Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så anpassas Region Gotlands tillsynsarbete med anledning av coronaviruset

Publicerad 2020-04-16 12:08
Region Gotlands tillsynsarbete, framförallt inom miljöområdet och inom livsmedel, anpassas för att minska risken för smittspridning av covid-19 och för att skydda regionens medarbetare.

Bland annat pausas de fysiska kundmottagningarna och de bokade mötena och ersätts av telefon- och epostkontakt. Livsmedelstillsynen behöver upprätthållas så långt det är möjligt, undantag görs dock i verksamheter som drivs av personer inom riskgrupperna och på anläggningar med koppling till riskgrupper, exempelvis äldreboenden.

–  Vi behöver säkerställa att framförallt livsmedelshanteringen fortsatt är god, för att inte sjukvården ska belastas ytterligare. Vi har också märkt att tillsynen ger verksamhetsutövarna en möjlighet att ställa frågor och där vi kan förtydliga vad som gäller och det ser vi som väldigt positivt, säger Andreas Larsson, enhetschef Livsmedel- och alkoholtillstånd.

Tillsyn hos primärproducenter av livsmedel, det vill säga huvuddelen av Gotlands lantbruksverksamheter, kommer att senareläggas. När det gäller bygglov kommer tillsyn att prioriteras i ärenden med preskriptionstid och i pågående bygglovsärenden.

Vid de tillfällen Region Gotland ändå genomför tillsynsbesök, sker dessa i nära dialog med verksamhetsutövaren för att bedöma lämpligheten. Möten sker också i mesta möjliga mån utomhus eller digitalt.