Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen kommenterar uppgifterna om tystnadskultur

Publicerad 2020-02-13 16:14
”Vi tar sakuppgifterna som lämnas av de intervjuade på största allvar”. Det säger Karl-Erik Söderberg, tillförordnad utbildningsdirektör som en kommentar till dagens artikel i Gotlands tidningar - den första i en artikelserie i tre delar - kring en tystnadskultur i skolan.

Bakgrunden till artikeln är en nationell enkät genomförd av Lärarnas Riksförbund under oktober-november år 2019 där frågor ställts till 2054 medlemmar för att utröna en eventuell tystnadskultur inom svensk skola.

981 av de tillfrågade svarade på enkäten och 50 procent av respondenterna uppgav att de upplever att medarbetare exempelvis undviker att kritisera arbetsgivare för att inte riskera att drabbas av repressalier.

- Detta är dystra besked och självklart något som måste tas på största allvar, även om vi faktiskt inte vet hur många gotlänningar som var med och svarade. Det kan låta naivt, men vi har inte fått några sådana signaler till oss att det är ett förekommande problem varken via den samverkan som sker med fackliga företrädare eller den senaste medarbetarenkäten. Tvärtom visar enkätsvaren på ett högt förtroende för våra skolledare, säger Torsten Flemming, verksamhetschef för grundskolan.

I Gotlands Tidningars artikel idag vittnar några medarbetare om att de upplever en tystnadskultur.

- Så vill vi verkligen inte ha det. Vi välkomnar att kritik lyfts fram så att vi tillsammans kan ta tag i arbetsmiljöfrågorna. Våra arbetsplatser måste vara attraktiva om vi ska klara kompetensförsörjningen, säger Karl-Erik Söderberg.

Frågan om lärares arbetsmiljö är en av de saker utbildnings- och arbetslivsförvaltningen arbetat extra mycket med tillsammans med fackliga företrädare sedan 2018. Där har sådant som att kunna fokusera på kärnuppdraget: undervisningen lyfts fram som viktiga arbetsmiljöfaktorer liksom hälsosam arbetsbelastning och stödfunktioner.

- Region Gotland arbetar just nu brett med att utveckla vår organisationskultur där tillitsbaserat ledarskap är norm, säger Eva Edin, HR-chef vid utbildnings- och arbetslivsförvaltningen.

- Detta ligger helt i linje med hur vi själva vill leda verksamheten. Vi lyckas bättre och verksamheterna utvecklas bäst när många kan hjälpas åt med att tänka, säger Karl-Erik Söderberg.