Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Allmänt om corona och covid-19

Region Gotland följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regeringens nationella strategier.

Vid behov anpassas råden och rekommendationerna till vad som är nödvändigt med hänsyn tagen till smittläget i vår region. Rutiner i alla våra verksamheter anpassas för att minska risken för smittspridning av coronaviruset.

Så rapporterar Region Gotland om coronaläget

Varje vardag (ej röda dagar eller helgdagar) klockan 14.30–15.00 uppdateras gotland.se med information från smittskyddsläkaren kring smittan av covid-19 på Gotland.

Information från helgen finns med i måndagens rapport. Förutom på startsidan publiceras lägesrapporten även på vår förstasida för coronainformation

Det vi uppdaterar är:

  • Antal nya fall.
  • Sammanlagda antalet fall.
  • Antal covidpatienter som vårdas på sjukhus och/eller IVA.
  • Antal särskilda boenden som har smittspridning. Vi kommenterar inte kring antal smittade brukare på de olika boendena (äldreboende, omsorgsboende) eller vilka boenden det gäller.
  • Antal avlidna.

På måndagar publiceras även en lägesbild kring vaccination mot covid-19 på Gotland. 

Nedan följer ett antal svar på frågor gällande vår strategi och våra resurser. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig till regiongotland@gotland.se .

Smittspårning

Smittspårning innebär att den behandlande läkaren är skyldig att ta reda på dels hur en smittad person har blivit smittad, dels vem eller vilka andra som kan vara smittade eller har blivit utsatta för smittan. Smittspårning kan ha en avgörande betydelse för att förhindra smittspridning och minska risken för större utbrott.

Alla som testas positivt för covid-19 på Gotland blir informerade om testresultatet av en läkare som ringer upp. Samtidigt diskuterar man var man kan ha blivit smittad och vilka man har riskerat att smitta i sin tur. I första hand är det den sjuke som får informera sina närkontakter om risk för smitta och uppmana de som har symptom att testa sig för covid-19. Om det finns risk för många smittade, eller att smitta kan ha skett inom vård och omsorg eller andra känsliga miljöer, eller om man själv inte kan eller vill informera sina närkontakter, är det läkaren som sköter fortsatt smittspårning tillsammans med smittskyddsenheten.

Vilken kapacitet har den gotländska vården?

Det finns lediga vårdplatser, dessa är inte specifikt öronmärkta för covid-19-patienter utan de anpassas efter behov. Men det finns ett system för var vi lägger dessa patienter i första, andra och tredje hand. Och det gäller både vanliga vårdplatser och det gäller intensivvården (IVA).
Vi kommer alltid att kunna hantera de som behöver akut vård. Det finns alltid en risk att man tränger undan andra som behöver mindre akut vård och det tittar vi på. För korta stunder löser man en krissituation men blir det på längre sikt så får man anpassa verksamheten mer.
Det skulle definitivt vara en stor utmaning, sen beror det på vilken vård dessa behöver förstås. Hur sjuka blir de, tillhör de riskgrupper? Handlar det om 1000 personer som behöver respirator, då skulle det behövas nationell och internationell samverkan. Men så har det inte varit i Stockholm till exempel så det bedöms inte som sannolikt att det skulle bli så. Drygt 1000 respiratorplatser är vad som finns tillgängligt i hela Sverige. Vi har i vanliga fall fem platser med respirator och IVA-vård. Men vi kan vid behov tre- eller fyrdubbla antalet platser.
Det kan hända, men det är lite speciellt att flyga patienter till Gotland eftersom det krävs omfattande rengöring av transportmedel för smittade patienter vilket tar mycket tid. Eftersom vi har färre flygtransportmedel än ambulanser så vill man undvika att använda flygtransport om det är möjligt.
Akuta transporter genomför man alltid. Det finns en backup från Försvarsmakten också om man måste flytta patienter, men det är logistiskt svårt och omständligt. Vi ska göra det i yttersta nödfall. Det finns också alltid en risk framför allt när man transporterar IVA-patienter att de blir i ett lite sämre skick, så all förflyttning är ett riskmoment och ska undvikas så långt det är möjligt.

Prioriteringar

Det här är en svår fråga. Det finns en hög medvetenhet om det här inom psykvården och de arbetar med att nå ut med stöd till de som behöver. Men i första hand är det här en pandemi där människor dör i den här sjukdomen och då är det de råd som Folkhälsomyndigheten och vi ger som måste gälla.

Patientsekretess

Vi har bedömt att antalet dödsfall är det vi kan kommunicera och som är av allmänt intresse. Vi kan inte gå in på om personer avlidit på lasarettet, hemma eller på ett boende exempelvis. Vi är ett litet samhälle och då är det extra viktigt med patientsekretessen. De som är berörda av de som är smittade har fått information om det.