Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regionen önskar möte med kulturministern

Publicerad 2020-09-07 09:29
Kulturrådet har beslutat om fördelning av krisstödet till den regionala kulturen. Med anledning av detta skickar Eva Nypelius (C), regionstyrelsens ordförande och Anders Flanking, ordförande Gotlands Museum, i dag ett brev till kulturminister Amanda Lind, där de efterfrågar ett möte i frågan.

Beskedet innan sommaren om 150 miljoner kronor i krisstöd till den regionala kulturen var mycket välkommet. Nu har Kulturrådet beslutat om fördelning av krisstödet. Det är positivt att Kulturrådet har fördelat medlen till regionerna via Kultursamverkansmodellen och att de lämnat vidare till regionerna att fördela medlen till de regionala institutionerna.

Dock är det mycket bekymrade att fördelningen endast har skett enligt den redan befintliga fördelningsnyckeln mellan regionerna. Beslutet innebär att vissa regioner, där de regionala museerna har vittnat om stora inkomstbortfall, får mycket små tillskott.

Kulturrådets beslut innebär ett tillskott men medför en fortsatt stor osäkerhet för Gotlands Museums fortsatta verksamhet och överlevnad. Nu står hoppet bland annat till de extra 1,5 miljarder kronor till kulturen under 2020 som aviserats.

Om och när det krispaketet till kulturen ska fördelas vill vi vädja om att fördelningen av dessa ytterligare medel särskilt riktas mot kulturverksamheter som har påverkats stort av pandemin, står det att läsa i brevet.

- Gotlands Museum är ett av landets mest uppskattade och välbesökta länsmuseer och finansieras till stor del av egenintäkter. Nu lider man av tappade intäkter på grund av coronapandemin. Eftersom det statliga kulturstödet hittills inte fördelats utifrån behov, vill vi säkerställa att nästa stödpaket gör det. Därför bjuder vi in kulturministern till ett möte, säger regionstyrelsens ordförande, Eva Nypelius (C).

- Stödet från regeringen till kulturen är bra. Vi på museet har varit duktiga med att i flera år öka våra intäkter, men pandemin ger ett stort intäktsbortfall. Därför blir stödet från Kulturrådet så viktigt för oss, säger Anders Flanking, ordförande Gotlands Museum.

 

I länken nedan kan du läsa hela brevet till kulturminister Amanda Lind.