Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Det finns vatten för att klara byggnationen de närmaste åren

Publicerad 2020-02-20 09:00
Nu har Region Gotland analyserat dricksvattensituationen ytterligare, och det är ingen kris när det gäller dricksvattentillgången och den planerade byggnationen under de närmaste åren i Visby med omnejd.

- Nej, det är ingen kris. Vi har dock inte någon större marginal år 2021 och 2022 under de två varmaste sommarmånaderna. Men även det kommer vi kunna hantera, säger samhällsbyggnadsstrategen Åsa Linder på regionstyrelseförvaltningen. Åsa Linder har gått igenom alla planerade byggnationer och exploateringar i Visby med omnejd. Området som berörs är hela Visby samt Västerhejde och Väskinde. I detta material har hon även räknat in exploateringen av Snäcks campingområde (planerat ett utökat behov från och med 2023) samt kvarteret Brodösen i Visby (planerad anslutning 2021).

Det är tiden 2020-2024 som undersökts. Om det byggs som planerat kan det svåraste vattenåret bli 2022. I allra värsta fall - om det blir lite nederbörd, varm sommar, mycket folk etc. - kan det under de två aktuella sommarmånaderna 2022 saknas cirka 300 kubikmeter vatten per dygn i Visby med omnejd (Västerhejde och Väskinde). Detta underskott kan då lösas med lastbilstransporter från bräckvattenverket på södra ön. Till sommaren 2023 kommer bräckvattenverket på södra ön kunna leverera vatten även till Tofta och Västergarn. Då behöver man inte pumpa vatten från Visby söderut som idag, vilket i sin tur förstås ökar vattentillgången i Visby.

Klimatförändringar och byggtryck

Att det är en ansträngd vattensituation i Visby med omnejd idag och framöver beror på flera saker. Klimatvariationerna har medfört torra och varma somrar med lite nederbörd och mer grönska som ska ha vatten. Ett varmare väder gör ju också att avdunstningen från vår viktigaste vattentäkt - ytvattentäkten Tingstäde träsk - ökar markant. Vi har också över en längre tid sannolikt tagit ut mer vatten ur våra grundvattentäkter än vad som runnit till - de stora vattenmagasinen har inte helt enkelt inte fyllts på sett över åren.

Samtidigt har det byggts mycket de senaste åren i Visby. Bara på före detta A7-området har omkring 2000 personer flyttat in. Det motsvarar ett nytt Hemse! Vi behöver enligt planerna kunna försörja ytterligare motsvarande 2000-2500 bostäder i Visby med omnejd år 2025 och det ska vi klara med en mängd olika sparåtgärder som vi ju också vant oss vid de senaste åren (bevattningsförbud, sparkampanjer etc.).

Även avloppskapaciteten ska byggas ut

Vi behöver för framtiden bygga ett robust vattenförsörjningssystem som är redundant, det innebär att vi måste satsa på olika vattenförsörjningslösningar. Även avloppskapaciteten i Visby kommer att behöva byggas ut.

Tack alla på ön!

Både gotlänningar och besökare är medvetna om situationen och duktiga på att spara på dricksvattnet – vårt viktigaste livsmedel. Faktum är att under till exempel juli ifjol, då Gotland också hade mest besökare, sparades 20 procent vatten mot samma månad tidigare år. Även sett över helåret sparar vi nu mycket vatten jämfört med tidigare. Det har alltså inte bara skett en attitydförändring, utan vi kan även se en beteendeförändring över tid. Sett över helår sparar vi cirka 10 procent jämfört med tidigare, vilket är bra för oss alla och för miljön!