Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regionstyrelsen har sammanträtt

Publicerad 2020-06-17 15:47
I dag, den 17 juni, har regionstyrelsen haft sammanträde. På mötet behandlades, bland annat, översynen av kultur- och fritidsberedningen, förändrad organisatorisk tillhörighet av Region Gotlands försörjningsverksamhet samt framtiden för måltidsverksamheten vid Korpens café och restaurang och Gråbo seniorboende. Här är en sammanfattning av några av sammanträdets ärenden.

Här hittar du kallelser till regionstyrelsen: www.gotland.se/rskallelser

 

Ärende 4 –  Regionstyrelseförvaltningen 2.0: Förändrad organisatorisk tillhörighet av Region Gotlands försörjningsverksamhet

Regionstyrelsens förslag till beslut i regionfullmäktige:

  • Regionfullmäktige beslutar att från den 1 januari 2021 flytta det samlade ansvaret för verksamheten inom regionstyrelsens avdelning försörjning till tekniska nämnden.

Ärendebeskrivning:

Regionstyrelseförvaltningen har i verksamhetsplan 2020 en aktivitet som säger att en översyn skall göras av dagens roller och organisationsstruktur för att dessa ska motsvara de processer förvaltningen ansvarar för. Ett utvecklingsarbete benämnt RSF 2.0 har genomförts och efter fördjupade dialoger har beslut fattats om genomförande och också att föreslå regionfullmäktige att flytta ansvaret för försörjningsverksamheten till tekniska nämnden och teknikförvaltningen. Försörjningsverksamheten har cirka 200 medarbetare och omsluter cirka 180 miljoner kronor per år. Ekonomimodellen utgörs av köp/sälj där övriga nämnder är kunder. Verksamheten omfattar:

- Hjälpmedelsförsörjning med inköp, förrådshållning, distribution, teknik och service av hjälpmedel (till exempel nyckelgömmor och kameraövervakning i hemmen) samt hjälpmedelspolicyn.

- Varuförsörjning med hantering av lagervaror (inköp, förrådshållning, distribution) och beställningsvaror (inköp och distribution).

- Vaktmästeri med hantering av återvinning/källsortering, tvättförråd och bårhusverksamhet, konferensservice, passerkortshantering, möbelhantering, service m.m.

- Regiontransporter

- Post/pakethantering inklusive distribution

- Städverksamhet med hantering av egenregi (allmän städning, allergistädning, flyttstäd, konferensservice, caféservice m.m.) och underentreprenörer (fönsterputs, storstädning, m.m.)

 - Fordonsverksamhet med samordning (upphandling, brukande och avveckling) av leasingsfordon och bilpool. Bilpolicy och policy för drivmedel.

Dialog har förts mellan regionstyrelseförvaltningen och teknikförvaltningen och båda förvaltningarna är överens om att förflyttningen ger goda förutsättningar att skapa värde. Dels genom att ge regionstyrelsen och regionstyrelseförvaltningen förbättrade förutsättningar att hantera sitt komplexa uppdrag och också för tekniska nämnden och teknikförvaltningen att bedriva utveckling och effektivisering i relation till det uppdrag man har idag. Förslaget har samverkats med de centrala fackliga organisationerna inom såväl regionstyrelseförvaltningen som teknikförvaltningen.

 

Ärende 5 –  Översyn kultur- och fritidsberedningen Region Gotland

Regionstyrelsens beslut:

  • Kultur- och fritidsberedningen behålls som beredning för kultur- och fritidsärenden enligt instruktionen från och med nu.
  • Regionstyrelseförvaltningen får uppdrag att arbeta in ärendehantering och göra en översyn av instruktionen.

Beslut efter votering 8-7.

Sammanfattning:

Regionstyrelseförvaltningen fick vid regionstyrelsens arbetsutskott i april 2020 i uppdrag att göra en översyn av instruktion och arbetsformer för kultur- och fritidsberedningen.

