Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nytt avtal för hemtjänstföretag, delårsrapport och coronapandemin

Publicerad 2020-04-16 15:42
Socialnämnden har sammanträtt och bland annat beslutades det om ett nytt avtal för hemtjänstföretag, ett så kallat LOV-avtal.
I dag, den 16 april, har socialnämnden sammanträtt. Följande beslut har tagits:
 

LOV- avtalet förändras

Inom hemtjänsten på Gotland har brukarna möjlighet att välja Region Gotland eller privata alternativ. Detta enligt Lagen om valfrihet, LOV.

Nu har socialnämnden beslutat om ett nytt avtal för LOV och hemtjänst. 
Det nya avtalet ska gälla från den 1 mars 2021.
 
– Viktiga förändringar i det nya avtalet är att de områden som företagen verkar i blir större och att företagen får högre ersättning om de har verksamhet på landsbygden, säger socialnämndens ordförande Rolf Öström (M).
 
Några av punkterna i det nya avtalet för LOV-företag:
Ny geografisk indelning med sju områden istället för 92. Detta ska göra att det finns mer än ett alternativ oavsett var på Gotland man som brukare bor.
Differentierad ersättning med högre ersättning för ett företag som verkar på landsbygden.
Krav på systematiserat miljöarbete.
Både företagen och Region Gotland ansvarar dagtid för trygghetslarm.
Krav på kollektivavtal.
 
Nuvarande leverantörer sägs upp från nuvarande avtal och får söka på nytt tillsammans med nya leverantörer.
 
Oppositionen ville utreda vad det skulle innebära om all hemtjänst bedrivs av Region Gotland. Men förslaget fick inte majoritet.
 
 

Delårsrapport

Socialnämnden går mot ett prognostiserat underskott på 25 miljoner kronor för år 2020. Det visar nämndens rapport för delår 1.
 
Det är fortsatt kostnaderna för LSS som är problematiska. Verksamheten är underfinansierad trots att den vid en nationell jämförelse har låga kostnader. Politikerna beslutade att äska 22 miljoner kronor från regionfullmäktige för LSS.
 
– Vi ser också att de äldre blir fler och behöver hemtjänst och plats på särskilda boenden. Vi förväntar oss även ökat behov av försörjningsstöd framåt, säger Rolf Öström.
 
Positivt är att individ- och familjeomsorgen går bättre och att man har kunnat minska på dyra placeringar av barn och unga.
 
Socialnämnden godkände delårsrapporten. 
 
Förvaltningen fick också i uppdrag att beskriva konsekvenserna vid ytterligare besparingar. Det är svårt att hitta områden där stora besparingar kan göras utan att sänka kvaliteten och frångå lagstadgad kvalitet.
 
 

Socialnämnden följer utvecklingen när det gäller coronaviruset

Under sammanträdet fick socialnämnden information om hur förvaltningen arbetar kring coronaviruset, både utifrån läget för verksamheterna och för medarbetare. 
 
Äldreomsorgen är förstärkt med extra sjukvårdspersonal i form av två ytterligare sjuksköterskor, en extra medicinskt ansvarig sjuksköterska och prioriterad provtagning vid misstänkt smitta.
 
Alla avdelningar arbetar med vårdhygieniska rutiner och kompletterade utbildningsinsatser. 
 
Skyddsutrustning finns för närvarande och rutiner för dessa uppdateras löpande när mer fakta om sjukdomen covid-19 kommer.
 
Det görs riskanalyser utifrån oro samt frånvaro med 20 respektive 40 procent. I dagsläget är sjukfrånvaron på en acceptabel nivå även om några enheter har ett ansträngt läge.
 
– Det vi tar höjd för är att vi kommer märka av corona även längre fram. Det kan handla om ökat försörjningsstöd, ökat missbruk och våld i nära
relation och en ökad psykisk ohälsa, säger Rolf Öström. 
 
 

Skrivelse om tillfällig vistelse

Med anledning av covid-19-pandemin uppmanar socialnämnden i Region Gotland brukare från andra kommuner i Sverige och deras hemkommuner att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande resor och vistelse på annan ort.

Detta för att undvika smittspridning och för att klara hälso- och sjukvårdsinsatser vid ett ansträngt personalläge. 

Nämnden vill med skrivelsen förtydliga att det inte är lämpligt att begära tillfällig vistelse på Gotland i sommar.