Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Energicentrum Gotland permanentas

Publicerad 2020-10-22 14:06
Energicentrum Gotland föreslås få 3,5 miljoner kronor i basfinansiering. Frågan bereds just nu i Region Gotlands arbete med 2021 års budget. Avsikten att ge Gotland och gotlänningar ett kraftfullt verktyg som kan samla, driva och kommunicera insatser för ett förnybart Gotland. Ärendet har idag beslutats av regionstyrelsen och kommer slutligt antas av regionfullmäktige i november.
- Jag är glad att vi nu kan ta beslut och permanenta Energicentrum. Det är en viktig del i vårt ansvar för att jobba aktivt med energiomställningen samtidigt som staten också måste ta sin del av ansvaret om Gotland skall gå före och vara pilot i energiomställningen, säger regionstyrelsens ordförande, Eva Nypelius (C).
 
Energicentrum Gotland ska fungera som en inspirationsplats för gotlänningar, en projektfabrik där nya idéer kring omställningen kan få gehör, ett center för kunskapsspridning och en samlingsplats där olika aktörer kan få kontakt med varandra i frågor som rör energi och hållbarhet.
 
Även regiondirektör Peter Lindvall gläds åt att verksamheten nu får långsiktig finansiering.
 
- Det finns ett stort engagemang kring energiomställningen på Gotland, säger Peter Lindvall. Många aktörer är ivriga att komma igång med klimatsmarta satsningar. Energicentrums roll blir att vara navet i den gotländska energiomställningen. 
 
För mer information kontakta:
Eva Nypelius, regionstyrelsens ordförande, (C)
073-980 50 97, eva.nypelius@gotland.se
 
Patrick Dahl, verksamhetsutvecklare, Energicentrum Gotland
070-498 37 36, patrick.dahl@gotland.se
 
Fakta
Energicentrum Gotland är en funktion som har efterfrågats i samtal med den gotländska allmänheten och även föreslagits i Färdplanen för Energipilot Gotland. 
 
Regeringen har givit i uppdrag till Energimyndigheten att verka för att Gotlands län ska vara ett pilotområde som går före i omställningen till ett hållbart energisystem. Med det menas ett samhälle där vi:
 
bara använder oss av förnybara energikällor
minimerar utsläppen av växthusgaser
ändrar vårt eget beteende och minskar användningen av energi
 
Varför då?
Sverige behöver skruva upp tempot i omställningen för att nå de energi- och klimatmål som riksdagen satt upp. Gotland har bra förutsättningar att vara en pilot och ska alltså gå före övriga Sverige för att nå målen. Pilotuppdraget är en möjlighet för Gotland att utveckla och attrahera verksamheter inom energiområdet och stärka öns profil som en hållbar destination och plats att leva och verka på.
 
Hur då?
Några av de åtgärder som Energimyndigheten föreslår i sin färdplan är:
- ett energicentrum på Gotland
- en lokal flexibel elmarknad
- demoprojekt av solceller i flerbostadshus
 
Sveriges nationella klimatmål
Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp.
År 2040 ska Sverige ha 100 procent förnybar elproduktion.
År 2030 ska Sverige ha 50 procent effektivare energianvändning jämfört med 2005, uttryckt i termer av tillförd energi i relation till bruttonationalprodukten (BNP).
Utsläppen från inrikes transporter, utom inrikes flyg, ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010.