Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kryssningskajens slutrapport och finansiering

Publicerad 2020-05-08 13:15
Vid tekniska nämndens möte den 12 maj föreslår teknikförvaltningen att nämnden godkänner slutrapporten för uppförandet av kryssningskajen med tillhörande landområde och terminalanläggning samt överlämnar godkänd slutrapport till regionfullmäktige för beslut.

Projektet Kryssningskaj Gotland påbörjades hösten 2014 med projektmålet att ha en färdig kryssningskaj med landanläggning uppförd och klar för att tas i bruk till kryssningssäsongen 2018. Anläggningen ska möjliggöra angöring för större fartyg och vara ett led i Gotlands vision 2025, en naturlig mötesplats i Östersjöregionen.

Slutrapporten beskriver hur projektmålet uppfylldes enligt målbild och tidplan. Den beskriver även de merarbeten och merkostnader som uppkom då en arbetsplattform med maskinutrustning förliste på grund av hårt väder.

Detta medförde omfattande nyanskaffningar av arbetsmaterial samt återställanden av färdiga bottenarbeten vilket blev ett mycket krävande arbete på flera sätt under stormiga vintermånader. Därtill tillkom merkostnader för landanläggningens markarbeten samt tekniska tilläggsbeställningar.

Sammantaget byggdes en högkvalitativ kryssningsanläggning som Gotland har och fortsatt kommer ha stor glädje och nytta av under lång tid framåt. Merkostnaderna finansieras genom ett tillägg till det nyttjanderättsavtal som är upprättat med kryssningsföretaget Copenhagen Malmö Port AB.

En förutsättning för beslutet att investera i en kryssningskaj på Gotland var att gotländska skattebetalare eller regionala verksamheter inte skulle påverkas negativt ekonomiskt vilket således är säkerställt.

Samarbetet mellan Region Gotland och Copenhagen Malmö Port AB har fungerat mycket bra genom projektet och båda parter ser positivt på denna långsiktiga investering och de möjligheter som det medför.

- För CMP har detta varit ett spännande projekt där dialogen hela tiden har varit konstruktiv från signering och första spadtaget till invigningen för två år sedan. Ett fint samarbete som också har förstärkts sedan kajen togs i drift. Vi ser fram emot det fortsatta arbetet tillsammans med Region Gotland, säger Henrik Ahlqvist, Head of Cruise & Ferry, Copenhagen Malmö Port AB. 

- För Gotland har det varit ett mycket viktigt projekt genom ett synnerligen gott samarbete med Copenhagen Malmö Port AB. Vi har under ett antal år sett allt färre fartyg anlöpa Visby då de blivit för stora för att få plats i hamnen. Med den nya kajen möjliggör vi för så gott som alla storlekar på kryssningsfartyg att angöra Visby, vilket är en förutsättning för en fortsatt utveckling av den Gotländska kryssningsverksamheten. Genom den kan vi bidra till utvecklingen av Gotland som destination säger Patric Ramberg, teknisk direktör, Region Gotland.

Sammanfattning i korthet

Kryssningskajen planerades, projekterades och färdigställdes 2014–2018 utifrån Vision 2025 - den naturliga mötesplatsen i Östersjöregionen, en högkvalitativ kryssningsanläggning som nu vidareutvecklas steg för steg.

Tilldelad budget inkl. indexuppräkning 264.4 miljoner
Tilläggsbeställningar enligt slutrapport 4,2 miljoner
Oförutsedda merkostnader enligt slutrapport 35,8 miljoner
Summerat projektutfall 304,4 miljoner

Finansiering: Nyttjanderättsavtal med Copenhagen Malmö Port AB fram till år 2038.