Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Förskola och grundskola – coronaviruset

Utbildningsförvaltningen inom Region Gotland ansvarar för många viktiga samhällsfunktioner som förskolor, grundskolor och integration och ungdomsverksamhet.

Dela bara korrekt och bekräftad information

Hjälp till med att förhindra spridning av felaktig information, rykten och spekulationer. Var källkritisk och dela inte osäker information med andra.

Minska smittspridning

Förskola, fritidshem och grundskolan  har tagit fram handlingsplanen för hur de ska arbeta förebyggande under rådande situation med pandemin. 

 

Skolverket har samman ställt hur förskola, grundskola och fritidshem arbetar under pandemin - stöd till dig som är vårdnadshavare

För- och grundskolan bör vara öppen och friska barn ska vara i skolan. Grundskolan har undantagsvis möjlighet att ge undervisning på distans. Här finns information om hur förskola, skola och fritidshem arbetar under pandemin och stöd för hur du kan hjälpa ditt barn som får undervisning i hemmet.

Läs mer på Skolverkets webbsida 

 

Förskolans, grundskolan och särskolans verksamhet är viktiga för att kunna stötta samhället så att andra viktiga funktioner/arbeten kan fortsätta med så lite störningar som möjligt.

Det finns grundläggande rutiner för på vilket sätt vi kan organiserar oss vid eventuell hög frånvaro av medarbetare för att fortfarande kunna ta emot de barn och elever behöver vara i våra verksamheter.

Om hela grundskolan på Gotland ska stängas så kräver det ett beslut från regeringen.

En enskild förskola eller grundskola kan stängas om det är ett så stort personalbortfall att undervisningen inte kan fortsätta eller att smittskyddsläkare beslutar att det är enda kvarvarande åtgärden för att minimera en smittspridning på den enskilda skolan. Ett sådant beslut tas i samråd mellan smittskyddsläkare och utbildningsdirektör. 

I de fall det finns konstaterad smitta av covid-19 på en förskola eller grundskola kontaktas vårdnadshavare skriftligt eller muntligt via telefon.

Där får man information om att det finns konstaterad smitta i anslutning till enheten och i de flesta fall att det handlar om enstaka fall som inte kräver några åtgärder förutom att vara hemma om man är sjuk, tvätta händerna,  och hålla avstånd. 

Vi informerar inte vem det är eller om det är en personal eller barn/elev med hänvisning till patientsekretess.

Om det är en  smittspridning som finns på enheten informeras det om vilka åtgärder som vidtas. Eventuella åtgärder vid smittspridning kopplad till enheten beslutas av smittskyddsenhet  i samråd mer rektor och avdelningschef. 

Förskola och fritidshem

Att förlora en förskoleplats vid hög frånvaro är ovanligt. I de fall det händer så handlar det om en frånvaro som inte kan styrkas av något giltigt skäl och därmed ses som uppehållande av plats som kan nyttjas av någon med större behov av förskoleplats.

Frånvaro under Covid-19 anses inte grundande för att mista sin förskoleplats.

Det kan vara svårt att hitta på aktiviteter när barnen måste vara hemma många dagar istället för att vara på förskolan eller på fritidshemmet. Vi har samlat ihop en del tips på aktiviteter,  program och appar som man enkelt kan göra hemma.

Barn kan ha svårt att förstå vad som händer och just stora förändringar i vardagen väcker även tankar och känslor hos barnen. BRIS  har många tips på hur man kan prata med sitt barn om Coronaviruset.

Läs mer om deras tips.
https://www.krisinformation.se/artiklar/sa-pratar-du-med-barn-om-coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har samlat information som kan vara bra att känna till för barn eller ungdomar. Läs mer på https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-till-barn-och-unga/

Förskola och fritidshem är för barn som behöver barnomsorg utifrån föräldrarnas förvärvsarbete eller studier, eller om barnet har särskilda behov av omsorg.

Vid permitteringar ska personer stå till sin arbetsgivares förfogande och behovet av barnomsorg kan komma att förändras med kort varsel, därmed ska barnomsorgsplatsen finnas kvar och omsorgsbehovet styr hur många timmar man har sitt/sina barn på förskolan eller fritidshemmet.

Inom förskolan gäller att vårdnadshavare har rätt till förskola minst 25 timmar i veckan.

Det är ett beslut som rektor fattar utifrån personalsituationen. De rekommendationer  som finns är att sker sammanslagningar bör verksamheten ordnas utomhus.

Grundskola

Utifrån Skolverkets regelverk har grundskolan ingen skyldighet att erbjuda distansundervisning och i dagsläget är alla skolor öppna. Distansundervisning för de yngre eleverna är inte möjligt då det kan kräva att vårdnadshavare finns i närheten för stöd till eleven.

