§ 190 Motioner; nya

Utskrivet från: http://www.gotland.se/10665
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2003-09-15

§ 190
Motioner; nya

Följande motion har inkommit:

Dnr

Roy Hansson (m)
Översyn av hamntaxan

KS 2003/0362
2003-09-15