Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Avbruten upphandling av Framtidens vårdinformationsmiljö

Publicerad 2020-06-16 16:15
Med anledning av pågående pandemi har regionstyrelsen i Region Stockholm och hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Gotland vid sina respektive sammanträden den 16 juni beslutat att avbryta upphandlingen för Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM). Regiondirektören i Region Stockholm ges samtidigt i uppdrag att återkomma med en plan för hur arbetet kan återupptas när situationen i vården möjliggör detta.
Region Stockholm bedriver i samarbete med Region Gotland sedan 2017 programmet Framtidens vårdinformationsmiljö, för att åstadkomma en generationsväxling i hälso- och sjukvårdens IT-miljö. Regionerna har under hela arbetet lagt stor vikt vid verksamheternas delaktighet för ett lyckat genomförande och programmet drivs därför med stor involvering av vårdens medarbetare. Under pandemin har dessa medarbetare krävts för sina ordinarie arbetsuppgifter och programmet har inte kunnat drivas framåt i samma takt som planerat. 
 
Sedan tidigare har anbudstiden i upphandlingen förlängts från maj till augusti på grund av pandemin, men regionstyrelsen i Stockholm har nu beslutat att avbryta upphandlingen. Region Stockholm konstaterar att en förlängd anbudstid inte räcker, utan att det krävs en längre period innan det går att driva denna typ av program som planerat. 
 
- Vården behöver fokusera på den pandemi som råder. När pandemin är över behöver vi ta hand om de patienter som inte fått vård, eftersom den planerade vården har skjutits upp. Vi ser inte att det finns möjlighet för vår personal att lägga annat åt sidan på det sätt som ett lyckat genomförande kräver. Vi vet heller inte hur länge pandemin påverkar vården eller hur lång tid det tar innan vården har möjlighet att engagera sin personal i ett stort förändringsprojekt, säger Mikael Ohrling, sjukvårdsdirektör inom Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO), läkare och ordförande i programrådet för Framtidens vårdinformationsmiljö i Region Stockholm. 
 
Covid-19 pandemin har ändrat förutsättningarna i hela sjukvårdsregionen, och alldeles särskilt i Stockholmsområdet. De slutsatser Region Stockholm drar av läget har återverkan även på Region Gotland. Hälso- och sjukvårdsnämndens upphandling av framtidens vårdinformationsmiljö görs tillsammans med Region Stockholm. Hälso- och sjukvårdsnämnden har därför beslutat att avbryta pågående upphandling av vårdstöd och vårdkontinuitetsstöd inom ramen för Framtidens vårdinformationsmiljö.
 
- Jag vill dock betona att de behov av digitalisering och modernisering som ligger till grund för arbetet med FVM kvarstår även om upphandlingen nu avbryts. I samråd med Region Stockholm behöver vi därför utreda hur befintligt vårdinformationsstöd kan vidareutvecklas parallellt med att förutsättningarna för fortsatt upphandling av FVM klarläggs, säger Fredrik Hasselberg, digitaliseringschef inom HSF Region Gotland och ordförande i styrgruppen FVM Gotland.