Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Region Gotlands inköpsprocess granskad

Publicerad 2020-04-01 13:29
Region Gotlands inköpsarbete har granskats och revisionen har funnit att regionstyrelsen inte har en tillräcklig kontroll i alla delar av inköpsprocessen.

Granskningen visar att Region Gotland har riktlinjer och rutiner upprättade för upphandling och inköp.. Däremot visar revisionen att det saknas rutiner och förutsättningar för uppföljning.

–  Vi har varit delaktiga i arbetet och är positiva till att granskningen har gjorts. Vi ser med stort allvar på resultatet och tar givetvis till oss revisorernas rekommendationer, säger upphandlingschef Nanna Sörling.

Sedan en tid pågår ett internt utvecklingsarbete rörande Region Gotlands inköpsarbete som innefattar översyn av hela arbetet såsom ledning, arbetssätt, organisation och samverkan.

– Vi delar revisionens sammanfattade bedömning och ser rapporten som ett bra underlag i vårt fortsatta utvecklingsarbete. Granskningen visar att vi har rätt inriktning i det arbetet, inte minst avseende vår långsiktiga planering och uppföljningen av våra inköp, säger Nanna Sörling. Vi står med det i ett omfattande utvecklingsarbete av inköp för Region Gotland men är, trots utmaningarna, tacksamma för att kunniga revisorer delar vår bild av vad vi behöver arbeta med.
 

Om granskningen

Granskningen av Regions Gotlands inköpsprocess genomförs utifrån fem kontrollmål. Syftet är att kontrollera att det finns regler och rutiner för inköpsarbetet och hur väl dessa efterlevs. Frågan som ska besvaras i granskningen är huruvida den interna kontrollen av inköpsprocessen är tillräcklig.