilket i så fall är positivt.
 • Förra veckan var 12,4 % av de provtagna pos.(1707 remisser/provtagna), förrförra veckan var den siffran 13,6 % (1189 remisser/provtagna)
 • Avseende testning så är det en nationell utmaning att erbjuda de som har symptom som kan vara covid-19 en tid för PCR-prov. Vi maximerar vår kapacitet med provtagningstider men taket är hur många prover som kan analyseras per dag, på vårt eget lab och vad Karolinskas lab kan analysera för oss.
 • Vi tittar även på andra möjligheter för att kunna provta fler, såsom att få tillgång till andra nationella lab eller högkvalitativa snabbtester.    
 • Det förekommer att det bokas PCR-prov av de som inte har symptom. Gör inte det. Lämna provtagningstiderna till de som behöver få veta om deras symptom är covid-19. Om du känner att du inte riktigt mår bra, gå då hem och isolera dig. Om dina symptom utvecklas till en infektion så ska du testa dig, men det viktigaste är att du inte riskerar att smitta någon annan.
 • Pga. hög belastningen på Karolinskas lab har vi haft längre svarstider de senaste veckorna, och de arbetar för att hantera situationen.

Grönt ljus för Trygghetspunkt i Klintehamn

Nämnden beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att etablera en trygghetspunkt på Åvallegården i Klintehamn.

- Etablering av en Trygghetspunkt i Klintehamn har varit en prioriterad fråga sedan vårdcentralsfilialen stängde i december 2018. Dagens beslut känns därför extra glädjande eftersom det ligger helt i linje med omställningen till en god och nära vård och ännu ett steg i rätt riktning för att säkerställa en god och jämlik hälsa för invånarna på Gotland, säger nämndordförande Mats-Ola Rödén (L).

Ekonomirapport oktober – försämrat ekonomiskt läge

Ekonomichefen om att efter oktober har budgetavvikelsen försämrats jämfört med september månads rapport. Den negativa budgetavvikelsen är -19,3 miljoner kronor. Den största förändringen i budgetavvikelsen är kopplat till utomlänsvården som har den högsta kostnaden för året i oktober månad. Kostnaden för utomlänsvården i oktober, kommer från vårdtillfällen som på Karolinska vårdats under maj och juni. Ingen ny prognos lämnas i oktober men bedömningen är ändå att inkluderat sökta statsbidrag kopplat till covid-19 bör årsresultatet hamna runt 0.

Rapport: Granskning av Gotlands höga läkemedelskostnader

Förvaltningen har fått ett uppdrag och gjort en genomlysning av kostnaderna för Läkemedelsförmånen. Rapport med åtgärdsplan presenterades idag. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade sedan att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med en tydligare ekonomisk bedömning av de åtgärder som planeras och återkomma med uppföljning av åtgärderna under våren 2021.

Rapporten i korthet

 • Gotlands kostnader för läkemedelsförmånen överstiger den beräknade kostnaden behovsmodellen med ca 36 MSEK under 2020 enligt en behovsmodell från SKR.
 • En analys har gjorts för att identifiera läkemedelsområden där Gotland avviker från genomsnittet för riket.
 • Totalkostnaden för läkemedelsförmånen på Gotland de senaste 12 månaderna är 212 miljoner. Totalt har merkostnader för 32 MSEK identifierats.
 • Det kan konstateras att en hög läkemedelsanvändning inom många områden tyder på en god tillgänglighet och att nationella rekommendationer följs i hög utsträckning.
 • Det är viktigt att läkemedelsbehandlingar håller en hög kvalitet.
 • I genomgången av höga läkemedelskostnader har vissa områden identifierats som verksamheterna kan arbeta vidare med.