Kultur- och fritidsberedningen är en del i den samlade beredningen till regionstyrelsen varför översynen är genomförd i ett helhetsperspektiv där samtliga beredningsformer kopplade till regionstyrelsen är inkluderade. En god ärendeberedning ställer krav på utredning, saklighet och opartiskhet. De bärande principerna ska alltid vara öppenhet, transparens, spårbarhet, demokrati, effektivitet och uppföljningsbarhet.

Dagens kultur- och fritidsberedning bedöms inte leva upp till dessa krav. Dagens hantering bedöms inte heller vara tids- och kostnadseffektiv och en förändring skulle innebära ökade kostnader för förvaltningen. Förvaltningen förordar därför att en förändring av dagens beredningsformer genomförs för att öka såväl kvalitet som effektivitet. Bedömningen är att en mer omfattande förändring kan vara av värde men i ett första steg föreslås en avveckling av dagens kultur- och fritidsberedning och att ärenden inom detta område istället bereds till regionstyrelsen via RSAU eller REGU.


– Vi i Alliansen tycker att kultur- och fritidsberedningen har goda förutsättningar att fungera med det reglemente som finns. Att gå tillbaka till att ha en nämnd med alla de kostnader det för med sig är inte att hushålla med skattebetalarnas pengar, säger Eva Nypelius, regionstyrelsens ordförande.

 

Ärende 6 –  Återrapportering efter Delårsrapport 1 för räddningstjänsten

Regionstyrelsens beslut:

  • Räddningstjänsten får i uppdrag att omgående utveckla RIB-organisationen i Slite med omnejd så att den möjliga besparingen om 3,2 miljoner kronor kan nås. Det ska återrapporteras till budgetberedningen (BUB) hösten 2020.
  • Räddningstjänsten får i uppdrag att omgående genomföra beskrivna åtgärder om 440.000 kronor i besparing för år 2020 samt åtgärda övriga punkter som beslutas vid mötet.

(RIB är en förkortning av räddningstjänstpersonal i beredskap)

Ärendebeskrivning:

I samband med rapportering av delårsrapport 1 för räddningstjänsten (RS § 151), gav regionstyrelsen i uppdrag att till regionstyrelsens sammanträde den 17 juni ska samhällsbyggnadsförvaltningen återkomma med förslag till beslut angående hur det fortsatta arbetet avseende RIB-beredskapen ska gå till och vilka ekonomiska effekter detta kan ge. Samhällsbyggnadsförvaltningen fick också i uppdrag att till regionstyrelsens sammanträde den 17 juni 2020 återkomma med ytterligare förslag på åtgärder som ger möjlighet att bedriva verksamheten inom beslutad budgetram 2020.

Regionstyrelsen beslutade den 27 maj 2020 (RS § 151) att till regionstyrelsens sammanträde den 17 juni ska samhällsbyggnadsförvaltningen återkomma med en konsekvensanalys innan eventuell återbesättning av de fyra vakanta tjänsterna får ske.

– Arbete sker nu för att rekrytera RIB-personal till räddningstjänsten i Slite bland annat genom samarbete med Cementa och regionens egna verksamheter vilket är positivt, säger Eva Nypelius.

 

Ärende 9 – Måltidsverksamhet vid vårdcentralen Norr, Korpens café och restaurang

Regionstyrelsens beslut:

  • Ärendet återremitteras med inriktningen att måltidsverksamheten på Korpen skall avvecklas i egen regi. Innan slutligt beslut ska dialog föras med regionala Pensionärsrådet samt Tillgänglighetsrådet. Regionstyrelseförvaltningen tillsammans med teknikförvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheten till servering i annan regi. Återrapport till RS i september.

Ärendebeskrivning:

Vid uppdaterade beräkningar i Kostutredning 2019 (RS 2019/562) förslogs att en utredning av Korpens Café och restaurangs framtid skulle genomföras av regionstyrelseförvaltningen tillsammans med hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Regionfullmäktige godkände rapporten och en utredning av Korpens café och restaurangs framtid har nu genomförts av berörda förvaltningar. Korpens café och restaurang, som omsluter cirka 2 miljoner kronor, har drivits i många år. Dagens cirka 100 portioner serveras i dag till besökare och personal.

