§ 182 Revidering av VA-taxa

Utskrivet från: http://www.gotland.se/10673
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2003-09-15

§ 182
Revidering av VA-taxa

KS 2003/0303-34

- Tekniska nämnden 2003-06-25, § 154
- Ledningskontoret 2003-08-05
- Kommunstyrelsen 2003-08-21, § 193

Tekniska nämnden har föreslagit en höjning av VA-taxan (vatten och avlopp) att gälla fr.o.m. 1 oktober 2003. Höjningen är föranledd dels av de markant ökade kostnaderna för vatten och spillvatten, dels att den långsiktiga planen för utbyggnaden av VA-ledningsnätet som antagits av kommunfullmäktige (Kf § 77 2002-06-19) inte kan följas utan en höjning av taxan. Enligt planen ska ledningsnätet under en 10-årsperiod byggas ut för ca 15 mnkr årligen. Föreslagna avgiftshöjningar beräknas ge 6 mnkr i ökade intäkter. Tekniska nämnden har även föreslagit att förskottsinbetalning medges fram till sista kassadag (tidigare före årsskiftet) före ikraftträdande av taxeändringen.

Ledningskontoret har tillstyrkt förslaget med den ändringen att bestämmelsen om förskottsbetalning föreslås utgå. Kommunstyrelsen har föreslagit att ändringarna ska gälla fr.o.m. 1 oktober 2003 och att systemet med förskottsinbetalningar ska upphöra. Tidigare har kommunstyrelsen (§ 154 2003-05-27)i samband med beslut om att systemet med förskottsinbetalningar ska upphöra även beslutat att uppkomna räntekostnader p.g.a. debitering i efterhand ska inkluderas i de berörda taxorna fr.o.m. 2004.

Ärendet presenterades av ordförande i tekniska nämnden Tommy Gardell (s).

Anföranden:
Anföranden hölls av Solveig Artsman (m) och Lars Thomsson (c).

 Kommunfullmäktiges beslut

  • Med den ändringen att § 5 mom. 5 ska upphöra att gälla fastställs tekniska nämndens förslag till ändring av VA-taxan.

  • Ändringarna ska gälla fr.o.m. 1 oktober 2003.

VA-taxa