Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hälso- och sjukvårdsnämnden har sammanträtt

Publicerad 2020-06-16 18:36
På dagens sammanträde den 16 juni var huvudfokus åtgärder för att få en ekonomi i balans. Därutöver behandlades bland annat ett ärende om akutmottagningen vid Visby lasarett samt att avbryta upphandlingen av FVM.

Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM)

Med anledning av pågående coronapandemi har regionstyrelsen i Region Stockholm och hälso och sjukvårdsnämnden i Region Gotland vid sina respektive sammanträden idag beslutat att avbryta upphandlingen för FVM.
 
Hälso- och sjukvårdsdirektör Marie Loob fick samtidigt i uppdrag av nämnden att i samråd med Region Stockholm utreda hur befintligt vårdinformationsstöd (TakeCare) kan vidareutvecklas parallellt med att förutsättningarna för fortsatt upphandling av FVM kartläggs.
 

Akutmottagningen vid Visby lasarett

En om- och tillbyggnation av akutmottagningen är nödvändig för att komma tillrätta med brister i integritet, patientsäkerhet och arbetsmiljö. Förvaltningen har på uppdrag arbetat fram olika förslag till beslut och lämnat sin rekommendation.
 
En enig hälso- och sjukvårdsnämnd beslutade dock att avbryta projektet nya akuten. Förvaltningen fick i uppdrag att genomföra en förstudie av de berörda verksamheterna i Hus 23 (behandlingsbyggnaden) med inriktning; framtida funktion, flöden och lokalbehov.
 
I förstudien ska möjliggörandet av lokaler för PCI-verksamhet samt nya lokaler för akutmottagningen vara prioriterat i ett tidigt skede. Innehåll och omfattning, samt tidsplan ska återredovisas till nämnden i oktober 2020.
 
Förvaltningen ska även planera för en utökning av akutmottagningens befintliga lokaler i väntan på en långsiktig lösning. Målsättningen ska vara att utökningen av akutmottagningens lokaler kan tas i bruk i juni 2021.
 
- Efter flera analyser och kostnadsberäkningar har vi landat i att vi behöver se på helheten vad gäller behov och investeringar lokalmässigt innan vi beslutar om nästa steg, säger ordföranden Mats-Ola Rödén (L).
 

Åtgärder för ett bättre ekonomiskt resultat

Hälso- och sjukvårdsnämnden fick på dagens sammanträde en genomgång av förvaltningens förslag till åtgärder för att få ett bättre ekonomiskt resultat. Som exempel kan nämnas höjning av tandvårdstaxan. Vad gäller förslaget om att avveckla Folktandvården i Slite bordlades ärendet efter votering och ärendet lyfts igen i september. I övrigt ställde sig nämnden bakom förvaltningens förslag.
 

God och nära vård - en reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem

En enig nämnd ställde sig bakom förvaltningens förslag till yttrande avseende remiss om God och nära vård. Huvudbetänkandet lämnar förslag som tillsammans med tidigare betänkande syftar till att åstadkomma en sammanhängande, modern och jämlik hälso- och sjukvård som utgår från individen och är personcentrerad.
 
Under hösten 2020 kommer förvaltningen att presentera en färdplan för God och nära vård som ska ange riktning för Region Gotlands arbete framåt. Det fortsatta arbetet involverar även socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden.