§ 187 Interpellation. Policy vid upphandling av Attendo Care AB

Utskrivet från: http://www.gotland.se/10668
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2003-09-15

§ 187
Interpellation. Policy vid upphandling av Attendo Care AB

KS 2003/0334-05

Kommunfullmäktige beslöt att bordlägga interpellationen till nästa sammanträde.