Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Förslag till detaljplan för Ardre Kaupungs 1:55 & Ardre Kaupungs 6:1

Miljö- och byggnämnden gav 2020-04-16 § 75 Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att samråda med upprättat förslag till detaljplan över rubricerade fastigheter.

Samrådstiden är formellt avslutad. Synpunkter tas emot löpande fram tills eventuellt antagande. Synpunkter inkomna efter samrådstidens slut kan dock medföra att någon rätt att överklaga antagen plan inte gäller. Samrådshandlingar finns tillgängliga nedan. Granskning planeras kunna genomföras sommaren 2021.

 
Syfte i korthet: 
Planförslaget syftar till att pröva lämpligheten av att komplettera befintlig fritidshusbebyggelse i nordöstra Ljugarn med ca 30 fastigheter för bostadsändamål inom fastigheterna Ardre Kaupungs 1:55 och del av Kaupungs 6:1. Bebyggelsen ska  utformas i samklang med rådande bebyggelsestruktur och skogsmiljön i området. 
 
Eventuella frågor besvaras Christian Björkman, Planarkitekt/Fysisk planerare, tfn 0498-269064, eller e-post christian.bjorkman@gotland.se