Kökslokalen vid Korpens café och restaurang visar i dag stora brister i bland annat underhåll och utrustning och investeringsbehov har beräknats till upp mot 2 miljoner kronor vilket skulle innebära en ökad hyreskostnad om upp till 200.000 kronor per år. Regionstyrelseförvaltningens måltidsverksamhet har under perioden 2017-2020 hanterat ett besparingskrav om 4 miljoner kronor. Kostnadssänkningar har genomförts genom förändrade arbetssätt, förbättrade processer och ökat samarbete med andra förvaltningar. Avdelningen har ett uppdrag att på ett kostnadseffektivt sätt leverera måltider till regionens verksamhet och kraven på nya kostnadssänkningar är tydliga.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen bedömer att en nedläggning av verksamheten skulle innebära en försämrad service till besökare och anställda men ställer sig under rådande omständigheter bakom förslaget till avveckling av verksamheten. Det finns behov av lokaler på Korpenområdet och en gemensam bedömning är att den yta som frigörs kan användas till andra regionala verksamheter. Tidigare och nytillkomna underlag visar att måltidsverksamheten vid Korpen framåt inte kan bedrivas på marginalen.

– Det är viktigt att ha dialog med de som berörs närmast av besluten innan vi tar slutligt beslut. Det är en viktig mötesplats på Korpen men det här är också en verksamhet som kan skötas minst lika bra i annan regi så att Region Gotland ska ägna sig åt vår kärnverksamhet, säger Eva Nypelius.

 

Ärende 10 – Måltidsverksamhet i Gråbo seniorboende

Regionstyrelsens beslut:

  • Måltidsverksamheten vid Gråbo seniorboende ska vara kvar och utvecklas i egen regi.

Beslut efter votering 7-8.

Sammanfattning:

Serveringsverksamheten vid Gråbo seniorboende, som omsluter cirka 1 miljon kronor, har drivits i många år och har tidigare varit viktig bland annat för boende i huset som innehaft äldre biståndsbeslut för särskilt boende. I dag finns endast två brukare med biståndsbeslut boende i huset varför dagens restaurang, med cirka 60 portioner, i huvudsak vänder sig till privatpersoner. Kökslokalen vid Gråbo seniorboende visar i dag stora brister i bland annat köksytor och utrustning och investeringsbehov har beräknats till cirka 1 miljon kronor vilket skulle innebära en ökad hyreskostnad om upp till 100.000 kronor per år. Lokalerna ägs inte av Region Gotland vilket försvårar investeringar. En avstämning med hyresvärden, Gotlandshem, visar att de inte planerar att göra några förändringar eller satsningar på trygghetsboende i området. Hyreskontraktet löper för Region Gotland ut den 31 mars 2022.

Enligt beslut i regionstyrelsen 2014 (RS 2014/697) fick serveringsverksamheten vid Gråbo seniorboende fortsätta att bedrivas under förutsättning att den är en marginalverksamhet. Regionstyrelseförvaltningens måltidsverksamhet har under perioden 2017-2020 hanterat ett besparingskrav om 4 miljoner kronor. Kostnadssänkningar har genomförts genom förändrade arbetssätt, förbättrade processer och ökat samarbete med andra förvaltningar. Avdelningen har ett uppdrag att på ett kostnadseffektivt sätt leverera måltider till regionens verksamhet och kraven på nya kostnadssänkningar är tydliga.

En nedläggning av serveringen skulle kunna leda till en ökning av biståndsbeslut bland de äldre boende på Gråbo seniorboende. I en riskbedömning genomförd vid socialförvaltningen 2018 uppskattades behoven öka i den omfattning att kostnaderna inom hemtjänsten skulle bli större än den kostnad som det skulle innebära att ha kvar serveringen. Dialog kring riskerna vid nedläggning och kring ekonomiska lösningar har därför löpande över tid förts mellan regionstyrelseförvaltningen och socialförvaltningen. I dag ser inte socialförvaltningen möjlighet att betala den merkostnad om cirka 300.000 kronor per år som uppstår för att ha verksamheten kvar. Om verksamheten läggs ner kommer regionstyrelseförvaltningens måltidsverksamhet fortsättningsvis att via tjänsten matdistribution till ordinärt boende erbjuda måltider till de brukare som är berättigade till det, det vill säga brukare med behov av specialkost. Möjligheter för andra verksamheter, internt Region Gotland alternativt extern aktör, att driva någon typ av café eller måltidsverksamhet kan vara möjligt. I så fall måste en upphandling ske.

