Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Mycket stor osäkerhet i Region Gotlands delårsrapport 1

Publicerad 2020-05-06 09:33
Delårsrapport 1 omfattar perioden januari-mars 2020 och är i huvudsak inriktad på eko­nomi och personaluppföljning. Årsprognosen för Region Gotlands totala resultat är plus 50 miljoner kronor, och uppgår alltså inte till det finansiella målet om 2 procent.

Nämndernas prognostiserade resultat för helåret är en avvikelse mot budget med minus 194 miljoner kronor. Orsaken till att det ändå är ett positivt resultat i perioden är framförallt tillskott av generella statsbidrag och reavinster och att den nya skatteprognosen inte får genomslag förrän i april-rapporten.

Den enskilt viktigaste händelsen under perioden är naturligtvis utbrottet av covid-19 som påverkar hela Region Gotland på många olika sätt. Det går inte nu att överblicka alla konsekvenser varken för verksamheterna eller för ekonomin. Nedan listas några av de konsekvenser pandemin inneburit.

  • Förberedelser för ett väsentligt ökat vårdbehov där sjukvårdens fokus legat på att följa den nationella utvecklingen, säkra kapacitet, hantera materielbehov, bemanning och vårdplatser, skapa rutiner och utbilda personal, samt att säkra kommunikationen både internt och externt.
  • Besöksförbud på vårdavdelningar, särskilda boenden för äldre och LSS.
  • Ändrade arbetssätt för en stor del av regionens verksamheter genom övergång till digitala lösningar där det varit möjligt.
  • Samarbete över förvaltningsgränserna för utbildning av vårdpersonal
  • Stora kommunikationsinsatser
  • Stängd gymnasieskola och vuxenutbildning inklusive folkhögskola med övergång från skolförlagd undervisning till fjärrundervisning
  • Stödpaket till Gotlands näringsliv och civilsamhälle

- Vi befinner oss i ett exceptionellt läge, det är bara att acceptera. När vi ser till den senaste skatteprognosen från Sveriges kommuner och regioner (SKR) så kommer vi att få kraftigt minskade skatteintäkter och det kommer påverka resultatet oerhört negativt. Men samtidigt som osäkerheten är mycket stor måste nödvändiga åtgärder genomföras för att begränsa kostnadsutvecklingen, säger regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius (C).

- Utfallet efter delår-1 samt den årsprognos som gjorts präglas av mycket stor osäkerhet på grund av effekterna av covid-19. Vi behöver därför ha en fortsatt hög kostnadsmedvetenhet, vidta nödvändiga åtgärder samt skapa förutsättningar för en större säkerhet i vår ekonomistyrning framåt, säger regiondirektör Peter Lindvall.