Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vatten- och avloppstaxan justerades 1 oktober

Publicerad 2020-10-05 08:15
Vatten- och avloppstaxan (VA-taxan) justerades den 1 oktober. Justeringar krävs bland annat på grund av VA-verksamhetens utbyggnad på ön.

Anläggningsavgift för anslutning av dricksvatten, spillvatten och dagvatten ändras från 220.446 kronor till 242.491 kronor.

Brukningsavgiftens fasta avgift för dricksvatten och spillvatten ändras från 2 742 kronor per år till 2 934 kronor per år för en normalvilla med en bostad på fastigheten. Den rörliga avgiften för dricksvatten och spillvatten ändras från 33,94 kronor per kubikmeter till 36,32 kronor per kubikmeter.

Avgift för dagvatten fastighet ändras från 429 kronor per år till 459 kronor per år.

Taxan består av två avgifter

Taxan för Region Gotlands allmänna vatten- och avloppsanläggning består av två avgifter:

  • Anläggningsavgiften som ska täcka kostnaderna för VA-utbyggnaden.
  • Brukningsavgiften som ska täcka kostnaderna för drift- och underhåll, samt kapitalkostnader för investeringar. Brukningsavgiften består av en fastavgift och en rörlig avgift som baseras på dricksvattenförbrukning.

Anläggningsavgifternas syfte är att finansiera VA-anläggningen för tillkommande fastigheter inom befintligt eller utökat verksamhetsområde för allmänt VA vid anslutningstillfället. Anläggningsavgifterna är ett sätt att fördela kostnaderna enligt vattentjänstlagens krav på rättvisa och skälighet samt kommunallagens likställighetsprincip.

Kostnader som tas med i anläggningsavgiften är utbyggnadskostnader för exploateringsområden, omvandlingsområden och förtätningsområden. Kostnader för utökade kapacitet i befintliga eller nya VA-anläggningar som behövs för utbyggnadsområden ingår också i anläggningsavgiften.

Ökade investeringar

Kapitalkostnaderna för vatten- och avlopp inom Region Gotland ökar i år med 14.270.000 kronor beroende på de ökade investeringarna. Anläggningsavgifterna behöver höjas med tio procent eftersom investeringarna till största del är för VA-verksamhetens utbyggnad.

En höjning av anläggningsavgiften täcker inte kostnaderna varför även brukningsavgiften behöver höjas med sju procent.

Anläggningsavgiften höjdes inget år 2015 och 2016 och indexhöjdes 2017, 2018, 2019 och 2020. Därtill sker alltså en höjning om 10 procent den 1 oktober i år. Brukningsavgiften indexregleras varje år. Senaste höjning som nu var 2019 med sex procent samt index 2020 och från 1 oktober i år alltså en höjning med sju procent.