Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Förberedelse inför Datortomografi på Röntgenavdelningen, Visby lasarett (Foto)

Gotlänningar anser att de har god tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver

Publicerad 2020-03-06 08:23
Den årliga medborgarundersökningen Hälso- och sjukvårdsbarometern visar att 86 procent av de tillfrågade instämmer helt eller delvis i att de har tillgång till den sjukvård de behöver.
För frågor om förtroende svarar 75 procent att de har mycket stort eller ganska stort förtroende för Visby lasarett, vilket är högre än rikets genomsnitt som är 69 procent. När det gäller vårdcentralerna så svarar 58 procent att de har mycket eller ganska stort förtroende, vilket är i nivå med genomsnittet i riket.
 
På frågor om väntetider instämmer 61 procent helt eller delvis i att väntetiderna till besök och behandling på sjukhus är rimliga. Resultatet är bland de bättre i riket. På Gotland instämmer 67 procent helt eller delvis i att väntetiderna till besök på vårdcentralerna är rimliga. 
 
Det finns skillnader i resultaten beroende på t.ex. ålder och hälsotillstånd.  Som exempel är äldre mer positivt inställda till väntetiderna och de som har uppgett att de har ett dåligt eller mycket dåligt hälsotillstånd anser i lägre grad att det har tillgång till den sjukvård de behöver. 
 

Stort förtroende för 1177 Vårdguiden

På frågan om förtroende för 1177 Vårdguidens råd och hjälp om hälsa och vård via telefon instämmer 72 procent helt eller delvis i att de har mycket eller ganska stort förtroende vilket är näst högst i landet. För råd om hälsa och vård via webben på 1177.se är resultatet 70 procent. 
 
– Med hjälp av befolkningsundersökningen får vi en bild av hur hälso- och sjukvården uppfattas av gotlänningarna. Rapporten ger oss värdefull kunskap om behovet av fortsatta aktiviteter och utvecklingsområden avseende våra olika verksamheter inom hälso- och sjukvården, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Marie Loob.
 
Fakta om undersökningen
Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning som avser att fånga befolkningens attityder till, förtroende för och uppfattning om svensk hälso- och sjukvård. Syftet är att få underlag för uppföljning och förbättringsarbete. Undersökningen och resultaten ska även utgöra underlag för demokratisk dialog och ett verktyg i regionernas arbete med att planera, leda och styra hälso- och sjukvården. Undersökningen har genomförts av Institutet för kvalitetsindikatorer. Ettusen gotlänningar har svarat på undersökningen som genomfördes under vår och höst 2019. Resultaten finns på Vården i siffror, www.vardenisiffror.se. En sammanfattande rapport finns på Sveriges kommuner och regioners (SKR) hemsida (se länk nedan).