Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Grupp av barn

Så många utnyttjar det fria skolvalet

Publicerad 2020-09-09 07:38
Hur många elever är det egentligen som utnyttjar det fria skolvalet? Det här är en av alla frågor utbildnings- och arbetslivsförvaltningen får just nu, med anledning av pågående översynen av förskolan och grundskolan.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen rapporterar årligen till barn- och utbildningsnämnden (BUN) om utfallet av senaste skolvalet till förskoleklass. BUN kommer att få en detaljerad avrapportering kring detta vid sammanträdet den 15 september. Eftersom frågan blivit högaktuell redovisar vi här den preliminära statistiken för skolvalet till förskoleklass, men även hur eleverna valde att göra när de ska vidare till högstadiet nu senast.

Statistiken kring skolvalet 2020 till förskoleklass visar att det var 650 elever som började förskoleklass till innevarande års hösttermin på Gotland. 559 elever valde kommunal förskoleklass och av dessa valde 119 elever en annan kommunal skola än sin hemskola – en andel som motsvarar 18 procent.

Man kan även se samma trend som tidigare år när det gäller att välja en fristående skola - cirka 15 procent eller 92 elever valde detta alternativ år 2020.

Även inför skolvalet till högstadiet kan förvaltningen se samma tendenser som tidigare, nämligen att elever i årskurs 7 runt om på ön söker sig till de två högstadieskolorna i Visby. Det handlar om un­gefär 13 procent av årskullen motsvarande knappt 75 elever. 102 elever har valt fristående högstadieskola vilket motsvarar 17 procent.

Exempel på högstadieskolor där elever väljer annan skola är Fårösundsskolan, där 16 av 19 elever i upptagningsområdet valde en annan skola än hemskolan i årskurs 7. På Klinteskolan valde 20 av 40 elever annan högstadieskola, men fick också tillflöde genom en elev från annat upptagningsområde. På Solklintsskolan i Slite valde 17 av 57 hemskolan, men samtidigt fick skolan ett tillflöde på 11 elever från andra skolor via fria skolvalet.

Det fria skolvalet på Gotland sker i mån av plats. Det är skolans rektor som beslutar om en elev utanför upptagningsområdet kan beredas plats eller inte. Elever som väljer annan skola än hemskolan har inte rätt till skolskjuts.

Här hittar du hela statistiken med jämförelser mellan åren 2015-2020