Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
En grupp personer går genom Visby innerstad på kvällen

Operativ samverkan stärker Gotlands trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete

Publicerad 2020-06-23 08:05
Polisen Gotland och Region Gotland arbetar sedan 2019 i ett operativt samverkansforum. Inom de problemområden som identifierats för Gotland har den operativa samverkan möjliggjort gemensamma och snabba insatser, där ingen enskild aktör har hela problembilden.

Operativt samverkansforum, OSF, har pågått sedan våren 2019. Syftet med det arbetet är att möjliggöra och stärka samverkan kring uppkomna situationer och utmaningar, minska negativa sociala effekter, samt möjliggöra och bygga kontaktytor mellan berörda verksamheter. Samarbetet gör det möjligt att få en bättre helhetsbild av vilka insatser som behöver göras. De problemområden som identifierats för Gotland är våld, droger, psykisk ohälsa och utanförskap.

Två medborgarlöften för 2020 har kopplats till de lokala problemområdena. Dessa består av ett gemensamt arbete för att förebygga unga kvinnors droganvändande samt mäns våld mot kvinnor. Medborgarlöften är en formell samverkansprocess mellan kommuner och polisen, för att öka tryggheten i lokalsamhället.

- Nuläget kan sammanfattas i att våldet i den offentliga miljön har minskat. Den positiva utvecklingen kan bland annat bero på ett proaktivt arbete i krogmiljön samt samverkan med krögarna. Samtidigt finns det indikationer på att relationsvåld ökat. Hot och kränkningar förekommer också, bland annat i sociala medier, och de ärendena kräver ofta samverkan mellan olika aktörer, säger Olov Nordvall, brottsförebyggande strateg, Region Gotland.

Det är god tillgång på droger. Polisen och Region Gotland genomför för närvarande kartläggningar av ungas droganvändande, som en del i det drogförebyggande arbetet. Öppenvårdsmottagningen för ungdomar upp till 24 år, miniMaria, har under året rapporterat hög belastning. Den senaste månaden har besök till miniMaria dock minskat betydligt.

- Vi vill att det operativa samverkansforumet ska vara en stark och flexibel plattform för att vi tidigt ska upptäcka och motverka sociala problem på Gotland, säger Cora Juniwik, folkhälsostrateg, Region Gotland.

I arbetet framöver planeras bland annat kompetenshöjande utbildningar på området psykisk hälsa. Vidare planeras trygghetsinventeringar och samarbete kring gemensamma informationsinsatser på temat relationsvåld.

Läs mer om medborgarlöftena här