Kontakt

Föreningsfrågor
E-post: forening@gotland.se

Madeleine Nilsson
Kulturföreningar
Telefon: 0498-26 96 28, 0737-65 82 62
E-post: madeleine.nilsson01@gotland.se

Per Wallstedt
Strateg Idrott och fritid
Telefon: 0498- 26 96 31
E-post: per.wallstedt@gotland.se

Malin Sjöstedt
Fritid- och idrottsföreningar
Telefon: 0498-26 96 76
E-post: malin.sjostedt@gotland.se

 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kultur och fritid - stöd och rutiner under coronapandemin

Här finns information om hur kultur- och fritidsavdelningens verksamheter påverkas av coronaviruset och vilket stöd som finns för verksamheterna.

Coronastöd till verksamheter inom Kultur och Fritid

Coronastöd - Region Gotlands stöd till kulturverksamhet inom ramen för Coronapandemin

Ansökningsperioden är avslutad. De som fått beviljade stöd har fått sina stöd utbetalda.

Läs gärna mer här: https://www.gotland.se/107671

Beslut om Coronastöd till fritidsverksamheter

Region Gotland har under våren 2020 infört särskilda temporära villkor och bidragsformer för de verksamheter som drabbas hårdast av coronapandemin och har inom ramen för ordinarie budget omfördelat 1 mkr för detta ändamål. Den 15 augusti var sista ansökningsdag och sedan ansökningsperioden började har 44 stycken ansökningar inkommit. Det totala sökbeloppet uppgår till strax över 6 miljoner. 

Avdelningschef Angelica Andersson Fihn har tagit följande beslut på delegation. I beredningsarbetet har även fritidsstrateg Per Wallstedt och fritidshandläggare Malin Sjöstedt deltagit. Under handläggningsarbetet har även kunskap och specialkännedom inhämtats från RF-SISU Gotland.

Förutom ordinarie bestämmelser för kultur- och fritidsstöd, https://www.gotland.se/26218, gäller följande, av Regionfullmäktige den 15/6-2020, antagna temporärt ändrade bidragsreglerna för stöd inom kultur- och fritidsområdet med anledning av corona-pandemin, RS 2020/585.

Stödet har endast kunnat sökas av ideella, allmännyttiga föreningar inom fritidssektorn på Gotland. Sökande föreningar måste sedan tidigare vara anslutna till Region Gotlands föreningsregister

Under genomgång av inkomna ansökningar har det gjorts

 • avräkning från på sökt belopp i de fall föreningen inte kunnat påvisa intäktsbortfall med verifierbara underlag.
 • avräkning av förlorade intäkter i form av uteblivna bidrag och sponsring, samt ersättning sökt för  rena utlägg har räknats bort.
 • avräkning på intäktsbortfall för arrangemang/aktiviteter som var planerade att ske utanför angiven sökperiod (12 mars-30 september).
   

Därefter har fördelning gjorts utifrån solidaritetsprincipen, det vill säga mindre stöd till fler. Eftersom det totala sökbeloppet så kraftigt översteg det belopp som fanns att fördela har kompletta och godkända ansökningar endast kunnat beviljas med en andel av de sökta beloppen.

 

Till följd av det höga söktrycket har beslutet om fördelning vidare baserats på följande prioriteringar:

- stöd har beviljats förening med stor andel ungdomsverksamhet, med minst tio aktivitetstillfällen under föregående år. Ju större andel ungdomsverksam, desto större procentuell fördelning.
- stöd har beviljats förening med stor andel ungdomsmedlemmar, med minst tio ungdomsmedlemmar under föregående år. Ju större andel ungdomsmedlemmar, desto större procentuell fördelning.

