Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Miljö- och byggnämnden har sammanträtt, 4 mars 2020

Publicerad 2020-03-04 16:07
På dagens miljö- och byggnämnd beslutades bland annat att bevilja tidsbegränsat bygglov för anordnande av parkeringsplatser, ändrad användning från bostad och vårdcentral till förskolor samt att bevilja förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus i Väskinde.

Kallelse och handlingar finns på gotland.se/mbn

BUNGE HANGARPLATSEN 1:1, ansökan om planbesked

Ansökan avser en önskan om planändring med syfte att bygga bostäder på mark som idag är planlagd som industri. Förslaget innefattar bostäder i form av fyra radhuslägenheter och tio lägenheter i den befintliga hangarbyggnaden. Önskad planändring har inte stöd i fördjupad översiktsplan för Fårösund och en större del av markområdet är lägre än kravet på två meter över havet. I dagsläget finns det inte heller utrymme i avloppsreningsverket i Fårösund och därför kan inte fler anslutningar beviljas.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det skulle kunna vara möjligt att framöver undersöka om den gällande markanvändningen för industri kan omprövas. Det skulle dock vara olämpligt att starta ett planarbete då det inte kan skapas fler anslutningar till avloppsreningsverket i Fårösund. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser därför att nämnden bör besluta om negativt planbesked.

Beslut: miljö- och byggnämnden beslutar att avslå begäran om planbesked.

 

VISBY S:T MICHAEL 25,
underhåll av fasad och fönster och mur samt omläggning av tak

Ansökan avser underhåll av fasader och fönster på huvudbyggnad och komplementbyggnad, samt underhåll av murar på fastigheten. Ansökan avser även omläggning av plåttak på del av huvudbyggnad.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att bygglov bör beviljas för åtgärder avseende underhåll av fasad och fönster samt för underhåll av mur då åtgärderna är planenliga. Förvaltningen bedömer dock att åtgärden avseende plåttaket skadar kulturvärdena. Åtgärden bedöms utgöra en så pass stor planavvikelse att bygglov inte kan ges.

Beslut: miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja bygglov för åtgärder som rör underhåll på huvudbyggnad, komplementbyggnad och mur. Nämnden beslutar att avslå ansökan om bygglov gällande omläggning av plåttak.

 

VÄSKINDE GÄLLUNGS 1:41, förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av fem stycken småhusenheter för bostad på fastigheten. Delar av de föreslagna åtgärderna omfattas av strandskyddet. Undantag kan i vissa fall medges och prövas separat.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att förhandsbesked för de aktuella bostadshusen kan medges trots att åtgärderna omfattas av strandskyddet.

Beslut: miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja ansökan om förhandsbesked.

 

VISBY TALLEN 11, ändrad användning från bostadshus till förskola (Karlavagnen)

Ansökan avser bygglov för ändrad användning från bostad till förskola på fastigheten. Den föreslagna åtgärden bedöms vara en avvikelse mot detaljplanen men anses vara ett lämpligt komplement till den användning som avses i detaljplanen.

I och med regionstyrelsens beviljande av anslag för ombyggnation av korsningen vid Visborgsgatan gör samhällsbyggnadsförvaltningen bedömningen att ansökan om ändrad användning bör beviljas.

Beslut: miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja bygglov.

 

VISBY INNERSTADEN 1:2, anordnande av parkeringsplatser, tidsbegränsat bygglov

Ansökan avser ett tidsbegränsat bygglov för tio parkeringsplatser som möjliggör parkering för husbilar på norra piren i Visby hamn. Det tidsbegränsade bygglovet söks till och med 2022-12-31.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att parkeringsplatserna är placerade på ett sätt som inte påverkar hamnverksamheten negativt. Däremot bedöms, i och med den ökade husbilsturismen, behovet inte vara tillfälligt. Den aktuella åtgärden tillgodoser inte ett tillfälligt behov och kriterierna för ett tidsbegränsat bygglov uppfylls inte.

Beslut: miljö- och byggnämnden går emot samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut och beslutar att bevilja tidsbegränsat bygglov.

 

VISBY VÄDUREN 8, ändrad användning från vårdcentral till förskola

Ansökan avser bygglov för ändrad användning från vårdcentral till förskola. Förslaget innebär att byggnaden får tre avdelningar för förskola. Övriga ytor kvarstår som kontorslokaler. Ansökan omfattar även uppförande av skylt och plank samt nybyggnad av förråd.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att förskola inte ryms inom den i detaljplanen definierade användningsbestämmelsen industriändamål och att avvikelsen inte kan anses vara liten.

Alliansen yrkar på att bifalla ansökan.

Votering begärd med utfallet 7 för alliansens förslag och 6 mot.

Beslut: miljö- och byggnämnden går emot samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut och beslutar att bevilja bygglov för ändrad användning.