§ 184 Motion. Inskränkning i det kommunala självbestämmande

Utskrivet från: http://www.gotland.se/10671
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2003-09-15

§ 184
Motion. Inskränkning i det kommunala självbestämmande

KS 2000/0842-10

- Motion 2000-12-17
- Ledningskontoret 2003-07-31
- Kommunstyrelsen 2003-08-21, § 198

Jörgen Strömberg (m), förutvarande ledamot i kommunfullmäktige, har i motion hemställt att kommunstyrelsen ges i uppdrag att till regeringen påvisa kommunens avståndstagande från inskränkningar i det kommunala självbestämmandet. Motionären hänvisar i sin motion till en s.k. stopplag som antogs av riksdagen i december 2000 (Anmärkning: denna lag, SFS 2000:1440, handlar om inskränkning i landstingens rätt att överlämna driften av akutsjukhus till annan).

Ledningskontoret har i sitt utlåtande påtalat det önskvärda i att den kommunala självstyrelsen ges ett starkare konstitutionellt skydd och redogör kortfattat för vad frånvaron av ett sådant skydd kan innebära. Kontoret konstaterar dock att kommunen har att följa gällande lagstiftning och hänvisar till möjligheten att i remissyttranden och i samverkan med andra kommuner och landsting och dess båda förbund påtala oönskade inskränkningar i självstyrelsen. Kommunstyrelsen har föreslagit att konsekvenser för självstyrets ska särskilt beaktas i remiss­yttranden över lagförslag.

Anföranden:
Anföranden hölls av Roy Hansson (m), Jan Lundgren (s) och Lena Celion (m).

Kommunfullmäktiges beslut

  • Motionen bifalls på så sätt att konsekvenserna för självstyrelsen ska, när det är påkallat, särskilt beaktas i remissyttranden över lagförslag.