Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hälso- och sjukvården lämnar stabsläge

Publicerad 2020-08-05 13:34
Efter nästan femton veckor i stabsläge går nu hälso- och sjukvården inom Region Gotland tillbaka till ordinarie styrning.

Den 26 mars gick hälso- och sjukvården in i stabsläge och nu återgår man alltså till ordinarie styrning.  Beslutet, som fattades av hälso- och sjukvårdsdirektören, betyder att beredskapen sänks och regional särskild sjukvårdsledning (SSL-R) går från stabsläge till ”normalt läge”. Särskild sjukvårdsledning lokalt (SSL-L) återgår också i normalt läge.

- Coronapandemin är långt ifrån över och det här ska inte ses om att faran är över för så är det verkligen inte. Detta beslut kan vi ta för att vi har en väl fungerade verksamhet som är väl förberedd och att vi använder resurserna på ett effektivt sätt, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Marie Loob.

Beslutet är taget med hänsyn till att läget just nu är förhållandevis lugnt och har varit det en längre tid, samt att verksamheten löpande hanterar frågorna på ett mycket bra sätt.

- Fortsatt gäller med allra största tydlighet att följa folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi följer händelseutvecklingen och kan snabbt agera om vi behöver höja beredskapsläget igen, säger Marie Loob.

 

Fakta: Särskild sjukvårdsledning och beredskap i vården

Lokal sjukvårdsledning (SSL-L) – Stödjer arbetet på skadeplats, samt leder Visby Lasarett

Särskild sjukvårdsledning (SSL-R) – Leder hela sjukvården och samverkar med Socialförvaltningen, Regionstyrelseförvaltningen, Socialstyrelsen och andra regioner.

Det finns tre olika beredskapsnivåer inom vården vid speciella skadehändelser eller förlopp. De används för att akutsjukvården ska kunna ha resurser som matchar det aktuella behovet.

Stabsläge: En särskild sjukvårdsledning håller sig underrättad om läget, vidtar nödvändiga åtgärder och följer händelseutvecklingen.

Förstärkningsläge: En särskild sjukvårdsledning vidtar åtgärder för punktförstärkning av viktiga funktioner inom sjukvården.

Katastrofläge: Alla de funktioner inom sjukvården som krävs för att ta hand om ett stort antal skadade tas i anspråk. Personal och utrustning förstärks.