Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Registrera din brunn hos Sveriges geologiska undersökning (SGU)

Nu finns möjligheten för dig som brunnsägare att frivilligt registrera din brunn i brunnsarkivet, som är ett nationellt register för att identifiera brunnar inom ett område.

Brunnsarkivet drivs av SGU (Sveriges geologiska undersökning) som är en statlig myndighet som hanterar frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige. SGU har tagit fram en möjlighet för brunnsägare att lämna in brunnsobservationer.

Inlämningen är helt frivillig, men då SGUs register för brunnar används av myndigheter, konsulter och kommuner för att identifiera och lokalisera enskilda brunnar är det fördelaktigt för brunnsägaren om brunnen finns registrerad.

Vad innehåller brunnsarkivet?

I brunnsarkivet finns uppgifter om brunnars läge och tekniska data såsom djup, jorddjup, foderrörslängd, dimensioner, vattennivåer och vad brunnen används till.

Databasen utgörs av de uppgifter som brunnsborrare i enlighet med uppgiftsskyldigheten i SFS 1975:424 skickar in till SGU vid nyetablering av bergborrade energibrunnar och vattenuttagsbrunnar. Brunnsarkivet innehåller data för drygt 650 000 brunnar och varje år registreras cirka 25 000 nya brunnsuppgifter, varav ca 80 % utgör energibrunnar och 20 % utgör vattenbrunnar. En grov uppskattning är att ungefär 80 % av de brunnar som nyetableras rapporteras in.

Informationen används av myndigheter, konsulter och kommuner inklusive va-huvudmännen för att lokalisera brunnar och kartlägga geologin vid till exempel översiktsplaneringar, detaljplaneringar, ny infrastruktur, eller andra förändringar i markanvändningen. Informationen kan också användas för VA- och vattenförsörjningsplaner samt för att vid torka kunna lokalisera bristområden och kvantifiera omfattning.

Varför ska jag registrera min brunn?

Vinsterna med att brunnen är registrerad är flera; Andra som vill borra efter vatten eller värme/energi i området har möjlighet att ta hänsyn till din brunn. Likaså när kommunen tar fram översiktsplaner och detaljplaner för ett område, eller vid andra förändringar som påverkar din brunn. Och kanske framför allt, en registrerad brunn ökar chanserna för räddningstjänsten att skydda din brunn om en miljöolycka inträffar i området.

De senaste årens torka har för många privata brunnsägare inneburit vattenbrist i brunnen och kanske också problem med vattenkvaliteten. För att kunna förbereda utsatta områden för framtida situationer med vattenbrister och planera den lokala vattenförsörjningen är det viktigt att ha tillgång till lokal information om vattensituationen och vattenkvalitet i brunnar.

Hur registrerar jag min brunn?

Information om brunnsarkivet samt formulär för registrering hittar du på SGUs hemsida.