§ 183 Lösen av den individuella delen av pensionsåtagandet för åren 1998 och 1999

Utskrivet från: http://www.gotland.se/10672
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2003-09-15

§ 183
Lösen av den individuella delen av pensionsåtagandet för åren 1998 och 1999

KS 2003/0323-04

- (Arbetsutskottet 2003-05-13-16 och 20, § 124)
- Ledningskontoret 2003-07-10
- Centrala samverkanskommittén 2003-08-06, § 28
- Kommunstyrelsen 2003-08-21, § 200

Kommunen har ett nytt pensions- och försäkringsavtal, PFA 98, som innebär att pensionsavgiften fr.o.m. 2000 betalas ut som individuell del och den enskilde har att själv besluta om förvaltningen av dessa medel. Detta avtal ger möjlighet till att låta de anställda placera de individuella andelarna även för åren 1998 och 1999. Beslut om detta ska ske innan den 30 september 2003. På budgetberedningen (Au § 124, 2003-005-13-16 och 20) gav kommunstyrelsens arbetsutskott lednings­kontoret i uppdrag att närmare utreda frågan om att avlösa den individuella delen av pensionsåtagandet.

Ledningskontoret har föreslagit, med hänvisning till de beräkningar som gjorts, att det nu är ekonomiskt fördelaktigt att betala ut den individuella delen trots att kommunen blir tvungen att låna upp hela eller delar av beloppet. Det belopp som ska inlösas uppgår till 132 mnkr. Kommunens merkostnad för inlösen har beräknats till ca 9 mnkr och kommer att belasta 2003 års resultat. Denna kostnad kan i huvudsak hänföras till pensionsadministratörens, SPP:s, beräkningsmodell som kommunen ej har kunnat påverka eller haft anledning att ifrågasätta. Med anledning härav är det kontorets bestämda uppfattning att i samband med den resultatutredning som görs i bokslutet för säkerställande av kravet på balans, ska denna merkostnad ej inräknas i resultatet.

Centrala samverkanskommittén har behandlat ärendet och de fackliga organisationerna hade inget att invända mot förslaget. Kommunstyrelsen tillstyrker upptagande av banklån för inlösen av den individuella delen av pensionsåtagandet.

Anföranden:
Anföranden hölls av Carina Lindberg (v) och Jan Lundgren (s).

Kommunfullmäktiges beslut

  • Skulden avseende den individuella delen av pensionsåtagandet för åren 1998 och 1999 inlöses.

  • För att finansiera inlösen av pensionsavgifterna för 1998 och 1999 upptas lån med högst det belopp som ska inbetalas, f.n. beräknat till 132 mnkr.

  • I samband med den resultatutredning som görs i bokslutet för 2003 för att säkerställa kommunallagens balanskrav ska den merkostnad som uppkommer genom inlösenförfarandet, ca 9 mnkr, ej inräknas i resultatet.