Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Illustration framtidens förskola och grundskola

Så tänker vi oss framtidens förskole- och grundskoleorganisation

Publicerad 2020-09-02 19:04
Under onsdagskvällen fick Region Gotlands förskole- och grundskolepersonal ta del av ett kommande förslag till ny organisation för förskolan och grundskolan. Förlaget i sin nuvarande form – det vill säga innan den gått som formell handling till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - innehåller en avveckling av två förskolor och åtta grundskolor.

Hösten 2019 påbörjades en översyn av förskolan och grundskolan inom Region Gotland på uppdrag av regionfullmäktige. Just nu pågår arbetet med att ta fram ett förslag på hur verksamheterna inom förskola och grundskola ska bedrivas i framtiden.

Som ett led i att processa det kommande förslaget till organisation, tog medarbetare inom för förskolan och grundskolan i Region Gotland ikväll del av innehållet i sin nuvarande form. Grunden för förslaget är att gå mot större skolenheter, i enlighet med ett tidigare regionfullmäktigebeslut. Det som eftersträvas är skolenheter med åtminstone två parallella klasser och minst 105 elever.

Knäckfrågan är lärarbristen

- Knäckfrågan för oss har varit hur vi ska kunna få behöriga lärare till varje klassrum, förskola och fritidshem framöver. Alla våra barn och elever, oberoende av var de bor och deras sociala och ekonomiska förhållanden, ska ha lika tillgång till utbildning av god och likvärdig kvalitet. Lärarna är den enskilt viktigaste faktorn för kvalitet i undervisningen och för att eleverna ska uppnå kunskapsresultaten. Lärarbristen är stor och den kommer att öka ytterligare. Vi behöver rekrytera ungefär 700 lärare inom förskolan och grundskolan på Gotland fram till år 2033, säger Torsten Flemming, utbildningsdirektör vid Region Gotland.

Vägledande strategier till lösningar har tagits fram

Förslaget till ny organisation bygger på ett antal vägledande strategier till lösningar som delvis bygger på framgångsfaktorer för organiserandet av framgångsrika skolor. Centralt är rektors möjlighet att dagligen kunna leda verksamheten och lärares möjligheter att arbeta mer tillsammans för att kunna skapa samsyn kring undervisningens innehåll och former. Förslaget innebär satsningar på skolenheter som har specialsalar för idrott, slöjd och i viss mån även övriga praktiskestetiska ämnen. Detta för att minska elevernas resande under skoltid. Förvaltningen måste också avveckla eller ersätta lokaler med tidsbegränsade bygglov.

Två förskolor och nio grundskolor rörs särskilt av förslaget

Förslaget omfattar en avveckling av två förskolor (Linden och Bryggaren i Visby) och åtta grundskolor (Stenkyrka, Endre, Vänge, Kräklingbo, Eskelhem, Sanda, Stånga och Öja) samt en avveckling av högstadiet i Fårösundsskolan. Förslaget innebär förändrade upptagningsområden och elevutökningar i flertalet av öns kvarvarande skolor.

- Något som kan förvåna är att vi föreslår avveckling av Kräklingbo skola och Öja skola, eftersom servicestrategin pekat ut dessa som viktiga utifrån öns olika geografiska serviceområden. I ett helhetsperspektiv har vi ändå landat i ett förslag där vi anser att vi når upp till servicestrategins grundläggande krav på rimlig tillgänglighet i tid. Det vill säga har en skolskjutstid inom beslutade riktlinjer, säger Kristoffer Strehlenert, projektledare för Framtidens förskola och grundskola vid utbildnings- och arbetslivsförvaltningen.

Räknar med kostnadsminskningar på 15 miljoner per år

Uppdraget från regionfullmäktige handlar också om att närma sig referenskostnaden i kostnadsutjämningssystemet. De beräknade kostnadsminskningarna för förskola, grundskola och fritidshem genom förslaget är cirka 15 miljoner kronor per år. Samtidigt krävs investeringar på cirka 25 miljoner kronor för att genomföra lokalanpassningar med mera. Att behålla den nuvarande organisationen skulle ge en ökad kostnad på cirka fem miljoner kronor per år och cirka 75 miljoner kronor i investeringar.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen räknar inte med någon övertalighet till följd av den föreslagna organisationen.
- Vi behöver alla våra pedagoger och hoppas att de som är obehöriga idag vill skaffa sig behörighet och lärarlegitimation, säger Torsten Flemming.

Här hittar du en sammanfattning av det kommande förslaget

En rättelse har gjorts kring elevtalet i Stånga skola som var cirka 105 elever den 24 augusti 2020. Uppgifterna om beslut har också uppdaterats då beslutsprocessen flyttats framåt i tiden.

Vad händer nu?

I oktober kommer utbildnings- och arbetslivsförvaltningen att göra en digital utsändning via hemsidan gotland.se där förvaltningen närmare redogör för utredningsuppdraget, slutsatser som dragits i nulägesrapporten och den framtida förskole- och grundskoleorganisation som förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden.

Ursprungligen var det planerat för öppna informationsmöten och dialogtillfällen mellan medborgare och politikerna i nämnden. Detta är inte längre genomförbart mot bakgrund av restriktionerna för allmänna sammankomster under coronapandemin.

Synpunktshantering

Synpunktshanteringen kring förslaget kommer att hanteras via befintliga kontaktvägar till Region Gotland. Där vill vi särskilt hänvisa medborgare till den e-postbrevlådan där man kan ställa frågor och lämna synpunkter: synpunktoversyn@edu.gotland.se

Men även till barn- och utbildningsnämndens ledamöter: gotland.se/kontaktuppgifterfortroendevalda

Beslutsprocessen

Det färdiga förslaget kommer att gå ut med kallelse inför barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 29 september. Beslut om ny organisation för förskolan och grundskolan tas sedan av i barn- och utbildningsnämnden den 23 november. Sedan går ärendet vidare till regionstyrelsen i januari 2021 och sedan slutligen regionfullmäktige februari 2021. 

Läs mer om Framtidens förskola och grundskola på hemsida: www.gotland.se/ffg

Se särskilt “Vägledande strategier för lösning” www.gotland.se/skolstrategier