Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Illustration frågor och svar om covid-19 (Mostphotos)

Så rapporterar Region Gotland om coronaläget

Vi har ambitionen att vara tillgängliga och transparenta när det gäller information om arbetet med covid-19 och uppdateringar av den aktuella situationen.

Lägesrapport om covid-19

Varje vardag uppdateras gotland.se med information kring smittan av covid-19 på Gotland. Förutom på startsidan publiceras lägesrapporten även på https://gotland.se/nyacoronaviruset.   
 
Informationen kommer från smittskyddsläkaren och den publiceras på gotland.se cirka klockan 14:30-15.00. Information från helgen finns med i måndagens rapport.
Gotland är ett litet samhälle. Därför värnar vi i högsta grad om den enskildes integritet och patientsekretessen kring våra konstaterade fall. Observera att respekten för patientens integritet även gäller avlidna.

Det vi uppdaterar är:

 • Antal nya fall.
 • Sammanlagda antalet fall.
 • Om det finns nya smittade samt var de befinner sig (i hemmet eller på sjukhus).
 • Antal som vårdas på sjukhus, varav antal som vårdas på IVA.
 • Vi kommenterar inte kring antal smittade på särskilda boenden (äldreboende, omsorgsboende) eller vilket boende det gäller.
 • Antal avlidna.

Vad innebär smittspårning av personer?

Vi får en del frågor om vad smittspårning går ut på. Smittspårning innebär att den behandlande läkaren är skyldig att ta reda på dels hur en smittad person har blivit smittad, dels vem eller vilka andra som kan vara smittade eller har blivit utsatta för smittan. Smittspårning kan ha en avgörande betydelse för att förhindra smittspridning och minska risken för större utbrott.

 

Så arbetar och informerar vi kring smittspridning på äldreboende

Vid spridning av coronaviruset på ett särskilt boende vidtas en rad åtgärder.
 

Information

Alla medarbetare på boendet samt annan berörd personal informeras. 
Boendets chef informerar anhöriga.
 
Information är viktigt i detta läge för att ge svar på de frågor som kommer. Samtidigt månar vi om patientsekretessen och försöker begränsa informationen till dem som är berörda.
 
Provtagning
Region Gotland följer Folkhälsomyndigheten riktlinjer för provtagning. Personer med misstänkt symtom, och som är inlagda på sjukhus eller bor på särskilt boende, prioriteras. Dessutom prioriteras sjukvårdspersonal och personal som arbetar på särskilt boende. Dessa testas vid symtom.
 
Rutiner
 • Socialförvaltningens medicinskt ansvariga sjuksköterska, MAS, har i samarbete med smittskyddsenheten tagit fram vårdhygieniska rutiner just för särskilt boende och covid-19.
 • Personalen tar kontinuerligt del av digitala utbildningar om skyddsutrustning och vårdhygieniska rutiner. Det hålls utbildningar i delegering.
 • En extra läkare och två extra sjuksköterskor är på grund av corona knutna till äldreomsorgen.
 • Skyddsutrustning, förutom handskar och handsprit som finns på alla boenden, kan hämtas på tre ställen på ön. 
 • Brukare med symtom ska vistas isolerade på sitt rum om inte sjukhusvård krävs. Personen vårdas och får omsorg av några få i personalgruppen för att minimera smittspridning.
 • Besöksförbud på särskilda boenden råder. Många boenden på Gotland införde förbud mot besök redan innan det nationella förbudet kom.
 • Om en brukare vårdas i livets slutskede kan undantag från besöksförbudet göras så att nära anhöriga kan komma på besök.
 • Det är svårt för brukare och anhöriga att inte träffas men man försöker lösa det med telefonsamtal och videosamtal.

Länk till regionens samlingssida om nya coronaviruset: