Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har sammanträtt

Publicerad 2020-04-16 14:07
Idag den 16 april har gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) sammanträtt. Nämnden har bland annat behandlat delårsrapport 1 för år 2019, som prognosticerar ett underskott för nämnden.

Prognosen för helåret 2020 visar ett negativt resultat på 13,1 miljoner kronor. Samtliga verksamheter redovisar negativa resultat förutom Arbetsmarknads- och integrationsenheten samt Ungdomsenheten som för närvarande har ett resultat i balans. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har påbörjat ett arbete med åtgärder som ska minska de samlade underskottet. Nämnden beslutade idag att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med en redovisning av åtgärder som tas och att återkomma med en konsekvensbeskrivning av vidtagna åtgärder.

Enligt delårsrapporten har sjuktalet inom hela GVN:s ansvarsområde minskat med 1,13 procentenheter i förhållande till föregående period. Utvecklingen varierar mellan verksamheterna.

Nämnden följde upp arbetet inom VuxKomp

Idag tog nämnden del av en rapport med en utvärdering av verksamheten med VuxKomp som pågått sedan år 2018. VuxKomp verksamhet syftar till att stärka, motivera och vägleda människor till arbete eller studier med målet att klara egen försörjning, istället för att vara beroende av försörjningsstöd. Verksamheten bedrivs som ett samarbete mellan utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen, där GVN står för lejonparten av finansieringen.

Från starten tills idag har ett 100-tal personer omfattats av VuxKomps åtgärder och aktiviteter. Det har varit svårt att beräkna hur mycket VuxKomp påverkat kostnaderna för försörjningsstöd då det inte går att följa varje enskild individ i verksamhetssystemet. Nämnden konstaterar att Vuxkomp fyller en viktig funktion, men för att kunna fortsätta så behöver det fattas beslut om en fortsatt finansiering

Coronavirusets spridning har inneburit förändrat arbetssätt

Nämnden tog idag del av information om det omställda arbetet inom sina verksamheter på grund av läget med Coronaviruset. Gymnasieskolan, folkhögskolan och vuxenutbildningen har bland ställt om till distansundervisning, vilket inneburit utmaningar men hittills fungerat väl. Ledamöterna fick också information om planeringen kring årets studentfirande. Ett slutgiltigt beslut om att eventuellt flytta studentfirandet för avgångseleverna på Wisbygymnasiet fattas i slutet på april och kommer kommuniceras genom studentkommitté och skolledning. GVN fick också information om det kupongsystem som ger gymnasieelever möjlighet att köpa av skollunch hos lokala restauranger samt att det planeras för en utökning av antalet kommunala ferietjänster för sommaren 2020 med ungefär 100 tjänster till totalt 300 tjänster.

Nämndens kallelse återfinns på: www.gotland.se/gvn