                                                                                                                       

Vill du veta mer kontakta gärna:

Per Wallstedt, fritidsstrateg

E-post per.wallstedt@gotland.se, Telefon 0498-26 96 31

Angelica Andersson Fihn, Avdelningschef, Kultur- och fritid

E-post angelica.andersson-fihn@gotland.se, Telefon 0498-26 96 58

Fördelning:

Coronastöd - fritid  
Förening Beviljat stöd
Burs Goif 1 462 kr
Dalhem 38 725 kr
Endre IF 3 752 kr
Fardhem Garda 31 276 kr
FC Gute 112 835 kr
Fårösunds GOIK 1 2 660 kr
Fårösunds GOIK 2 15 000 kr
Garda OK 13 500 kr
GMF Motocross 3 750 kr
Gotlands Bro OK 59 641 kr
Gotlands lantliga 18 000 kr
Hangvars SK 3 000 kr
IF Hansa Hoburg 8 985 kr
IFK Visby 36 708 kr
KA3 Skytte 705 kr
Kenseikan kendo 1 171 kr
Klintehamns IK 7 275 kr
Korpen 11 830 kr
MK Gutarna 10 000 kr
När GK 39 215 kr
Ringmurens CK 1 100 kr
Ringmurens CK 1 598 kr
Roma IF 16 708 kr
Rone Goik 4 108 kr
Stånga IF 40 946 kr
Svaide Roma 34 680 kr
Tofta Bangolf 0 kr
VIF Gute Handboll 2 000 kr
Visborgs OK 2 700 kr
Visby AIK 122 540 kr
Visby Badmintonklubb 6 750 kr
Visby Basketbollklubb 76 697 kr
Visby Bridgesällskap 0 kr
Visby Bridgesällskap 0 kr
Visby IBK 133 663 kr
Wisby Ridklubb 5 513 kr
Visby Roma 126 706 kr
Väskinde AIS 28 492 kr
Västergarns IF 1 148 kr
Western Riders 6 303 kr
Bröstcancerföreningen Rosa 0 kr
Missionsbåtföreningen Skeppskyrkan 0 kr
Halla Sockenförening 0 kr
Eksta Bygdegård 0 kr
DBF Gotland 0 kr
Totalt 1 031 148 kr

Region Gotlands stöd till verksamhet inom fritidssektorn inom ramen för Cornonapandemin.

I och med det uppkomna läget med Coronapandemin och allt som den medför har Region Gotland avsatt 1 mkr för att möta delar av den problematiken som uppstår hos föreningar och dess verksamhet.

1. Vad kan du söka och vem kan söka?

Det föreningen kommer kunna söka för inom fritidsstödet är intäktsbortfall för föreningens verksamhet på grund av Coronapandemin. Det vill säga intäkter som föreningen vanligtvis har men som i år har uteblivit på grund av rådande läge. Föreningen gör det via en e-tjänst som du hittar på Region Gotlands Självservice eller direkt på den här länken: https://etjanst.gotland.se/fritidcoronastod.

För att kunna söka stödet behöver föreningen vara ansluten till Region Gotlands föreningsregister samt ha verksamhet inom fritidssektorn på Gotland.

Notera att detta stödet inte riktar sig mot samlingslokaler/bygdegårdar.

2. När kan du söka?

UPPDATERING 26/6: Perioden för evenemang och verksamhet som är sökbara för intäktsbortfall är till och med 30 september 2020. Vi har således en längre period är stödet från RF, detta för att täcka in en större del av sommarens händelser som påverkas av Coronapandemin.  Sista ansökningsdatum är fortfarande 15 augusti.

Det kommer att vara två ansökningsperioder.

Ansökningsperiod 1 är från 15 maj-15 juni, och gäller för ansökningar på upp till 15 000 kronor.

Ansökningsperiod 2 är från 15 juni-15 augusti och är öppen för alla ansökningsbelopp.

Anledningen till de uppdelade perioderna är att inom ramen för de 500 mkr som Riksidrottsförbundet (RF) endast tar in ansökningar över 15 000 kronor. Detta gör att vi på lokal nivå vill titta på nivåer upp till 15 000 i ett första skede.

I den andra ansökningsperioden finns det en tydligare bild vem som får stöd av RF, om det kommer mer statligt stöd och därifrån kan Region Gotland fördela, kompensera och reglera kvarvarande stöd utifrån det utifrån det. Allt för att kunna fördela stödet så rättvist och effektivt som möjligt för det gotländska föreningslivet inom fritidssektorn. 

