Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Skylt som säger: "Vårdcentral"

Granskning visar god patientsäkerhet på Gotlands vårdcentraler under corona

Publicerad 2020-09-03 14:11
Under utbrottet av covid-19 har Inspektionen för vård och omsorg, IVO, gjort tillsyn genom en enkätundersökning som samtliga vårdcentraler på Gotland har besvarat. Resultatet visar att samtliga verksamheter har kunnat göra medicinska bedömningar inom lagstadgad tid och lever upp till patientsäkerhetslagen.

IVO har med anledning av det pågående utbrottet av covid-19 genomfört tillsyn i Region Stockholm och Region Gotland. Samtliga vårdcentraler har granskats i båda regionerna.

- Det är med glädje vi kan ta del av IVO:s tillsyn och konstatera att alla verksamheter i primärvården på Gotland lyckats leva upp till patientsäkerhetslagen och kunnat leverera medicinska bedömningar inom lagstadgad tid. Stor eloge till medarbetarna som genom förändrade arbetssätt och digitalisering lyckat med detta, säger Carina Söderström, verksamhetsområdeschef primärvård.

Tillsynen har gjorts genom att verksamhetschefen och en distriktssköterska på varje vårdcentral fått svara på en enkät. Frågorna berörde vårdcentralernas förmåga att erbjuda individuella medicinska bedömningar inom lagstadgad tid och hur verksamheterna arbetar med de patienter vars årliga kontroller eller besök har behövts skjutas upp. De har också rapporterat vilka patienter som de ser kan försämras i vissa tillstånd till följd av omprioriteringar under pandemin. Frågorna utgick ifrån hur situationen var under perioden maj till mitten av juni. Utifrån de uppgifter som framkommit ser inte IVO något skäl att granska någon av verksamheterna vidare.

Utdrag ur IVO:s beslut:

”IVO bedömer att vårdgivaren, i de delar som denna tillsyn omfattat, uppfyller kraven i 3 kap, 1 § patientsäkerhetslagen (2010:659) på att planera, leda och kontrollera verksamheten så att kravet på god vård i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) upprätthålls.”