Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Miljö- och byggnämnden har sammanträtt, 24 juni 2020

Publicerad 2020-06-24 15:56
På dagens miljö- och byggnämnd beslutades bland annat att skicka en detaljplan för Othem på granskning och att bevilja begäran om planbesked i Visby och i Västerhejde.

Kallelse och handlingar finns på gotland.se/mbn

Information om Sälgen 9

År 2018 upprättades ett förlikningsavtal gällande felaktig handläggning av dåvarande byggnadsnämnden. Ersättningen ska betalas ut när ombyggnad av takkupa utförts och slutbesked givits så att kraven i gällande bygglov uppfylls. Ärendet är nu avslutat.

Förstudie, digital dialog

I förstudien Digital dialog har samhällsbyggnadsförvaltningen utforskat möjligheterna att underlätta en digital dialog med företagare, boende och besökare på Gotland. Förstudiens mål är att undersöka vilka varaktiga plattformar som kan användas och vilka processer som kan underlätta för användaren. Detta för att öka tillgänglighet, rättssäkerhet och delaktighet för målgrupperna.

Samhällsbyggnadsförvaltningen vill fortsätta att utveckla den digitala grund som projektet DiSa – digital samhällsbyggnad byggt.

Beslut: miljö- och byggnämnden beslutar att delegera till nämndens arbetsutskott att fatta beslut om ansökan om ett genomförandeprojekt gällande digital dialog.

 

OTHEM STRANDRIDDAREGÅRDEN 1 – upprättande av detaljplan, granskning

För att möjliggöra en försäljning av fastigheten är syftet med detaljplanen att ändra användningen från allmänt ändamål till bostäder, kontor och hotell. Det centrala läget och den kulturhistoriska miljön gör fastigheten till ett attraktivt område för såväl boende som tillfällig vistelse.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har reviderat planförslaget utifrån inkomna yttranden i samråd och utställning. Förvaltningen föreslår därför att miljö- och byggnämnden återigen ger förvaltningen i uppdrag att ställa ut det reviderade planförslaget till ny detaljplan för fastigheten.

Beslut: miljö- och byggnämnden beslutar att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att sända ut förslaget för förnyad utställning/granskning.

 

VISBY RONDELLEN 1, begäran om planbesked

Förfrågan rör en planändring av gällande detaljplan i syfte att möjliggöra för handelsändamål jämte gällande generella användning G – bilservice. Avsikten med planförfrågan anges i ansökan förutom handelsändamål även vara att åstadkomma en friare disponering av fastighetens byggrätt.

Samhällsbyggnadsförvaltningens sammantagna bedömning är att förutsättningarna kring fastigheten inte förändrats på ett för frågeställaren positivt sätt, utan förvaltningen ser ingen anledning att föreslå ett frånsteg från tidigare planbeslut.

FI yrkar i enlighet med förvaltningens förslag.

M yrkar på att lämna positivt planbesked.

Beslut: miljö- och byggnämnden går emot förvaltningens förslag till beslut, och beslutar att ge positivt planbesked.

FI reserverar sig mot beslutet.

 

VÄSTERHEJDE NYGÅRDS 1:144

Ansökan innefattar upprättande av detaljplan för bostadsbebyggelse (cirka 50 enbostadshus) på fastigheten. Området omfattas inte av detaljplan idag och ligger utanför Försvarsmaktens påverkansområde och avses anslutas till regionens avloppsnät. Vattenförsörjningen sker lokalt.

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att projektidén är spännande att den utgör ett viktigt inspel till pågående ny fördjupad översiktsplan för Visby. Dock har inte projektet idag stöd i översiktliga planer. Därför föreslår förvaltningen miljö- och byggnämnden att lämna negativt planbesked.

Beslut: miljö- och byggnämnden går emot förvaltningens förslag till beslut, och beslutar att ge positivt planbesked.

 

VISBY TELEFONEN 9, nybyggnad av idrottshall/handelslokal samt anordnande av parkering

Åtgärden avser nybyggnad avsedd för handel och idrott på fastigheten. Åtgärden går i sin helhet emot detaljplanen då marken är planlagd för industri.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att avvikelsen från detaljplanen inte kan anses vara en liten avvikelse som kan motivera att bygglov kan lämnas. Förvaltningen föreslår därför miljö- och byggnämnden att avslå ansökan om bygglov.

Beslut: miljö- och byggnämnden beslutar att avslå ansökan om bygglov.

 

BUNGE FLYGFÄLTET 1:1, förhandsbesked för nybyggnad av tre bostadshus

Ansökan avser förhandsbesked för tre bostadshus utanför planlagt område. Åtgärden bedöms inte följa bebyggelsestrukturen i området. Vidare uppvisar platsen höga natur- och kulturvärden och området bedöms vara av stor betydelse för den biologiska mångfalden.

Samhällsbyggnadsförvaltningens samlade bedömning är att den planerade bebyggelsen inte är förenlig med översiktsplanen och att tillräckliga skäl för avsteg saknas.

Beslut: miljö- och byggnämnden beslutar att återförvisa ärendet för fortsatt handläggning.