3. När kommer beslutet och när betalas stödet ut?

Ambitionen och målsättningen är att kunna bedöma ansökningarna inom ett par veckor efter avslutat ansökningsperiod och kunna betala ut stödet så snart som möjligt efter det. Beredning sker i sedvanlig ordning inom avdelning samt i samverkan med RF Sisu Gotland.

4. Kriterier och principer för stödet

Stödet för intäktsbortfall är ett brett stöd där föreningarna kan komma in med ansökningar angående alla intäktsbortfall som har drabbat föreningarna på grund av Coronapandemin. Finns det uteblivna kostnader kopplade till det sökta intäktsbortfallet ska dessa redovisas och räknas av, det är nettointäktsbortfallet som söks.

Vi kommer att ha en bred tolkning i frågan, men vi kommer att luta oss mot samma kriterier och avgränsande principer som RF i sin fördelning, vilka, anpassade till lokala förutsättningar, ser kortfattat ut så här:

 • Gemensamt ansvarstagande för idrottsrörelsen som helhet ska genomsyra fördelningen av medlen. Det är angeläget att alla idrotter (förbund och föreningar) känner solidaritet med varandra och inser att full kompensation inte är möjligt.
 • Det övergripande syftet med stödet är förbund och föreningars fortsatta överlevnad. Utgångspunkten i det ekonomiska stödet måste vara att i så stor utsträckning som möjligt undvika konkurs för förbund och föreningar.
 • Ekonomiskt stöd till verksamhet och evenemang för och till förmån för barn- och ungdomsidrotten är prioriterat. I första hand handlar resurserna om att säkerställa att kostnader och förlorade intäkter som uppstått kring verksamhet och evenemang för barn- och ungdomar säkras först.

Avgränsande principer

 • Föreningen eller förbundet ska vara anslutet till Region Gotlands föreningsregister och verksamma inom fritidssidan på Gotland.
   
 • Stödpaketet beslutat den 20 mars gäller i första hand ekonomiska konsekvenser för evenemang och verksamhet från och med den 12 mars till den 30 juni. (Se uppdatering på punkt 2)
   
 • Vid kommunalt eller regionalt stöd för verksamhet eller evenemang ska detta avräknas från det statliga stödet.
   
 • Ekonomisk kompensation kan utgå för faktiska kostnader kopplat till verksamhet och evenemang. Det är kostnader som inte kunnat undvikas och som drabbar framtida verksamhet när evenemanget /verksamheten har ställts in, reducerats i omfattning eller skjutits upp.
   
 • För verksamhet och evenemang som ställts in eller genomförts med reducerat deltagande/publik kan kompensation utgå för uteblivna intäkter. Ger möjlighet att kompensera förbund och föreningar som tappat intäkter som inte kan fås igen. Exempelvis när verksamhet eller evenemang helt ställts in och att det skulle generera publik-/deltagarintäkter.
   
 • Ju högre belopp som ansökan om ekonomisk kompensation är på, desto större krav på verifiering och redovisning till Region Gotland.
   
 • Nivån på kompensation ska relateras till förbundets eller föreningens omsättning.
   
 • Ansökande förbund och föreningar ska redovisa minskade kostnader för hela verksamheten på grund av coronaviruset.
   
 • Ersättning för lön eller arvode utgår ej utan hänvisas till ordinarie stödsystem och andra krispaket från regeringen.
   
 • Uteblivna intäkter från sponsor- och mediaavtal på grund av utebliven aktivering kompenseras ej.

 

Gemensamma rekommendationer för Kultur och Fritid

Region Gotland följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Grundprincipen är att alla verksamheter ska vara öppna som vanligt. Uppstår det problem att bemanna verksamheterna anpassas öppethållande i samråd mellan huvudman och de som utför verksamheten. Går det inte alls att bemanna och behovet av verksamheten försvinner tas beslut om tillfällig stängning.

De som hyr in sig i Region Gotlands lokaler för kultur och fritidsverksamhet ska med utgångspunkt från Folkhälsomyndighetens anvisningar bedöma om de kan genomföra verksamheten eller inte. Till exempel är det föreningarna själva som beslutar om de ska träna eller inte.