Rektor kan i undantagsfall besluta om undervisning på annat sätt om en elev inte kan vara i skolans lokaler för att de följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer

 

Skola hemma har tagit fram några råd som du som vårdnadshavare kan tänka på vid distansundervisning. 

Läs mer 

Ja vi följer Folkhälsomyndighetens och Regions Gotlands smittskyddsenhets rekommendationer.

Så länge det inte finns någon smittspridning på skolorna bedöms det som möjligt att åka till en annan skola för undervisning. 

När någon i familjen blir sjuk

Barn i förskola/skola ska stanna hemma vid sjukdomssymtom, även lättare symtom, där ingen i hushållet har bekräftad covid-19

  • Vid symtom som till exempel feber, hosta, snuva, halsont, huvudvärk som snabbt går över, behöver barnet stanna hemma så länge det har symtom samt ytterligare två dygn.
  • Om det är kvarvarande symtom och sju dygn har gått sedan barnet blivit sjuk och de två sista dygnen varit utan feber och med gott allmäntillstånd, kan barnet återgå till förskola, fritidshem, grundskola och grundsärskolan även om det har kvar lindriga symtom (exempelvis lätt hosta eller snuva).
  • Riktlinjer för hur länge man stannar hemma bygger på kunskap om att man efter sju dagar inte längre smittar andra med covid-19.

Läs mer om det här på Folkhälsomyndighetens hemsida. 

Särskilda förhållningsregler gäller när någon i hushållet har en konstaterad smitta med covid-19.

Förändring av rekommendation om hushållskontakt som innebär att symtomfria barn bör stanna hemma om någon i familjen har covid-19
 

Den 1 december förändrade Folkhälsomyndigheten rekommendationerna vilket innebär att även yngre barn och elever som bor tillsammans med någon som har konstaterad covid-19 ska stanna hemma. Detta innebär att hela familjen omfattas av förhållningsregler för hushållskontakter. Vad som gäller kommer de från som ringer  från smittspårning att meddela familjen.

 

Läs mer på https://gotland.se/hushållskontaktercovid

 

Rådande rekommendation från Folkhälsomyndigheten i nuläget att den som lämnar och hämtar barn i förskolan måste vara friska alternativt att man kommer överens med förskolan om lämning och hämtning utomhus med avstånd.

All lämning och hämtning ska i största möjliga mån ske utomhus

Det är viktigt att man testar sig så fort men får symtom som kan vara covid-19. Ju fortare man kan få information om att någon har konstaterade covid-19 ju fortare kan man bryta eventuella smittkedjor.

Om det finns någon i familjen som har sjukdomssymptom eller konstaterad covid-19, bör man vara försiktig med kontakter utanför familjen.

Barnen behöver också avstå att vara med kompisar för att inte sprida eventuell smitta vidare. 

 

Både covid-19 och pollenallergi kan ge milda förkylningssymtom. Därför är det svårt att till en början bedöma om dina symtom beror på allergi eller om du smittats av sjukdomen.

Se till att stanna hemma även om du får milda symtom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen. Medicinera som vanligt för din allergi. Om symtomen inte förvärras, medicineringen hjälper och du bedömer att dina symtom sannolikt beror på allergi behöver du inte vara hemma.

Tillkommer nya symtom som du inte kopplar till din allergi eller om du får feber, ska du testa dig och stanna hemma tills du fått ditt provsvar.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens sida ”Om viruset och sjukdomen”

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/om-sjukdomen-och-smittspridning/om-viruset-och-sjukdomen/

 

Personal inom förskola, fritidshem eller skola

Samma regler gäller för medarbetare som alla andra i samhället. Alla som känner sig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska stanna hemma och låta bli att träffa andra människor. Det gäller även om man bara känner sig lite sjuk. Riktlinjer för hur länge man stannar hemma bygger på kunskap om att man efter 7 dagar inte längre smittar andra med covid-19.

  • Om man har milda symtom som går över efter ett dygn kan man gå tillbaka till arbetet efter två friska dygn
  • Om symtomen förvärras efter ett dygn ska man vara hemma minst 7 dygn och boka tid för testning. Man kan gå till arbetet på dag 8 om man varit frisk de 2 sista dagarna av de 7 även om man inte fått svar på testningen.
  • Om man inte blivit frisk inom 7 dagar ska man vara hemma tills man är frisk och haft två friska dagar eller avvakta tills man fått ett provsvar.

Rektor i samråd med medarbetarna avgör om skydd behöver bäras vid arbete i nära kontakt med barn och elever. Det finns möjlighet att använda visir eller munskydd. 

Det är viktigt att skyddsutrustning används på rätt sätt och att de är CE-märkta 

Läs mer på Folkhälsomyndighetens sida om munskydd