Kontakt

Anmäl trängsel

Du kan anmäla trängsel när det gäller serveringsställen.

Mejla till:  sbflivsmedel@gotland.se
 
De anmälningar som kommer in hanteras av våra livsmedelsinspektörer. De kan ligga till grund för vilka verksamheter vi utövar tillsyn på.
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Lunchtallrik

Trängsel - vad gäller på Gotland?

Från och med 1 juli ansvarar Region Gotland för tillsyn av gotländska serveringsställen när det gäller hur de uppfyller lagens krav på att minska smittspridning av covid-19. Den nya lagen innebär att alla serveringsställen, inte bara restauranger, får ett stort ansvar för att minska trängsel. Men individen har också ett stort ansvar.

Nedan finns frågor och svar om hur tillsynen går till och vad som gäller.

Senast uppdaterad: 2020-11-17
I och med den nya lagen som trädde i kraft 1 juli har regeringen utökat vilka typer av verksamheter som ska vidta smittskyddsåtgärder. Nu har samtliga näringsidkare som serverar mat eller dryck till allmänhet och som erbjuder en möjlighet till förtäring på serveringsstället, ett smittskyddsansvar enligt lag. Det är därför dessa verksamheter som kan få tillsyn från regionen.
I korthet innebär den nya lagen följande:

  • Serveringsställets lokaler och tillhörande områden utomhus som besökare har tillträde till är utformade så att trängsel undviks och att besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra. Antal personer i ett och samma sällskap vid ett bord får vara max åtta stycken.
  • Verksamheten i övrigt organiseras så att smittspridning bland besökare så långt som möjligt förhindras.
  • Att det finns rutiner för hur smittspridning bland besökare kan förhindras.

Länk till riksdagen om lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder.

Länk till folkhälsomyndighetens frågor och svar om regler för krogar och restauranger.

Du behöver vidta åtgärder så att du lever upp till den nya lagen. Varje verksamhet är olika och därför behöver du göra anpassade åtgärder.

Några åtgärder som ska vidtas är följande:

  • Se till att det inte uppstår trängsel i era lokaler. Gästerna ska kunna hålla avstånd och det bör vara minst 1 meter mellan sällskap och varje sällskap får max vara åtta stycken per bord .
  • Servering av mat och dryck ska ske genom bordsservering. Det är bara tillåtet att beställa och hämta mat vid en disk om det inte blir trängsel.
  • Gästerna ska alltid inta mat och dryck sittande vid ett bord, eller bardisk om det är möjligt att göra det utan att trängsel uppstår.
  • Se till att det finns möjlighet att hålla god handhygien för gäster och personal.
  • Se till att det inte uppstår trängsel i köer både innanför dörren till era lokaler och utanför dörren till serveringsstället.
  • Det går bra att leverera hämtmat så länge det inte uppstår trängsel bland de som betalar, hämtar eller väntar.
  • Ta fram en rutin för egenkontroll utifrån de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare ger.
För att kontrollera att den nya lagen följs kommer Region Gotland att göra kontroller hos verksamheter som berörs. Dessa utförs av regionens livsmedelsinspektörer.
Vid konstaterade brister försöker vi i första hand lösa dem tillsammans i dialog med verksamheten. Detta har fungerat bra hittills. Vidare har vi möjlighet att fatta beslut om åtgärder, skulle behovet uppstå. Regionen har också rätt att stänga ner verksamheten om det bedöms nödvändigt.
Individen har ett stort eget ansvar för att undvika trängsel. Om du upplever trängsel på ett serveringsställe ska du i första hand kontakta verksamhetsutövaren och be dem se till att trängseln upphör. Du har också ett eget ansvar att välja ett annat serveringsställe vid trängsel.
Tiderna varierar, allt från förmiddag/lunchtid till tidig respektive sen eftermiddag och även kväll och natt.
Verksamheterna väljs baserat på flera faktorer. Bland annat påverkar inspektörernas erfarenhet av serveringsstället in och deras vetskap om olika ställens popularitet och hur många människor som brukar röra sig på de olika ställena. Inspektörerna tar också hänsyn till inkomna klagomål. Även väderförhållanden kan spela in.
Inspektörerna går in på serveringsstället, presenterar sig för någon i personalen och ser till att få prata med ansvarig på plats. De observerar mängden gäster, bordsplacering, möjlighet till passage och allmänt hur gästerna kan röra sig på stället. De kontrollerar också informationen som finns till gästerna och möjligheterna till handtvätt/handsprit.
OM det skulle vara aktuellt med stängning, så kommer verksamheten ha stängt så länge som krävs för att vidta nödvändiga åtgärder.
Regionen kan inte kräva att människor flyttar på sig om de står för tätt på ett serveringsställe. Det är istället verksamheternas ansvar att se till att avståndet hålls på det egna serveringsstället.
Det kan vara en möjlig åtgärd att fatta beslut om, förutsatt att det konstaterats att det är för mycket människor på stället av regionens inspektörer.
Vi kan inte göra något på de ställen där vi inte har laga stöd att påverka. Vi kan kravställa en restaurang att hålla avstånd mellan borden, men vi kan inte kräva att avstånd hålls på exempelvis en matvarubutik, en bensinstation eller en allmän plats. Vi har inte lagstadgade krav på social distansering eller munskydd, även om man har det i många andra länder. Istället uppmanas befolkningen att ta eget ansvar.

Du kan anmäla trängsel när det gäller serveringsställen genom att maila till: sbflivsmedel@gotland.se

De anmälningar som kommer in hanteras av våra livsmedelsinspektörer. De kan ligga till grund för vilka verksamheter vi utövar tillsyn på.

 

Har du synpunkter på hur rekommendationer, riktlinjer och råd under den pågående coronapandemin följs i samband med inrikesresor och sommaraktiviteter, då kan du kontakta länsstyrelsen på Gotland via mail: gotland@lansstyrelsen.se.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tydliggjort vad som under rådande pandemi är skillnaden mellan lagen och Folkhälsomyndighetens föreskrifter.
​Här kan du läsa mer på SKRs webbplats.