§ 185 Ändring av reglemente för kommunala pensionärsrådet

Utskrivet från: http://www.gotland.se/10670
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2003-09-15

§ 185
Ändring av reglemente för kommunala pensionärsrådet

KS 2003/0322-10

- Ledningskontoret 2003-05-21
- Kommunstyrelsen 2003-08-21, § 203

Ledningskontoret föreslår ändringar i reglementet för kommunala pensionärs­rådet. Syftet med ändringarna är att skapa förutsättningar för ett effektivare samarbete mellan kommunen och pensionärsorganisationerna. Förslaget har arbetats fram tillsammans med de samtliga i rådet sju representerade organisationerna.

De föreslagna förändringar avser att förtydliga såväl syfte som verksamhet i det kommunala pensionärsrådet. Största förändringen innebär att sammansättningen ändras, medförande en minskning av antalet ledamöter och ersättare. Detta möjliggörs genom annan beräkningsgrund innebärande att organisationernas representation grundas på varje påbörjat 800-tal medlemmar i stället för som nu, 400 medlemmar. I praktiken kommer rådet att bestå av 10 ordinarie ledamöter mot nuvarande 13. Kommunen utser tre av dessa ledamöter med 3 ersättare. De sju ingående pensionärsorganisationerna utser varsin ersättare (tidigare 13), som ska tjänstgöra enbart vid förfall för ledamoten. Kommunens åtagande när det gäller utbildning vid varje ny mandatperiod föreslås bli tvingande. Ändringarna föreslås gälla fr.o.m. 1 januari 2004. Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget.

Kommunfullmäktiges beslut

  • Det upprättade förslaget till ändringar i reglementet för kommunala pensionärs­rådet antas att gälla fr.o.m. 1 januari 2004.

Reglemente