Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hälso- och sjukvårdsnämnden har sammanträtt

Publicerad 2020-04-16 16:11
På dagens sammanträde den 16 april beslutade nämnden att avstå från att utmana laboratorie- och röntgenverksamheterna vid Visby lasarett. Därutöver beslutade nämnden om en utökning av ambulanskapaciteten på Gotland samt godkände delårsrapport 1.
Utmaning av laboratorie- och röntgenverksamheterna vid Visby lasarett
Företaget Unilabs har tidigare inkommit med en utmaning av laboratorie- och röntgenverksamheterna vid Visby lasarett. Utmaningen har gjorts i enlighet med de regler som beslutades av regionfullmäktige den 21 oktober 2019 (RF § 250). En enig nämnd beslutade på dagens sammanträde att avstå från upphandling.
 
- Under nuvarande förhållanden, med en ansträngd gotländsk sjukvård på grund av det nya coronaviruset, finns inte resurser att utföra en upphandling i enlighet med utmaningen säger ordföranden Mats-Ola Rödén (L). 
 
Ökad ambulanskapacitet på Gotland
Ambulanssjukvården når inte av hälso- och sjukvårdsnämnden uppsatta väntetids-mål. Orsaken är ett ökande antal uppdrag som i sin tur kan härledas till ett ökande antal äldre personer i befolkningen. Konsekvensen blir att Gotland har en lång tid från mottaget 112-samtal till att första enhet är på plats vid Prio-1-ärenden.
För att minska insatstiderna behövs en ökning av ambulanskapaciteten på Gotland.
 
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade:
  • att utöka perioden med extra ambulans 10 timmar per dag från nuvarande sex veckor sommartid till att även omfatta vecka 27 till 52 under år 2020 och vecka 1 till 11 2021.
  • att vid uttag av förlängningsoption i avtalet med Falck Ambulans för perioden 2021-03-22 (v.12) till 2022-04-30 arbeta in krav på utökning med en dagambulans.
  • att i Strategiska planen för 2022 till 2025 äska om utökning av verksamheten från nuläget med en dygnsambulans.
Delårsrapport 1
I delårsrapport 1 görs en summarisk lägesrapport utifrån verksamhetsplanen och inträffade viktigare händelser under årets tre första månader. Tyngdpunkten i rapporten är det ekonomiska läget, årsprognosen, personaluppföljning och vilka åtgärder som ska vidtas vid befarat underskott.
Helårsprognosen 2020 för hälso- och sjukvårdsförvaltningen beräknas i nuläget till 
–74 miljoner. I den prognosen ingår en mycket grovt uppskattad siffra för konsekvenserna av covid-19, –35 miljoner.
 
Hälso- och sjukvårdsnämnden antog delårsrapport 1 samt gav förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden i juni med en djupare analys av delårsrapporten och de olika kostnaderna samt redogöra för de åtgärder som är möjliga på kort och lång sikt.