Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vi har en plan! En ny kulturplan

Publicerad 2020-11-17 10:44
Region Gotlands kulturplan för de kommande fyra åren 2021-2024 är nu antagen. Den klubbades av regionfullmäktige igår. I den nya kulturplanen slås bland annat fast att Region Gotland vill värna den fria konstens betydelse för demokrati och yttrandefrihet, att det är viktigt att medborgarna deltar i kulturlivet och att kulturen ska ses som en kreativ kraft för hela öns utveckling.

Under hela 2020 och även under slutet av 2019 har det pågått ett intensivt arbete med att ta fram en ny kulturplan med ett stort antal dialogmöten med kulturlivet och förankring med politisk styrgrupp.

Kulturplanen beskriver Region Gotlands ambitioner för att stärka och utveckla kulturen på Gotland. De professionella kulturinstitutionernas verksamhet står i fokus, men planen omfattar öns hela kulturliv, professionella som ideella, institutioner såväl som frilansande och privata aktörer. Den beskriver ingående de olika kulturområdena och deras utmaningar och har ett övergripande fokus på social hållbarhet, på villkoren för konstnärligt skapande och på kulturen som näring.

- I den nya planen betonar vi tydligare än tidigare att villkoren för de fria professionella kulturskaparna behöver förbättras, vikten av att kulturen står fri och att våra verksamheter behöver bli bättre på att nå ungdomar och unga vuxna. Vi ser också att de kulturella och kreativa näringarna kan komma att ha en stor betydelse för öns utveckling och vill på olika sätt stimulera de branscherna, säger Fredrik Gradelius, ordförande i kultur- och fritidsberedningen.