Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Personal med skyddsutrustning

Skyddsutrustning inom vård och omsorg

Skyddsutrustning används olika beroende på situation och sjukdomstillstånd. Det betyder att samma personal kan bära olika utrustning vid olika vårdtillfällen. Detta för att dels spara på resurserna men också för att säkerställa att utrustningen används på rätt sätt och där den gör nytta. Utrustning som används fel kan öka smittspridningen. Sidan uppdateras vid nya direktiv.
Personal och ansvariga chefer har fått utbildning i hur skyddsutrustningen ska användas i samband med coronasmittan och gör kvalificerade bedömningar om vilken typ av utrustning som ska användas i olika situationer. Coronaviruset smittar via droppsmitta, som till exempel när en person nyser eller hostar. Vissa behandlingar som utförs av vårdpersonal på patienter kan skapa ökad risk för luftburen smitta.

Checklista och munskydd för att minska smittspridning inom sjukvård och omsorg

Efter att Folkhälsomyndigheten sett en smittspridning på många särskilda boenden i landet har myndigheten tagit fram nya rekommendationer för nära sjukvård- och omsorgsarbete med äldre brukare och äldre patienter.

 Det viktigaste för att förhindra smittspridning är att alla följer de basala hygienrutinerna, att man håller avstånd då det är möjligt, att provtagning av personal prioriteras och att personal som känner minsta symtom stannar hemma, säger smittskyddsläkare Maria Amér.

Region Gotlands smittskyddsenhet har den 15 maj 2020 tagit fram en checklista med åtgärder kring det här som enhetschefer inom vård och omsorg ska följa:

Checklista för att minska smittspridning av sjukdomen covid-19 från personal till äldre brukare och patienter

Olika typer av skyddsutrustning

Följande utrustning finns och skyddar olika vid olika situationer (se också gällande rutiner):

Munskydd som inte är vätskeavisande 

Kan bäras av den som misstänks bära på smitta. Detta kan då hindra droppsmittan från att spridas till andra. 

Vätskeavvisande munskydd

Kan bäras av den som riskerar att bli smittad via droppsmitta. Till exempel om en patient skulle hosta, så kan personal bära vätskeavvisande munskydd för att skyddas från den eventuella smittan. 

Andningsmask

Skyddar mot luftburen smitta och droppsmitta. Används då vårdpersonal behandlar patienter genom att till exempel suga slem från lungor. Det finns både engångsmasker och masker som man kan återanvända.

Visir eller skyddsglasögon

Används för att skydda ögon tillsammans med vätskeavvisande munskydd vid omvårdnad av misstänkt smittad patient.

Skyddsförkläde

Skyddar smuts och droppar (exempelvis hosta) från att fastna på vårdpersonalens arbetskläder vid patientnära arbete. 

Långärmade och mer täckande skyddskläder

Skyddar då det finns risk för att större mängder kroppsvätskor stänker på vårdpersonalen. När man använder dessa krävs kunskap för att säkerställa att de används rätt och inte ökar risken för smittspridning.

Handskar

Handskarna är för engångsbruk och ska bytas mellan varje arbetsmoment. De används vid kontakt med eller risk för kontakt med kroppsvätskor som till exempel blod, urin, avföring, kräkning, sekret samt vid smutsigt arbete och vid kontakt med desinfektionsmedel. Återanvänd eller desinfektera inte handskar. 
 
Viktigt att tänka på:
  • Desinfektera händerna direkt före handskarna tas på.
  • Handskar blir förorenade vid vårdarbete och sprider smittämnen på samma sätt som en smutsig hand.
  • Berör inte omväxlande smutsigt och rent med skyddshandskar på händerna. Byt handskar mellan olika vårdmoment hos samma patient.
  • Byt handskar mellan patienter.
  • Desinfektera händerna direkt efter att handskarna tagits av.

Alkoholgel, tvål och vatten

Viruset blir förstört av handsprit och vid tvättning med tvål och varmt vatten. Viruset kan inte smitta genom huden men om man har viruset på händerna och sedan tar på munnen, näsan eller ögonen så kan det komma in i luftvägarna och därmed smitta.

Vilken skyddsutrustning används på vilken vårdenhet?

Nedan hittar du de generella bedömningarna av vilka typer av skyddsmaterial som används på olika vårdenheter. Samtliga använder tvål och vatten och/eller handsprit mellan varje möte med patienter eller brukare. All personal har utbildning i hur utrustningen ska användas. Det finns också rådgivare hos arbetsgivaren och en hygiensjuksköterska på Region Gotland de kan kontakta i regionen om det råder tveksamheter i hur utrustningen ska användas.

Hemsjukvård och hemtjänst samt personal på LSS och särskilt boende

När personalen möter personer i hemmet på ett avstånd på mer än två meter, t ex vid tillsyn, behövs ingen skyddsutrustning. När avståndet är mindre än två meter, där personen är eller misstänks vara smittade med coronaviruset, ska personalen bära munskydd som är vätskeavvisande, ögonskydd i form av visir eller skyddsglasögon och skyddsförkläde. Vid situationer då en mer nära hantering av patienten görs, så kan det vara rekommenderat att använda handskar och långärmade skyddskläder.

Personal på vårdcentral

När personal möter patienter som de vet är smittad med coronaviruset eller där det finns misstanke om smitta ska de bära skyddsförkläde, munskydd som är vätskeavvisande och ögonskydd i form av visir eller skyddsglasögon.

Ambulanspersonal 

I ambulansen är personalen nära patienten i ett litet utrymme. Därför kan de i möten med patienter som kan ha fått coronaviruset bära andningsmasker och skydd för ögon och mer täckande skyddskläder. Men vanligtvis används ögonskydd, vätskeavvisande munskydd och förkläde.

Akutpersonal på akutmottagning 

Personal på akutmottagningar som hanterar patienter som misstänks ha blivit smittade av coronaviruset har munskydd som är vätskeavvisande, ögonskydd (visir eller glasögon) och förkläden för att hindra viruset från att fastna på arbetskläderna. Om en patient på en akutavdelning skulle hanteras så som beskrivits nedan på en intensivvårds- eller infektionsavdelning ska samma skydd ges till personalen på akutmottagningen.

Intensivvård och vissa infektionsbehandlingar/undersökningar

Vissa behandlingar som vårdpersonalen utför på patienten gör så att viruset kan smitta genom små luftpartiklar som personalen då kan riskera att andas in. Det kan till exempel handla om att personalen suger slem från patientens lungor. När den typen av behandlingar görs, har personalen andningsmasker och skydd för ögon. Handskar och långärmade skyddskläder behövs vid vissa moment, men inte hela tiden och inte till alla patienter. Varje situation bedöms av kunnig personal för att inga risker ska tas.