De ordinarie verksamheterna i bibliotek, museer och liknande utgör inte allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar. Verksamheterna behöver därför inte stängas på grund av förbudet på max 50 personer. Alla verksamheter som inte omfattas av beslut från regering eller rekommendationer om stängning från Folkhälsomyndigheten har öppet.

De som har stängt har stängt på grund av personalbrist eller brist på besökare.

 

Verksamheterna ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen:

Verksamheter

 • Möblera om på ett sätt som skapar större ytor och minskar trängsel.
 • Erbjud möjlighet att tvätta händerna eller tillgång till handsprit.
 • Sätta upp informationsblad.

Idrottsverksamheter

 •  Se till att närkontakt mellan utövare undviks.
 • Skjut upp matcher och tävlingar.
 • Undvik trängsel genom att exempelvis begränsa antalet åskådare.
 • Hålla aktiviteterna utomhus i den mån det är möjligt.
 • Undvik onödiga resor i samband med idrottsutövandet.

Personligt ansvar

 • Var noggrann med handhygien – tvätta händerna ofta och i minst 20 sekunder.
 • Håll avstånd till andra på platser där människor samlas, både inom- och utomhus.
 • Håll avstånd till andra i kollektivtrafiken.
 • Avstå från att delta i större sociala sammanhang som fester, begravningar, dop, kalas och bröllop.
 • Håll avstånd till andra i badhus och gym. Undvik att byta om i allmänna omklädningsrum.
 • Undvik att resa i rusningstid och avstå från onödiga resor.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Här har vi samlat vad som gäller för varje verksamhet:

Nya rekommendationer om att hålla avstånd

Folkhälsomyndigheten har den 1 april kommit med nya rekommendationer som understryker vikten av att hålla fysiskt avstånd till varandra.

Idrottsföreningar bör

 • undvika närkontakt vid sina idrottsaktiviteter
 • om möjligt ha aktiviteterna utomhus
 • skjuta upp matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper
 • begränsa antalet åskådare
 • undvika att byta om i allmänna omklädningsrum och om möjligt byta om och duscha hemma
 • undvika onödiga resor i samband med idrottsutövande.

Förbud mot sammankomster och tillställningar med fler än 50 deltagare

Från och med 29 mars gäller ett förbud mot sammankomster och tillställningar med fler än 50 personer. När det gäller träningar och mindre föreningsaktiviteter är det ansvarig förening/arrangör som beslutar om aktiviteten ska äga rum.

Ingen avbokningsavgift för lokaler

Region Gotland tar bort avbokningsavgiften när idrottsföreningar ställer in planerade tränings-, match- eller cuptillfällen på grund av Covid-19. Beslutet gäller tills vidare.

Råd till föreningar

Folkhälsomyndigheten poängterar vikten av att träningsaktiviteter, framför allt för barn och unga, fortsätter att bedrivas.

Folkhälsomyndigheten har kommit med en vägledning för mindre evenemang. Ta gärna stöd i detta.

Riksidrottsförbundet har en del information om hur idrottsföreningar kan agera med anledning av coronaviruset.

Träna utomhus

På Gotland finns goda möjligheter att röra på sig utomhus.
Läs mer om:

Bidra till att minska smittspridningen

 • Stanna hemma om du känner dig sjuk.
 • Håll avstånd till varandra
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten.
 • Hosta och nys i armvecket.
 • Äldre över 70 år bör begränsa sina nära kontakter med andra och stanna hem.

Årshandlingar, aktivitetsstöd och resestöd

I och med det rådande läget på grund av Coronapandemin har Region Gotland vid senaste Region fullmäktiges möte den 24 mars tagit beslut kring hanteringen av aktivitetsstöd, resestöd samt årshandlingar.

Eftersom Folkhälsomyndigheten råder att inte hålla årsmöten och liknande, blev beslutet att möjlighet ges till uppskov med att lämna in sina årshandlingar. Tidigare regelverket gjorde gällande att årshandlingar skulle in innan utbetalning kunde ske, men nu kommer vi se till att stöden betalas ut ändå. Årshandlingar skickas in när möjlighet har givits att hålla möten. Notera dock att vi fortfarande behöver era årshandlingar på samma sätt som tidigare, uppskovet gäller till 2020-11-30.