 

Ärende 26 – Översyn och konsekvensanalys av förslag om ändrad Almedalsvecka

Regionstyrelsens beslut:

  • Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att utifrån inkomna förslag till förändring av Almedalsveckan, inhämta synpunkter, belysa effekter av olika förslag samt återkomma med förslag till beslut i enlighet med överenskommelsen för Almedalsveckan. Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att göra en konsekvensanalys av huvudarrangörsgruppens beslut att inte genomföra någon förändring till 2021. Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återrapportera ovanstående uppdrag på sammanträdet den 30 september.

Del av sammanfattning:

Önskemål om ändringar av de politiska partiernas rullande schema och upplägget som innebär att alla partier som deltar har varsin dag med tal i Almedalen, har framkommit från några av de riksdagspartier som finns representerade i Almedalsveckans huvudarrangörsgrupp. De ändringsförslag som framkommit handlar om en kortad vecka med delade dagar för partierna, att veckan skulle kunna förläggas under vecka 26 och/eller vecka 27 och att schemaändringen genomförs från och med 2021.

De lämnade förslagen bygger på en önskan om att sänka kostnader, få mer fokus på den politiska agendan samt bidra till att den gotländska besöksnäringen kan återhämta sig efter den kris som nu pågår. Huvudarrangörsgruppen beslutade vid ett möte fredagen den 12 juni att förutsättningslöst titta på de inspel som kommit gruppen tillkänna samtidigt som arbetet med att utveckla Almedalsveckan pågår utifrån gällande överenskommelse. 

– Almedalsveckan är viktig för det demokratiska samtalet. Det är också ett oerhört viktigt evenemang för Gotland. Det är därför viktigt att vi noga analyserar en eventuell förändring av veckan, säger Eva Nypelius.

 

Ärende 29 – Val av ordförande till Pensionärsrådet

Regionstyrelsens beslut:

  • Fredrik Gradelius (C) blir ny ordförande i pensionärsrådet. Rolf Öström (M) har tidigare haft uppdraget men han har avsagt sig uppdraget från och med den 1 juni 2020.

– Vi gör nu en omstart med en nyvald ordförande i Pensionärsrådet för att föra dialog med pensionärsorganisationerna, säger Eva Nypelius.

 

Nytt ärende – Billigare hyreslägenheter genom olika former av typhus

Detta är ett nytt ärende initierat av regionstyrelsens ordförande.

Regionstyrelsens beslut:

  • Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att skyndsamt se över vilka policys och riktlinjer som eventuellt behöver förändras för att underlätta möjligheten för entreprenörer att bygga billigare hyreslägenheter genom till exempel olika former av typhus samt underlätta för regionen att kunna använda SKR:s upphandlade typhus för verksamhetslokaler. Uppdraget återrapporteras till RS i september.

Sammanfattning:

Idag finns problem för olika aktörer, till exempel Gotlandshem att bygga allmännyttans eller SKRs upphandlade typhus/kombohus. Internt i regionen kan vi inte heller nyttja avrop från SKRs ramavtal för till exempel skol- och förskolebyggnader eftersom vi har krav och regler i regionens policys och riktlinjer som de inte fullt ut uppfyller. Ska vi kunna driva på byggnation och få fram billiga hyresrätter måste även Region Gotlands avtal och planer öppna möjligheten för denna typ av byggnader.

– Det är viktigt att vi nu ser igenom våra styrdokument för att möjliggöra att bygga billiga bostäder. För att uppnå de politiska ambitionerna om ökat bostadsbyggande så måste vi säkerställa att det blir möjligt att bygga så billiga hyresrätter som möjligt, säger Eva Nypelius.