Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Förslag till detaljplan för Ardre Kaupungs 1:55 & Ardre Kaupungs 6:1

Samråd av förslag till detaljplan för ARDRE KAUPUNGS 1:55 & ARDRE KAUPUNGS 6:1, Region Gotland

 

Miljö- och byggnämnden har 2020-04-16 § 75 givit Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att samråda med förslag till detaljplan över rubricerad fastighet.

Samrådstiden är nu formellt avslutad men synpunkter tas emot löpande fram tills eventuell granskning. Inkomna synpunkter efter samrådstidens avslutande kan dock medföra att någon rätt att överklaga antagen plan inte gäller. Samrådshandlingar publiceras fram tills reviderade handlingar finns att tillgå.

Enligt 5 kapitlet plan- och bygglagen (PBL) ska den som upprättar en detaljplan samråda med de som berörs och har ett väsentligt intresse av förslaget. Syftet med samrådet är dels att förbättra beslutsunderlaget genom att samla in den kunskap och de synpunkter som finns inom det aktuella området, dels att ge de intressenter som berörs insyn i förslaget och möjlighet att påverka det.
 
Planhandlingarna återfinns längst ner på sidan samt samt i entrén hos Region Gotland, Visborgsallén 19 i Visby fr o m 30 april 2020 t o m 31 maj 2020. Den som har synpunkter på förslaget får framföra dessa skriftligen till Miljö- och byggnämnden, 621 81, eller via e-post registrator-mbn@gotland.se, senast den 31 maj 2020. Ange ditt namn, postadress och ärendenummer (MBN 2020/1734).
Planförslaget syftar till att pröva lämpligheten av att komplettera befintlig fritidshusbebyggelse i nordöstra Ljugarn med 30 fastigheter för bostadsändamål inom fastigheterna Ardre Kaupungs 1:55 och del av Kaupungs 6:1. Minsta storlek på fastighet föreslås vara 1500 kvadratmeter.
 
Bebyggelsen föreslås inplaceras och utformas i samklang med rådande bebyggelsestruktur och skogsmiljön i området. Planförslaget värnar karaktären av den omgivande naturmarken i bebyggelsestruktur och uttryck. Bebyggelsen placeras kring befintliga vägar och en tillkommande vägslinga. Två befintliga fastigheterna regleras i likhet med tillkommande fastigheter.
 
Kvartersmarkens utbredning följer resultatet av naturvärdesinventeringar, som genomförts i området. Höga naturvärdena regleras som naturmark, liksom passager för djur och människor genom området. Naturliga släpp medger att man kan röra sig fritt både väster- och österut i skogslandskapet. Den skogliga karaktären ska utvecklas inom naturmarken. Östra delen av fastigheten Ardre Kaupungs 6:1 med höga naturvärden har undantagits från detaljplanen.
 
                                                                                                                                        
 
När tiden för samrådet gått ut kommer inkomna synpunkter redovisas i en samrådsredogörelse som tillsammans med reviderade planhandlingar presenteras för Miljö- och byggnämnden, som beslutar om fortsatt hantering av ärendet.
 

Fastighetsägare ombeds informera eventuell hyresgäst, bostadsrättsinnehavare eller annan inneboende som berörs.

Upplysningar lämnas av Christian Björkman, fysisk planerare, tfn 0498-269064, eller e-post christian.bjorkman@gotland.se
 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN, 2020-04-22