Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Miljö- och byggnämnden har sammanträtt 16 april 2020

Publicerad 2020-04-16 15:00
På dagens miljö- och byggnämnd beslutades bland annat att senarelägga arkitekturpriset, lämna ett positivt planbesked i När och att bevilja tidsbegränsat bygglov för skylten #ILOVEVISBY.

Kallelse och handlingar finns på gotland.se/mbn

Region Gotlands arkitekturpris senareläggs

Med bakgrund av rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten, för att minska risken för smittspridning av covid-19, föreslås miljö- och byggnämnden att senarelägga tävlingsförfarandet för arkitekturpriset. Prisutdelning sker istället i samband med nämndsammanträdet 17 december.

Beslut: miljö- och byggnämnden beslutar att senarelägga tävlingsförfarandet till hösten.

NÄR ÖNDARVE 1:10, ansökan om planbesked

Förfrågan gäller planläggning av ett område i syfte att möjliggöra ett turistboende med lägenheter i ladhuslängestil, bostads- och fritidshus samt reception, förråd, pizzeria, pool och relax/utegym.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att förslagets omfattning och läge inte kan anses medföra det hänsynstagande som gäller vid ianspråktagande av mark för ny bebyggelse. Förvaltningen föreslår nämnden att avslå begäran om planbesked.

Alliansen yrkar på att lämna positivt planbesked.

Beslut: miljö- och byggnämnden går emot samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut och beslutar att lämna positivt planbesked.

ARDRE KAUPUNGS 1:55 och del av ARDRE KAUPUNGS 6:1, upprättande av detaljplan

Planförslaget syftar till att pröva lämpligheten att komplettera befintlig fritidshusbebyggelse med 30 fastigheter för bostadsändamål.

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår nämnden att ge uppdraget att skicka planförslaget på samråd.

Beslut: miljö- och byggnämnden beslutar att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att samråda med upprättat planförslag.

VISBY NORR 1:30, uppförande av skylt (#ILOVEVISBY), tidsbegränsat lov

Ansökan avser tidsbegränsat bygglov till och med 2021-03-31, för uppförande av skylten #ILOVEVISBY. Den föreslagna platsen är i Östergravar, strax utanför Dalmansporten. Skylten står på ett betongfundament och är 6 meter lång och 2,4 meter hög.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att trots skyltens storlek och föreslagen placering, påverkas siluetten över Östergravar, ringmuren och bakomliggande stadslandskap på ett sätt som under en kortare tidsperiod är acceptabel med hänsyn till stadsbilden och en god helhetsverkan. Att skyltens placering, utformning och belysning påverkar utsikten mot ringmuren för de närboende, bedöms inte innebära någon betydande olägenhet. Med hänvisning till platsens kulturhistoriska värde samt Östergravars betydelse som grön- och strövområde bedöms dock en förlängning av det tidsbegränsade bygglovet inte vara möjligt på den aktuella platsen. Inför sommarsäsongen 2021 kommer skylten därmed att behöva flyttas.

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår nämnden att bevilja tidsbegränsat bygglov.

Miljöpartiet yrkar på avslag av tidsbegränsat bygglov.

Votering begärd, med resultatet 10 mot 2 till fördel för förvaltningens förslag. En avstod.

Beslut: miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja tidsbegränsat bygglov till och med 2021-03-31.