Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Beslut om coronastöd till kulturverksamheter

Publicerad 2020-07-01 10:48
Region Gotland har under våren 2020 infört särskilda temporära villkor och bidragsformer för de verksamheter som drabbas hårdast av coronapandemin. Därför har regionstyrelsen inom ramen för ordinarie budget omfördelat 1 miljon kronor för detta ändamål. 84 ansökningar har kommit in. Det totala sökbeloppet uppgår till strax över 3,8 miljoner. Den 30 juni har följande beslut tagits, se bilaga.
Kontantstöd för inkomstbortfall har sökts av 67 kulturorganisationer och samlingslokalhållande föreningar (såsom bygdegårdsföreningar, Folkets Hus och liknande).
 
Ekonomiskt stöd för kompetens- och kvalitetsutveckling har sökts av 12 fria professionella kulturaktörer, kulturorganisationer och samlingslokalhållande föreningar.
 
Arrangemangsstöd har sökts av 5 arrangörer, med tillägget om begränsningar enligt gällande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, samt att arrangemanget bör vara genomfört innan den 31 december 2020.
 
Avdelningschef Angelica Andersson Fihn har tagit följande beslut på delegation. I beredningsarbetet har även enhetschef Paola Ciliberto, kulturstrateg Björn Ahlsén och kulturutvecklare Madeleine Nilsson deltagit. 
Under handläggningsarbetet har även kunskap och specialkännedom inhämtats från kulturkonsulenterna, bygdegårdsdistriktet och landsbygdsstrategen.
 
Förutom ordinarie bestämmelser för kultur- och fritidsstöd, https://www.gotland.se/26218, gäller följande temporära bidragsregler, antagna av regionfullmäktige den 15 juni 2020, RS 2020/585:
 

Kontantersättning för inkomstbortfall
Stödet har endast kunnat sökas av kulturorganisationer och samlingslokalhållande föreningar. Därmed har stödet ej kunnat sökas av enskilda professionella kulturföretagare.

Ekonomiskt stöd för kompetens- och kvalitetshöjande insatser
Det har sökts av kulturorganisationer, samlingslokalhållande föreningar och av enskilda professionella kulturföretagare. Med professionell kulturföretagare avses en juridisk person/enskild näringsidkare som är professionellt verksam inom de konstnärliga yrkena.

Arrangemangsstöd
Det har sökts som vanligt, med det tillägget att arrangemanget bör vara genomfört om möjligt innan den 31 december 2020 utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Medel går att söka även för arrangemang som inte presenteras live för en samlad publik. 

 
Till följd av det höga söktrycket har beslutet baserats på följande prioriteringar: 
- stöd har endast beviljats komplett ansökan
- stöd har beviljats verksamheter och arrangemang på Gotland
- stöd har beviljats aktörer folkbokförda på Gotland
 
Utöver prioriteringarna ovan har: 
-  i ansökan om kontantstöd för inkomstbortfall gjorts avräkning från sökt belopp för de sökande som fått annat stöd beviljat från till exempel Kulturrådet, Svenska Filminstitutet med flera. Därefter har fördelning gjorts utifrån solidaritetsprincipen, det vill säga mindre stöd till fler. Eftersom det totala sökbeloppet så kraftigt översteg det belopp som fanns att fördela har kompletta och godkända ansökningar endast kunnat beviljas med 50 procent.
- i ansökan om stöd för kompetens- och kvalitetshöjande insatser fördelning gjorts på hel eller del av ansökan som kunnat styrkas och där tydlig motivering och/eller underlag funnits till det sökta beloppet. Några ansökningar har efter bedömning avslagits. Godkända och kompletta ansökningar har beviljats med 50 procent av sökt belopp.
- i ansökan om arrangemangsstöd har individuell bedömning gjorts utifrån våra bestämmelser för stöd till kultur- och fritidsverksamhet på Gotland, https://www.gotland.se/26218