Aktivitetsstöden från Region Gotland för aktiviteter under hösten 2019 är på väg ut till föreningarna. Däremot är vi medvetna om att aktiviteter våren 2020 av naturliga anledningar har minskat hos väldigt många föreningar. För att säkerställa att det tappet inte ska drabba föreningarna vad gäller aktivitetsstöd, är det beslutat att utbetalningen vad gäller vårens aktiveter baseras minst på de antal aktiviteter som respektive förening hade våren 2019 och inte 2020. Detsamma gäller resestödet.

 

Observera att läget kan förändras med kort varsel både när det gäller öppettider och rekommendationer. 

Kommunens idrottsanläggningar är öppna

Alla besökare har dock ett personligt ansvar att hålla avstånd till varandra.

Håll avstånd och ta personligt ansvar

 • Stanna hemma om du är sjuk eller har symtom som snuva, hosta eller feber.
 • Håll avstånd till andra när du tränar och byter om.
 • Byt om hemma.
 • Tvätta händerna ofta med varmt vatten och tvål.
 • Hosta/nys i armvecket.
 • Undvik sociala kontakter om du är 70 år eller äldre.

 

Hemse och Solbergabadet har öppet som vanligt men har satt upp information om att hålla avstånd samt att man inte ska besöka oss om man är sjuk.

Alla besökare har dock ett personligt ansvar att hålla avstånd till varandra.

Observera att läget kan förändras med kort varsel både när det gäller öppettider och rekommendationer. 

Biblioteken har en mycket viktig funktion i samhället utifrån sitt uppdrag att verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Hos biblioteken på Gotland har besökare tillgång till information och teknik som idag är avgörande för att kunna delta i samhällslivet. Utifrån den viktiga rollen som biblioteken har idag håller vi öppet så länge det är möjligt.

Vi ber om förståelse att vi har lägre bemanning på grund av Corona-virus och därför inte alltid kan bistå med samma höga servicenivå. Med kort varsel kan vi tvingas stänga något av distriktsbiblioteken, vi förbehåller oss därför rätten att kunna stänga/ändra öppettider vid behov.

Vi prioriterar att hålla ordinarie öppettider på Almedalsbiblioteket, Slite, Hemse och Roma. Vi ber er respektera markeringar i golvet vid kassor alternativ hålla avstånd i enlighet med Folkhälsomyndigheternas råd.

Vi vill göra er observanta på att vi kan snabbt tvingas ompröva beslut utifrån förändringar som sker varför vi ber er hålla er uppdaterade via hemsida, via mail: info.almedalsbiblioteket@gotland.se  eller telefon (0498-299000).

 • Snabblån och filmlån går nu att omlåna hemifrån, man behöver inte gå till något bibliotek
 • Lånetiden är nu förlängd till 6 veckor mot tidigare 4 veckor
 • Förseningsavgift tas bort
 • 10 stycken omlån istället för tidigare 3 stycken
 • Bokinkastet öppet hela tiden
 • Alla program- och event är inställda till och med 30 september undantaget är Reporterskolan utifrån att skolorna inte är stängda med den målgruppen som aktiviteten vänder sig till.

Observera att läget kan förändras med kort varsel både när det gäller öppettider och rekommendationer. 

Region Gotlands stöd till kulturverksamhet

Region Gotland har infört särskilda temporära villkor och bidragsformer för de verksamheter som drabbas hårdast av coronapandemi och har avsatt 1 mkr för detta ändamål. Utförlig information finner du under fliken "Coronastöd till verksamheter inom Kultur" ovan.

Statliga stöd och insatser

1. Regeringens stöd på 500 miljoner kronor till kultursektorn

Stödet fördelas av de statliga myndigheterna Kulturrådet. Konstnärsnämnden, Filminstitutet och av Författarfonden. Du hittar respektive myndighets villkor och regelverk här

2. Regeringens krispaket för svenska små och medelstora företag

Regeringens samlade information om de statliga stödåtgärderna hittar du här: https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-anledning-av-nya-coronaviruset/foretag/

Samlad information finns även på myndigheternas gemensamma webbplats verksamt.se