Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har sammanträtt

Publicerad 2020-09-16 14:17
Idag den 16 september har gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) sammanträtt. Nämnden har bland annat behandlat delårsrapport 2 som visar på ett prognosticerat underskott på 5,3 miljoner kronor.

GVN fastställde idag delårsrapport 2 för budgetåret 2020. Prognosen för helåret 2020 baserad på augusti månads utfall visar på ett underskott med 5,3 miljoner kronor. Nämnden har lyckats minska underskottet med 8,4 miljoner sedan delårsrapport 1 i mars. Det som kan förbättra prognosen ytterligare för nämnden är om regionfullmäktige beslutar att bevilja GVN ett tilläggsanslag från de nya välfärdsmiljarderna som kommit Gotland till del. Det som kan försämra prognosen för året är de utökade kostnaderna för elevers resande till gymnasieskolan, insatser i kollektivtrafiken har gjorts för att inte belasta ordinarie kollektivtrafik på grund av coronapandemin. Den preliminära uppskattningar om kostnadsökningen för detta ligger mellan 1,8 till drygt tre miljoner kronor.

Förändringstakten inom nämndens ansvarområde är fortsatt hög med flera statliga reformer som påverkar verksamheten samt olika former av riktade statsbidrag. Det handlar dels om satsningar på vuxenutbildningar och folkhögskola, dels om omfattande reformer inom gymnasieskolan, men även förändringar inom den statliga arbetsmarknadspolitiken och dess påverkan på kommuner och Arbetsförmedlingen.

GVN ska spara en procent

Under dagens sammanträde behandlade GVN strategiska plan och budget för åren 2021-2023 som ger besked om nämndens prioriteringar, mål och resurser under den tidsperioden. Budgetprocessen har i år förskjutits av regionstyrelsen med anledning av coronapandemin, vilket gör att denna behöver uppdateras. Totalt för 2021 begärde GVN i våras om en budgetförstärkning för nämnden med tre miljoner kronor för verksamheten inom VuxKomp. Sedan dess har en besparing på en procent för budgetåret 2021 lagts på alla nämnder och för GVN motsvarar detta 3,1 miljoner kronor. Besparingen hanteras generellt enligt osthyvelsprincipen och påverkar i stort sett samtliga av nämndens verksamhetsområden. För att mildra effekten för verksamheterna tas nämndens bokförda buffert på drygt 550 000 kronor bort för år 2020.

Nämndens förslag går nu vidare till regionstyrelsens budgetberedning. Det är regionfullmäktige som slutligen avgör budgetfrågan i november.

Nämndens kallelse återfinns på: www.gotland.se/gvn